ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ (Petrography, Petrographie) : Κλάδος των Γεωεπιστημών, που μελετά τη μακροσκοπική και μικροσκοπική ορυκτολογική σύσταση των πετρωμάτων καθώς και τον προσδιορισμό των ιστολογικών χαρακτηριστικών των πετρωμάτων. Η πετρογραφική μελέτη παίζει σημαντικό ρόλο στη αποκωδικοποίηση της γεωλογικής πληροφορίας που εμπεριέχεται στα πετρώματα, καθώς και άλλων γεωυλικών (παράδειγμα τα δομικά υλικά), για την ταξινόμηση και τον χαρακτηρισμό τους. Τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά δεδομένα που παρέχει η πετρογραφική έρευνα αποτελούν βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω ερμηνεία των συνθηκών σχηματισμού των τριών μεγάλων κατηγοριών πετρωμάτων – μαγματικών, ιζηματογενών και μεταμορφωμένων.
ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΣΗ (Petrogenesis, Petrogenese) : Κλάδος των Γεωεπιστημών, που μελετά τα διαδοχικά στάδια εξέλιξης και συμπεριφοράς των μαγμάτων, καθώς και τα συνοδά ηφαιστειακά πετρώματα, με σκοπό τη μοντελοποίηση και παραμετροποίηση των διεργασιών σχηματισμού τους. Βασίζεται στις γεωχημικές-ισοτοπικές, ορυκτοχημικές και θερμοβαρομετρικές αναλύσεις, ενώ τα αποτελέσματα αυτά μελετώνται με χρήση σύγχρονων προγραμμάτων πετρογενετικής μοντελοποίησης (παράδειγμα PRIMELT3, Perplex ). Επιπρόσθετα, η γνώση των πετρογενετικών παραμέτρων βοηθά σημαντικά στην εξαγωγή συμπερασμάτων που σχετίζονται με κλάδους της εφαρμοσμένης έρευνας, όπως την εκτίμηση επικινδυνότητας ηφαιστειακών εκρήξεων, το σχηματισμό δομικών γεωυλικών, και την δέσμευση δια μέσου ορυκτοποίησης του CO2 σε πετρολογικούς σχηματισμούς για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.
Κωδ. Θέσης
APP36349
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ- ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΣΗ
Τμήμα
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-09
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/10/2023
Λήξη προκήρυξης
11/12/2023