ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Το γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική» καλύπτει τον κλάδο της Λογιστικής Επιστήμης. Ενδεικτικά ασχολείται με θέματα που συνδέονται με την αναγνώριση, αποτίμηση, καταγραφή και παρακολούθηση των λογιστικών γεγονότων στις οικονομικές μονάδες καθώς και με τη σύνταξη και ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον, αναφέρεται στη μελέτη της αξιοπιστίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σε θέματα φορολογίας φυσικών και νομικών προσώπων και στη μελέτη της φορολογικής συμπεριφοράς των οικονομικών οντοτήτων.
Κωδ. Θέσης
APP38781
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»
Τμήμα
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-01-17
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
16/02/2024
Λήξη προκήρυξης
16/03/2024