Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Επίκουρου Καθηγητή

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Προαγωγή Φυσικής Δραστηριότητας και Ποιότητα Ζωής στην Τρίτη Ηλικία».
Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου της υπό πλήρωση θέσης: «Το γνωστικό αντικείμενο «Προαγωγή Φυσικής Δραστηριότητας και Ποιότητα Ζωής στην Τρίτη Ηλικία» αφορά στη θεωρητική και ερευνητική μελέτη των προβλεπτικών παραγόντων φυσικής δραστηριότητας και της σχέσης της με δείκτες υγείας και ποιότητα ζωής στην τρίτη ηλικία. Το νέο γνωστικό αντικείμενο πρόκειται να καλύψει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος αναφορικά με: 1) την αξιολόγηση παραμέτρων φυσικής δραστηριότητας με τη χρήση επιταχυνσιομετρίας, 2) την αξιολόγηση προβλεπτικών παραγόντων φυσικής δραστηριότητας με χρήση θεωρητικών μοντέλων από την Ψυχολογία Άσκησης και Ψυχολογία Υγείας και υγιείς και κλινικούς πληθυσμούς τρίτης ηλικίας, 3) τη μελέτη της σχέσης φυσικής δραστηριότητας και καθιστικής συμπεριφοράς με δείκτες υγείας και ποιότητας ζωής, καθώς και του ρόλου τους στη διαχείριση χρόνιων παθήσεων, πρόληψη πτώσεων και άλλων διαστάσεων της υγιούς γήρανσης, με την εφαρμογή ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων, καθώς και συστηματικών ανασκοπήσεων, 4) την εφαρμογή παρεμβάσεων για προαγωγή υγιούς γήρανσης μέσα από τη συνεργασία της ακαδημαϊκής κοινότητας με υπάρχοντα συστήματα υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης αναγκών των ενδιαφερομένων μελών, όπως ασθενείς/πολίτες και προσωπικό».
Κωδ. Θέσης
APP36287
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Γνωστικό αντικείμενο
Προαγωγή Φυσικής Δραστηριότητας και Ποιότητα Ζωής στην Τρίτη Ηλικία
Τμήμα
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-03
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/10/2023
Λήξη προκήρυξης
11/12/2023