Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 141 έως 157 από τις 157 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: Μία θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μέλους ΔΕΠ
Description: Μελέτη γεωφυσικών προβλημάτων με στόχο την παρακολούθηση των γεωπεριβαλλοντικών φαινομένων και την εκτίμηση των επιπτώσεων των γεωκαταστροφών (χωρική ανάλυση και μοντελοποίηση των Φυσικών Καταστροφών), τη διερεύνηση προσεισμικών φαινομένων, τον εντοπισμό ορυκτών πόρων οικονομικού ενδιαφέροντος, αλλά και τη μελέτη ηφαιστειακών/ γεωθερμικών πεδίων, εφαρμόζοντας τεχνολογίες και αξιοποιώντας μεθοδολογίες Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.
Discipline: Γεωφυσική και Γεωκαταστροφές
Institution: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-28
Submission End Date: 2023-03-30
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Γεωργική Οικονομία
Discipline: Γεωργική Οικονομία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Department: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-09
Submission End Date: 2023-02-09
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Προκήρυξη θέσης Ερευνητή Β' βαθμίδας
Description: Προκήρυξη θέσης Ερευνητή Β' βαθμίδας (εξέλιξη από θέση Ερευνητή Γ' βαθμίδας) με γνωστικό αντικείμενο "Τεχνητή νοημοσύνη με έμφαση στις Επιστήμες του Πολιτισμού"
Discipline: Τεχνητή νοημοσύνη με έμφαση στις Επιστήμες του Πολιτισμού
Institution: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ - "ΑΘΗΝΑ"
School:
Department: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΙΕΛ)
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-20
Submission End Date: 2023-03-01
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης αφορά στη διδασκαλία και την έρευνα στο αντικείμενο της Βιοχημείας. Η Βιοχημεία μελετά πειραματικά τις χημικές αντιδράσεις και διεργασίες των έμβιων οργανισμών. Κεντρικό πεδίο της Βιοχημείας αποτελεί η μελέτη των ενζύμων, καθώς αυτά καταλύουν το σύνολο σχεδόν των βιοχημικών αντιδράσεων. Ειδικότερα, η Βιοχημεία αποσκοπεί στην κατανόηση της λειτουργίας των βιομορίων, των χημικών διεργασιών και των φαινομένων που καθορίζουν θεμελιώδεις λειτουργίες, όπως η έκφραση των γονιδίων. Μεταξύ των βιομορίων, εξετάζει τα μόρια αγγελιαφόρου RNA και τα ένζυμα που τα αποικοδομούν, καθώς αυτά διαμορφώνουν σε σημαντικό βαθμό τη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης. Μελετά τις βιοχημικές διεργασίες με τις οποίες οργανισμοί και κύτταρα αποκρίνονται σε περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως η προσαρμογή της έκφρασης γονιδίων στον ημερονύκτιο ρυθμό. Εξετάζει τους βιοχημικούς μηχανισμούς γονιδιακής έκφρασης και απορρύθμισής της σε νόσους του ανθρώπου (όπως ο καρκίνος) και ασχολείται με την ανάπτυξη μεθόδων, εργαλείων και βιοδεικτών για την πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και παρακολούθηση, αλλά και την αντιμετώπισή τους.
Discipline: Βιοχημεία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-16
Submission End Date: 2023-02-16
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Αναπληρωτή Καθηγητή (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία και Διαχείριση Άγριας Πανίδας» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Το γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία και Διαχείριση Άγριας Πανίδας» αναφέρεται στην αλληλεπίδραση της άγριας πανίδας (κυρίως θηλαστικών και πτηνών) με το περιβάλλον και στη διαχείριση των ειδών της άγριας πανίδας της Ελλάδας με στόχο την προστασία και την αύξηση του πληθυσμού των απειλούμενων ειδών, τη διατήρηση σε κατάλληλα πληθυσμιακά επίπεδα των θηραματικών ειδών και τη ρύθμιση του πληθυσμού των ανεπιθύμητων ειδών. Περιλαμβάνει την εκτίμηση της αφθονίας και τη διαχρονική πληθυσμιακή εξέλιξη των ειδών, την ανάλυση της σχέσης άγριας πανίδας – ενδιαιτήματος, τη μελέτη ενδιαιτήματος αναπαραγωγής και τροφοληψίας, την εκτίμηση της αναπαραγωγικής επιτυχίας, την εκτίμηση των τροφικών συνηθειών, την εκτίμηση της αρπακτικότητας και τη διαχείριση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην άγρια πανίδα.
Discipline: Οικολογία και Διαχείριση Άγριας Πανίδας
Institution: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
Department: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-02-03
Submission End Date: 2023-04-03
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 3157/21.12.2022 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 53740/1.11.2022
Discipline: Οδοστρώματα
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
School: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-28
Submission End Date: 2023-02-21
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Description: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ-ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑ
Discipline: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ-ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑ
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΧΗΜΕΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-28
Submission End Date: 2023-03-28
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Description: Η Γεωργία Ακριβείας ως μια νέα μέθοδος διαχείρισης των καλλιεργειών, κατά την οποία εισροές και καλλιεργητικές φροντίδες και πρακτικές εφαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες των καλλιεργειών, καθώς αυτές διαφοροποιούνται χωρικά και χρονικά και αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση των πόρων. Βασικές αρχές και εξοπλισμός γεωργίας ακριβείας (π.χ. GPS, drones, ανιχνευτές και αισθητήρες) για την καταγραφή της χωρικότητας του εδάφους, της καλλιέργειας και της παραγωγής, μηχανήματα μεταβλητής δόσης αγροχημικών και νερού. Χρήση τεχνολογίας Γεωργίας Ακριβείας στη φυτοπροστασία. Βασικές αρχές εξοικονόμησης πόρων, ενέργειας και υλικών στην αγροτική παραγωγή.
Discipline: Τεχνολογίες Αιχμής στη Γεωργία Ακριβείας
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-02-02
Submission End Date: 2023-04-02
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επείγουσα Ιατρική - Πνευμονολογία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ Το γνωστικό αντικείμενο της Επείγουσας Ιατρικής – Πνευμονολογίας θεραπεύει τις απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις όλων των ιατρικών ειδικοτήτων με έμφαση στην Πνευμονολογία που, ως εκ του περιεχομένου της, περιλαμβάνεται στις ειδικότητες με τα περισσότερα και βαρύτερα επείγοντα περιστατικά, στα οποία διακυβεύεται η απαραίτητη για την επιβίωση, επάρκεια λειτουργίας του αναπνευστικού συστήματος. Η προκηρυσσόμενη θέση απευθύνεται σε ιατρούς με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Επείγουσα Ιατρική και Πνευμονολογία. Για την πλήρωση της θέσης, απαιτείται σημαντική διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με έμφαση στο αυτόνομο διδακτικό έργο και τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο. Αναγκαία είναι η επίδειξη συναφούς με το αντικείμενο ερευνητικού και συγγραφικού έργου όπως αναδεικνύεται από δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, αναφορές και h-index σε βάσεις δεδομένων με διεθνή αποδοχή. Τέλος, η οργανωτική και διοικητική εμπειρία αποτελούν επίσης σημαντικά προσόντα.
Discipline: Επείγουσα Ιατρική - Πνευμονολογία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-02-06
Submission End Date: 2023-04-06
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νεφρολογία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο της Νεφρολογίας και περιλαμβάνει την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση Νεφρολογικών καταστάσεων και νοσημάτων όπως α) Χρόνια Νεφρική Νόσος, β) Μέθοδοι Εξωνεφρικής Κάθαρσης, γ) Μεταμόσχευση νεφρού, δ) Σπειραματοπάθειες, ε) Συστηματικά νοσήματα με νεφροπάθειες, στ) Διαβητική Νεφροπάθεια, ζ) Αρτηριακή Υπέρταση. Το αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης απαιτεί αποδεδειγμένη εκπαιδευτική εμπειρία με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και ικανότητα επίβλεψης σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Η ερευνητική δραστηριότητα η οποία πρέπει να περιλαμβάνει Ελληνικά ή και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, να είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και να έχει στοιχεία αυτοδυναμίας σύμφωνα με τη βαθμίδα της θέσης. Τέλος προϋποθέτει διοικητική εμπειρία και σημαντική διεθνή αναγνώριση ανάλογη της βαθμίδας
Discipline: Νεφρολογία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-16
Submission End Date: 2023-02-16
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Description: Το γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Θεωρία» αποτελεί από τον εικοστό αιώνα αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο της κοινωνιολογίας και καλύπτει έναν πλήρη κλάδο της επιστήμης αυτής, συνιστά δε ουσιώδη επιστημική και επιστημολογική υποδομή για την καλλιέργεια της κοινωνιολογίας και των επιμέρους πεδίων της. Αναφέρεται στη μελέτη ζητημάτων που αφορούν στην κοινωνική οντολογία, την κοινωνική συγκρότηση και την κοινωνική μεταβολή. Επίσης, εξετάζει την ανάδυση, διατήρηση και μεταβολή νοηματικών συναφειών καθώς και τον ιδιαίτερο ρόλο που αυτές διαδραματίζουν στην διαμόρφωση των ποικίλων όψεων των ιστορικο-κοινωνικών μορφωμάτων και των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσιά τους, καθώς και στη συγκρότηση του υποκειμένου, ιδιαίτερα στα πλαίσια της (μετα)νεωτερικότητας. Ο αναστοχασμός αναφορικά με τον χαρακτήρα της (μετα)νεωτερικότητας εντάσσεται επίσης στο πεδίο της κοινωνικής θεωρίας. Η σχέση ατόμου-κοινωνίας, δομής και δράσης, ταυτότητας και ετερότητας αποτελούν περαιτέρω κομβικές όψεις της κοινωνικής θεωρίας, ενώ στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται και η επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών, με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της κατανόησης και της ερμηνείας, του ιδιαίτερου χαρακτήρα των υπερατομικών εκφάνσεων του φαντασιακού, της σχέσης αλήθειας και ιδεολογίας καθώς και της γνώσης που παράγεται στα πλαίσια της κοινωνικής επιστήμης και των διαφόρων μορφών αφήγησης».
Discipline: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-29
Submission End Date: 2023-02-28
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Η Φυσιολογία του Ανθρώπου ασχολείται με τη μελέτη της επίδρασης ενδογενών όσο και εξωγενών παραγόντων (π.χ. διατροφικών, φαρμακευτικών, τοξικών) στους μηχανισμούς που διέπουν τις φυσιολογικές λειτουργίες των κυττάρων, ιστών, οργάνων και συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού. Η φαρμακολογία ασχολείται με τη μελέτη της φαρμακοκινητικής- φαρμακοδυναμικής, της κατανομής, του μηχανισμού δράσης, τον προσδιορισμό του θεραπευτικού εύρους των φαρμάκων στο αίμα και τους ιστούς καθώς και την αξιολόγηση των όποιων τοξικών εκδηλώσεων με απώτερο στόχο τη σαφή οριοθέτηση της αποτελεσματικής και ασφαλής τους χρήσης. Ο συνδυασμός των δυο αυτών συμπληρωματικών πεδίων είναι απαραίτητος στην ανάπτυξη φαρμάκων και την εφαρμογή τους στη κλινική πράξη.
Discipline: Φυσιολογία του Ανθρώπου – Φαρμακολογία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-09
Submission End Date: 2023-02-09
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Η θέση αναφέρεται στην ανάλυση της λειτουργίας των Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ), με έμφαση στις εμβολοφόρες ΜΕΚ. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η εμπειρία στην εφαρμογή υπολογιστικών ή και πειραματικών μεθοδολογιών στο πεδίο της κατασκευής και λειτουργίας των σύγχρονων εμβολοφόρων ΜΕΚ.
Discipline: «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Υπολογιστικών ή και Πειραματικών Μεθόδων στην Ανάλυση της Κατασκευής και Λειτουργίας των ΜΕΚ»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-20
Submission End Date: 2023-02-20
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής (μετά από αίτηση για εξέλιξη Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή)
Description: H Οικονομική Ανάλυση του χώρου ασχολείται με τη συστηματική ανάπτυξη οικονομικής γνώσης προσαρμοσμένης στο επιστημονικό πεδίο της γεωγραφίας σε διάφορα επίπεδα στο χώρο (διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό). Αναλύει –σε αμφίδρομη σχέση- οικονομικά ζητήματα σε συνάρτηση με χωρικές συνιστώσες. Περιλαμβάνει στοιχεία μίκρο και μάκρο οικονομικής, οικονομικής γεωγραφίας, ποσοτικών μεθόδων, περιφερειακής και αστικής οικονομικής, θεωριών οικονομικής ανάπτυξης και διεθνούς εμπορίου, οικονομικής των μεταφορών και του περιβάλλοντος. Εστιάζει στις θεωρίες χωροθέτησης της οικονομικής δραστηριότητας, τις οικονομίες αστικής συγκέντρωσης, την ανάλυση αγορών κατοικίας και τις θεωρίες γαιοπροσόδου.
Discipline: Οικονομική Ανάλυση του Χώρου
Institution: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Department: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-18
Submission End Date: 2023-03-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική»
Discipline: Χρηματοοικονομική
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Department: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-09
Submission End Date: 2023-02-09
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Μία θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μέλους ΔΕΠ
Description: Το γνωστικό αντικείμενο της παρούσας θέσης εστιάζει στην μέτρηση της ποιότητας του αφηγηματικού μέρους των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (ΕΧΚ), με τη χρήση σύνθετων δεικτών. Πιο συγκεκριμένα, η θέση επικεντρώνεται στις αλλαγές στην ποιότητα της δημοσιοποιημένης αφηγηματικής πληροφόρησης των ΕΧΚ μετά την εφαρμογή του προτύπου Management Commentary, των δεικτών ESG και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) στην Ευρώπη και στην Αμερική.
Discipline: Λογιστική
Institution: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Department: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-28
Submission End Date: 2023-03-30
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Γλωσσολογία: Ιστορία Ελληνικής Γλώσσας
Discipline: Γλωσσολογία: Ιστορία Ελληνικής Γλώσσας
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Department: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-12-09
Submission End Date: 2023-02-09
Status: Ανοιχτή

Pages