Συχνές Ερωτήσεις

Παλαιά διαδικασία (ν.4009/2011)

Υποψήφιοι

Υπέβαλα υποψηφιότητα για συγκεκριμένη θέση, αλλά στη συνέχεια το μετάνιωσα. Μπορώ να αποσύρω την υποψηφιότητά μου;

Μια υποψηφιότητα είναι δυνατό να αποσυρθεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την παραμονή της συνεδρίασης της επιτροπής για την επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου για τη συγκεκριμένη θέση.

Πώς επιλέγεται ο καταλληλότερος υποψήφιος για μία θέση;

Η επταμελής επιτροπή υποχρεούται να ζητήσει γραπτή αξιολόγηση για κάθε υποψήφιο από δύο καθηγητές ή ερευνητές της αλλοδαπής του μητρώου εξωτερικών μελών (ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις από από καθηγητές ή ερευνητές ημεδαπής του μητρώου εξωτερικών μελών) και από δύο καθηγητές ή ερευνητές που υποδεικνύονται προαιρετικά από τον υποψήφιο και ανήκουν στα μητρώα του Ιδρύματος.

Η επιτροπή επιλέγει τον καταλληλότερο υποψήφιο και έναν επιλαχόντα. Για την επιλογή συντάσσεται ειδικά αιτιολογημένο πρακτικό, το οποίο διαβιβάζεται στον Πρύτανη για έλεγχο νομιμότητας. Ο διορισμός γίνεται έπειτα με πράξη του Πρύτανη εντός δύο μηνών.

Μπορώ να ειδοποιούμαι για νέες προκηρύξεις σε θέσεις που με ενδιαφέρουν;

Ναι, ο κάθε υποψήφιος μπορεί συνδεόμενος στο λογαριασμό του και μεταβαίνοντας στην Καρτέλα "Αναζήτηση Θέσεων" να εκδηλώσει ενδιαφέρον για θέσεις συγκεκριμένων Ιδρυμάτων/Τμημάτων ή/και συγκεκριμένων θεματικών περιοχών. Κατά αυτόν τον τρόπο μόλις προκηρυχθεί μία θέση που ταιριάζει με τα κριτήρια που έχει επιλέξει ο υποψήφιος, το πληροφοριακό σύστημα τον ειδοποιεί σχετικά στη διεύθυνση e-mail που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του.

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για να υποβάλω υποψηφιότητα για μία νέα Θέση;

Οι υποψήφιοι για εκλογή/εξέλιξη θα συμπληρώνουν, προκειμένου να εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα, τα ατομικά τους στοιχεία εδώ.

Για την πιστοποίησή τους θα πρέπει να αναρτούν στο προφίλ τους αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και εφόσον πρόκειται για άρρενες υποψηφίους, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπου δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Θα ανεβάζουν επιπλέον και αίτηση συμμετοχής που θα παίρνουν έτοιμη από το σύστημα και θα φέρει την υπογραφή τους. Σημειώνεται ότι για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την πιστοποίηση του προφίλ από το Γραφείο Αρωγής Χρηστών απαιτείται τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα.

Για την υποβολή υποψηφιότητας θα αναρτούν στο προφίλ τους το βιογραφικό τους σημείωμα, αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους, τις επιστημονικές τους δημοσιεύσεις και το αναλυτικό υπόμνημα αυτών. Θα δημιουργείται κατ’αυτόν τον τρόπο το προφίλ με το οποίο θα μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για οποιαδήποτε θέση τους ενδιαφέρει. Σημειώνεται ότι τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί για την πιστοποίηση του προφίλ δε μεταφέρονται στην υποβληθείσα αίτηση υποψηφιότητας.

Καθηγητές / Ερευνητές

Είμαι Καθηγητής/Αναπληρωτής καθηγητής σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Είναι υποχρεωτική η εγγραφή μου στο Πληροφοριακό Σύστημα;

Ναι, για τη σύσταση του Γενικού Μητρώου του Πληροφοριακού Συστήματος θα πρέπει να εγγραφούν υποχρεωτικά οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας και οι αναπληρωτές καθηγητές των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Τα εσωτερικά και εξωτερικά μέλη των Μητρώων θα επιλέγονται έπειτα από το Γενικό Μητρώο.

Πώς επιλέγονται οι αξιολογητές που θα αξιολογήσουν τον κάθε υποψήφιο;

Επιλέγονται από την επταμελή επιτροπή αξιολόγησης κατόπιν σχετικής συνεδρίασης της και μετά το πέρας της υποβολής των υποψηφιοτήτων. Οι αξιολογητές είναι καθηγητές ή ερευνητές της αλλοδαπής του μητρώου εξωτερικών μελών (ή καθηγητές ή ερευνητές ημεδαπής του μητρώου εξωτερικών μελών αν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό).

Πώς συγκροτείται η επιτροπή επιλογής υποψηφίου μιας θέσης εκλογής ή εξέλιξης;

Τα μέλη της επταμελούς επιτροπής επιλέγονται από μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, τα οποία καταρτίζονται ανά γνωστικό αντικείμενο από την Κοσμητεία, εγκρίνονται από τη Σύγκλητο και επικαιροποιούνται κάθε δύο έτη. Τουλάχιστον τρία μέλη της επιτροπής πρέπει να προέρχονται από το μητρώο εξωτερικών μελών, ενώ ένα τουλάχιστον εξωτερικό μέλος πρέπει να προέρχεται από ομοταγές Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.. Τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να προέρχονται είτε από το μητρώο εσωτερικών είτε από το μητρώο εξωτερικών μελών. Τα εξωτερικά και εσωτερικά μέλη αναπληρώνονται από ίσο αριθμό εξωτερικών και εσωτερικών μελών.

Υπεύθυνος Ιδρύματος

Πώς καταρτίζονται τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών;

Τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών καταρτίζονται ανά γνωστικό αντικείμενο από την Κοσμητεία, εγκρίνονται από τη Σύγκλητο και επικαιροποιούνται κάθε δύο έτη.

Τα Μητρώα εσωτερικών μελών απαρτίζονται από Καθηγητές και Αναπληρωτές της οικείας Σχολής και του Ιδρύματος. Τα Μητρώα εξωτερικών μελών απαρτίζονται από Καθηγητές άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής, καθώς και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Τα εσωτερικά και εξωτερικά μέλη των Μητρώων θα δηλώνονται στο Πληροφοριακό Σύστημα από τον Υπεύθυνο του Ιδρύματος κατόπιν αναζήτησής τους στο Γενικό Μητρώο. Για τη σύσταση του Γενικού Μητρώου θα πρέπει να εγγραφούν υποχρεωτικά στο Πληροφοριακό Σύστημα οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας και οι αναπληρωτές καθηγητές των ΑΕΙ της ημεδαπής. Δύνανται επίσης να εγγράφονται οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας και οι αναπληρωτές καθηγητές των ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής καθώς και οι ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής αντίστοιχων βαθμίδων.

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Ιδρύματος;

Ο Υπεύθυνος Ιδρύματος είναι ο εξουσιοδοτημένος διοικητικός υπάλληλος που οφειλεί να αναρτά στο σύστημα όλες τις πληροφορίες και τις σχετικές διοικητικές αποφάσεις από την προκήρυξη μίας θέσης μέχρι και το διορισμό ενός καθηγητή. Αναλυτικά οι ενέργειες του Υπεύθυνου Ιδρύματος αναγράφονται εδώ.

Έχω οριστεί Υπεύθυνος Ιδρύματος. Είμαι ο μόνος διοικητικός υπάλληλος που θα αλληλεπιδρά με το Πληροφοριακό Σύστημα;

Όχι, απλά ο Υπεύθυνος Ιδρύματος θα πρέπει πρώτα να ακολουθήσει τη διαδικασία πιστοποίησης στο Πληροφοριακό Σύστημα. Μετά την πιστοποίηση η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στον Υπεύθυνο Ιδρύματος να δημιουργήσει νέους λογαριασμούς χρηστών, οι οποίοι θα τον συνεπικουρούν στο έργο του.

Nέα διαδικασία (ν.4405/2016)

Υποψήφιοι

Μπορώ να ειδοποιούμαι για νέες προκηρύξεις σε θέσεις που με ενδιαφέρουν;

Ναι, ο κάθε υποψήφιος μπορεί συνδεόμενος στο λογαριασμό του και μεταβαίνοντας στην Καρτέλα "Εκδήλωση ενδιαφέροντος" να εκδηλώσει ενδιαφέρον για θέσεις συγκεκριμένων Ιδρυμάτων/Τμημάτων ή/και συγκεκριμένων θεματικών περιοχών. Κατά αυτόν τον τρόπο μόλις προκηρυχθεί μία θέση που ταιριάζει με τα κριτήρια που έχει επιλέξει ο υποψήφιος, το πληροφοριακό σύστημα τον ειδοποιεί σχετικά στη διεύθυνση e-mail που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του.

Υπέβαλα υποψηφιότητα για συγκεκριμένη θέση, αλλά στη συνέχεια το μετάνιωσα. Μπορώ να αποσύρω την υποψηφιότητά μου;

Μια υποψηφιότητα είναι δυνατό να αποσυρθεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας δεν υπάρχει δυνατότητα απόσυρσης μέσω της εφαρμογής και ο υποψήφιος που επιθυμεί την απόσυρση της υποψηφιότητάς του θα πρέπει να επικοινωνεί με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών.

Καθηγητές / Ερευνητές

Πώς συγκροτείται το Εκλεκτορικό Σώμα και η τριμελής εισηγητική επιτροπή;

Τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος επιλέγονται από τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή, εξέλιξη καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων και για την ανανέωση και μονιμοποίηση των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, επιλέγονται µε πλήρως αιτιολογηµένη, ως προς το γνωστικό αντικείμενο και το επιστημονικό έργο των µελών του, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. Κατόπιν, το Εκλεκτορικό Σώμα συνεδριάζει για τον ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής. Μέσα από την εφαρμογή, ο κάθε Καθηγητής/Ερευνητής μπορεί να βλέπει τις Θέσεις για τις οποίες έχει οριστεί μέλος Εκλεκτορικού Σώματος ή μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής.

Είναι υποχρεωτική η εγγραφή μου στο Πληροφοριακό Σύστημα;

Τα εσωτερικά και εξωτερικά μέλη των Μητρώων των Τμημάτων θα επιλέγονται από το Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος. Για τη σύσταση του Γενικού Μητρώου θα πρέπει να εγγραφούν υποχρεωτικά στο Πληροφοριακό Σύστημα οι καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές των ΑΕΙ της ημεδαπής. Δύνανται επίσης να εγγράφονται οι καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές των ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής καθώς και οι ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής αντίστοιχων βαθμίδων. Καθηγητές και ερευνητές που ήταν ήδη εγγεγραμμένοι στο παλαιό πληροφοριακό σύστημα θα μπορούν να συνδέονται στη νέα υπηρεσία χωρίς να απαιτείται εκ νέου εγγραφή τους.

Υπεύθυνος Ιδρύματος

Θα πρέπει να εγγραφώ εκ νέου στη νέα εφαρμογή;

Όχι, στη νέα εφαρμογή δε θα εγγραφείτε εκ νέου. Θα μπορείτε να συνδέεστε με το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης που χρησιμοποιούσατε στην παλαιά εφαρμογή.

Πώς καταρτίζονται τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών;

Τα Τμήματα καταρτίζουν με απόφαση της Συνέλευσης, ένα μητρώο εσωτερικών και ένα μητρώο εξωτερικών μελών. Στο μητρώο εσωτερικών μελών περιλαμβάνονται καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές του οικείου Τμήματος. Στο μητρώο εξωτερικών μελών περιλαμβάνονται καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, καθώς και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Τα ως άνω μητρώα επικαιροποιούνται χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό με απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από γνώμη της Κοσμητείας, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των Τμημάτων της Σχολής. Οι πράξεις συγκρότησης και επικαιροποίησης των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών αναρτώνται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη του αρμόδιου διοικητικού υπαλλήλου της Γραμματείας του Τμήματος ή της Σχολής κατά περίπτωση.

Έχω οριστεί Υπεύθυνος Ιδρύματος. Είμαι ο μόνος διοικητικός υπάλληλος που θα αλληλεπιδρά με το Πληροφοριακό Σύστημα;

Όχι, κάθε Υπεύθυνος Ιδρύματος έχει την ευθύνη της χορήγησης πρόσβασης στους δικαιούμενους αυτήν και συντονίζει τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος σε επίπεδο Ιδρύματος. Αναλυτικά οι ενέργειες με τις οποίες είναι επιφορτισμένος ο κάθε διοικητικός υπάλληλος που αποκτά πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα αναγράφονται εδώ.