Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 141 έως 160 από τις 177 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΝΝ)
Description: Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Ανάπτυξη και δομικός χαρακτηρισμός πολυμερικών υβριδικών και νανοδομημένων υλικών με χρήση δυναμικών τεχνικών καθώς και in situ μεθόδων σκέδασης νετρονίων" στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας.
Discipline: Ανάπτυξη και δομικός χαρακτηρισμός πολυμερικών υβριδικών και νανοδομημένων υλικών με χρήση δυναμικών τεχνικών καθώς και in situ μεθόδων σκέδασης νετρονίων.
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
School:
Department: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-08-04
Submission End Date: 2022-09-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Το γνωστικό αυτό αντικείμενο, αφορά σε ειδικότητα φυσικοθεραπευτή του οποίου το κλινικό, επιστημονικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο να σχετίζεται με τη φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση της αιτιοπαθογένιας των αθλητικών κακώσεων. Ειδικότερα, το γνωστικό αντικείμενο της προκυρησσόμενης θέσης πραγματεύεται τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος τεκμηριωμένης αξιολόγησης των αιτιολογικών παραγόντων πρόκλησης αθλητικών κακώσεων, με χρήση έγκυρων τεχνικών και μεθόδων υποκειμενικής και αντικειμενικής αξιολόγησης τους, με απώτερο στόχο την πρόληψη εξειδικευμένων αθλητικών κακώσεων.
Discipline: Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση αιτιοπαθογένειας αθλητικών κακώσεων
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-29
Submission End Date: 2022-09-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής . Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Αφορά στη διδασκαλία των μαθημάτων Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων Ι και Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων ΙΙ τα οποία, ως μαθήματα υποδομής, βρίσκονται στον γνωσιολογικό πυρήνα του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής. Εξετάζουν αμφότερα θεωρητικές προσεγγίσεις και συνακόλουθες μεθοδολογικές πρακτικές δημιουργικής διαχείρισης των βασικών αρχών αρχιτεκτονικού σχεδιασμού καθώς και διαδικασίες σχεδιαστικής προσέγγισης της κατοικίας στο σύγχρονο πολιτιστικό, κοινωνικό και τεχνολογικό πλαίσιο.
Discipline: «Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων: Σχεδιαστικές προσεγγίσεις της Κατοίκησης»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Department: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-14
Submission End Date: 2022-09-14
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (εξέλιξη)
Description: Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (εξέλιξη)
Discipline: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν με έμφαση στην αξιολόγηση της ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης και μάρκετινγκ
Institution: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Department: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-26
Submission End Date: 2022-08-24
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: «Προγραμματισμός σε διαδικτυακές και κινητές εφαρμογές, διαχείριση μεγάλων δεδομένων και δικτύων αισθητήρων, μοντελοποίηση λογισμικού για μικρουπηρεσίες (microservices), προγραμματισμός στο διαδίκτυο των αντικειμένων (ΙοΤ) και ανάπτυξη ευφυών και διαδραστικών συστημάτων, δίκτυα καθοριζόμενα από λογισμικό».
Discipline: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
School: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Department: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-15
Submission End Date: 2022-08-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αστικό Δίκαιο
Discipline: Αστικό Δίκαιο
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΝΟΜΙΚΗ
Department: ΝΟΜΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-23
Submission End Date: 2022-09-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 67189/11-5-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο» περιλαμβάνει τις Γενικές Αρχές, το Ενοχικό Δίκαιο, το Εμπράγματο Δίκαιο, το Οικογενειακό Δίκαιο και το Κληρονομικό Δίκαιο.
Discipline: Αστικό Δίκαιο
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΝΟΜΙΚΗ
Department: ΝΟΜΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-20
Submission End Date: 2022-09-21
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
Discipline: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-15
Submission End Date: 2022-09-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (01) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ/ΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ/ΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ/ΟΣ Γ' ΒΑΘΜΙΔΟΣ ΕΠΙ 3ΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ
Description: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (01) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ/ΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ/ΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ/ΟΣ Γ' ΒΑΘΜΙΔΟΣ ΕΠΙ 3ΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Discipline: ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΕΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΑΑ
School:
Department: ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-08-10
Submission End Date: 2022-09-16
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Discipline: ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ - Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-18
Submission End Date: 2022-08-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Description: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Discipline: Πιάνο
Institution: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Department: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-21
Submission End Date: 2022-08-20
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΝΝ)
Description: Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Δενδριτικά Πολυμερή - Υγροί Κρύσταλλοι" στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας.
Discipline: Δενδριτικά Πολυμερή - Υγροί Κρύσταλλοι
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
School:
Department: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-08-04
Submission End Date: 2022-09-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Μικροβιολογία
Discipline: Μικροβιολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-26
Submission End Date: 2022-09-26
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 60757/7-4-2022 (κενή θέση). Από παραδρομή του Εθνικού Τυπογραφείου η ημερομηνία της Προκήρυξης αναγράφεται ως 30-4-2022. Θα ακολουθήσει διόρθωση (ΚΑΔ Διόρθωσης: 36211). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Χημική σύσταση και χημική ανάλυση των συστατικών του ξύλου. Χαρακτηριστικά, ιδιότητες και χημικές αντιδράσεις των συστατικών του ξύλου (κυτταρίνη, ημικυτταρίνες, λιγνίνη και εκχυλίσματα). Χημικές ιδιότητες και συμπεριφορά του ξύλου, παραγωγή χημικών προϊόντων ξύλου και εκχυλισμάτων, μέθοδοι παραγωγής ενέργειας από το ξύλο.
Discipline: Χημεία και Χημικά Προϊόντα Ξύλου
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Department: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-07
Submission End Date: 2022-09-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Περιγραφική Ανατομική
Discipline: Περιγραφική Ανατομική
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-26
Submission End Date: 2022-09-26
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου (από εξέλιξη)
Description: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου (από εξέλιξη)
Discipline: Αναγνώριση Προτύπων σε Εικαστικές, Καλλιτεχνικές και Πολιτισμικές Εφαρμογές
Institution: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Department: ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-22
Submission End Date: 2022-08-21
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤ)
Description: Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου και διαχείρισης για την επιτήρηση, ασφάλεια και προστασία κρίσιμων υποδομών και τη διαχείριση κρίσεων" στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
Discipline: Ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου και διαχείρισης για την επιτήρηση, ασφάλεια και προστασία κρίσιμων υποδομών και τη διαχείριση κρίσεων.
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
School:
Department: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-08-04
Submission End Date: 2022-09-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΝΝ)
Description: Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Υπολογιστικές μέθοδοι προσομοίωσης προηγμένων ιοντικών διαλυτών και μοριακών συστημάτων" στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας.
Discipline: Υπολογιστικές μέθοδοι προσομοίωσης προηγμένων ιοντικών διαλυτών και μοριακών συστημάτων
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
School:
Department: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-08-05
Submission End Date: 2022-09-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Εντατική Παρακολούθηση: το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει την υποστήριξη με μηχανικά και φαρμακευτικά μέσα, βαρέως πασχόντων ασθενών, όλων των ειδικοτήτων, με αναπνευστική, κυκλοφορική, νεφρική ή πολυοργανική ανεπάρκεια. Την εφαρμογή επεμβατικών τεχνικών για επίλυση οξέων προβλημάτων. Τον έλεγχο και θεραπεία των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Τον εντοπισμό, την προετοιμασία και την συντήρηση οργάνων, ασθενών με εγκεφαλικό θάνατο με σκοπό τη δωρεά οργάνων.
Discipline: ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-29
Submission End Date: 2022-09-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:Το γνωστικό αντικείμενο της «Ορθοδοντικής Οδοντικής Τεχνολογίας» αφορά στη διδασκαλία των βασικών αρχών της ορθοδοντικής τεχνολογίας, βασικών γνώσεων ανάπτυξης του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος, της λειτουργίας - δυσλειτουργίας του Στοματογναθικού Συστήματος, της φυσιολογικής Σύγκλεισης και τη διόρθωση-βελτίωση αυτής, των ορθοδοντικών βιοϋλικών και της χρήσης τους. Επίσης, αφορά στη διδασκαλία και εκμάθηση της κατασκευής κάθε είδους κινητού, ακίνητου ή μεικτού ορθοδοντικού μηχανήματος ή συσκευής που χρησιμοποιείται από τον Ορθοδοντικό ή άλλη ειδικότητα της Οδοντιατρικής, για τη θεραπεία ασθενών με ορθοδοντικές ανωμαλίες και κάθε δυσλειτουργίας του Στοματογναθικού Συστήματος.
Discipline: «Ορθοδοντική Οδοντικής Τεχνολογίας»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Department: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-14
Submission End Date: 2022-09-14
Status: Ανοιχτή

Pages