Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Επίκουρου Καθηγητή

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία».
Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου της υπό πλήρωση θέσης: «Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης εντάσσεται στην ευρύτερη περιοχή της «Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας», επιστήμης η οποία μελετά τα σωζόμενα (ακέραια και αποσπασματικά) κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και λογοτεχνίας από τα προομηρικά και ομηρικά χρόνια, την αρχαϊκή, κλασική, ελληνιστική περίοδο έως και την Ύστερη Αρχαιότητα, την Δεύτερη Σοφιστική, καθώς και την πρόσληψη αυτών των κειμένων από την Λατινική, την Βυζαντινή και την Ύστερη Λογοτεχνία έως τις ημέρες μας. Η έρευνα αυτή μπορεί να εστιάσει σε κάποιον μεμονωμένο συγγραφέα ή περισσότερους ή σε μία ή περισσότερες ειδολογικές κατηγορίες (genres) της αρχαίας ελληνικής Γραμματείας (π.χ. έπος, λυρική και υποκατηγορίες της ποίησης, δράμα, φιλοσοφία, ιστοριογραφία, ρητορική, επιστήμες κ.λπ.) και να μελετήσει το ερευνητικό αντικείμενο υπό ποικίλες προοπτικές και επιστημονικές μεθόδους όπως π.χ. την παλαιογραφία και την εκδοτική κριτική του κειμένου, την ερμηνευτική του μέσω διαφόρων ή και συγχρόνων θεωριών και μεθόδων ερεύνης (π.χ. διακειμενικότητα, ενδοκειμενικότητα, Νέα κριτική, αποδόμηση, νεοϊστορικισμός κ.τ.ο.). Επίσης μελετά τους μεταγλωσσικούς και αυτοαναφορικούς δείκτες, οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στην ερμηνεία και παραγωγή νοήματος σε μετακειμενικό επίπεδο και διακρίνει επιρροές, μοντέλα και συνθήκες δημιουργίας, παρουσίασης, παραστασιμότητας, μέσων έκφρασης και συνθήκες πρόσληψης από το αρχικό κοινό».
Κωδ. Θέσης
APP36284
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Τμήμα
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-03
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/10/2023
Λήξη προκήρυξης
11/12/2023