ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Ερευνητική δραστηριότητα σε τουλάχιστον μία από τις κάτωθι περιοχές: • Ανάπτυξη αριθμητικών μεθόδων για την προσομοίωση πολυφασικών ροών μη-Νευτώνειων ρευστών.

• Καταστατική μοντελοποίηση και ρεολογικός χαρακτηρισμός υλικών, με έμφαση σε πολυμερικά, ιοντικά και βιολογικά ρευστά, μέσω υπολογιστικής προσομοίωσης πρότυπων ροών.

• Προσομοίωση και μοντελοποίηση ροών συνθέτων ρευστών με θιξοτροπική, ελαστοιξωδοπλαστική, ιξωδοελαστική και ιξωδοπλαστική συμπεριφορά.
Κωδ. Θέσης
APP36347
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Υπολογιστική Ρεολογία και Μηχανική Συνθέτων Ρευστών
Τμήμα
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-09
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/10/2023
Λήξη προκήρυξης
11/12/2023