Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 81 έως 100 από τις 177 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «ανάπτυξη και εφαρμογή διατάξεων και μεθόδων μη – καταστρεπτικού ελέγχου και πολυφασματικής απεικόνισης», περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη/υλοποίηση συστημάτων και διαγνωστικών τεχνικών μη καταστροφικού ελέγχου, με πεδία εφαρμογών τις βιομηχανικές παραγωγικές διεργασίες, τον έλεγχο ποιότητας προϊόντων, την πολιτιστική κληρονομιά, τα υλικά, τη βιολογία, κ.α. Οι ανωτέρω αναφερόμενες μεθοδολογίες, βασίζονται στην φασματοσκοπία και την απεικόνιση, ενσωματώνοντας τεχνικές χαρακτηρισμού επιφανειών όπως η φασματοσκοπία ανάκλασης, η φασματοσκοπία υπερύθρου, η φασματοσκοπία RAMAN και η χρήση συστημάτων λέιζερ.
Discipline: «Ανάπτυξη και εφαρμογή διατάξεων και μεθόδων μη-καταστρεπτικού ελέγχου και πολυφασματικής απεικόνισης».
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-14
Submission End Date: 2022-09-14
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 67173/11-5-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο εξετάζει τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο των εννόμων σχέσεων με στοιχεία αλλοδαπότητας. Διερευνώνται τα προκύπτοντα από αυτές τις έννομες σχέσεις ζητήματα που αφορούν στη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση/εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων σε συνδυασμό με ζητήματα του δικαίου ιθαγένειας. Προς τούτο απαιτείται ιδιαίτερη μεθοδολογία, λαμβανομένου υπόψη του διασυνοριακού χαρακτήρα των εξεταζόμενων εννόμων σχέσεων. Σκοπός της διδασκαλίας είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα ζητήματα αυτά και με την απαιτούμενη για την αντιμετώπισή τους μέθοδο. Το Δίκαιο των Διεθνών Συναλλαγών έχει ως αντικείμενό του τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο των διεθνών συναλλακτικών σχέσεων και της διασυνοριακής δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Εξετάζονται ζητήματα σχετικά με τον καθορισμό των εφαρμοστέων κανόνων δικαίου και με την επίλυση των σχετικών με τις εν λόγω συναλλαγές διαφορών. Η ενασχόληση αφορά ζητήματα τόσο ουσιαστικού όσο και δικονομικού δικαίου. Σκοπός της διδασκαλίας είναι η απόκτηση από τους φοιτητές των βασικών γνώσεων σε σχέση με τους νομικούς κανόνες που διέπουν τις διεθνείς συναλλακτικές σχέσεις και με την επίλυσή τους.
Discipline: Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΝΟΜΙΚΗ
Department: ΝΟΜΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-26
Submission End Date: 2022-09-27
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία: Δυτικές Κυριαρχίες στην Ανατολική Μεσόγειο, 11ος-15ος αιώνας
Discipline: Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία: Δυτικές Κυριαρχίες στην Ανατολική Μεσόγειο, 11ος-15ος αιώνας
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-23
Submission End Date: 2022-09-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαδραστική Αφήγηση και Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά»
Discipline: Διαδραστική Αφήγηση και Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
School: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-17
Submission End Date: 2022-08-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 62916/15-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο αναφέρεται στο σύνολο των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Γεωδαισίας και Γεωματικής.
Discipline: Γεωδαισία - Γεωματική
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-30
Submission End Date: 2022-08-31
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 63674/19-4-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Οικολογία - Οικοφυσιολογία λιβαδικών φυτών, Βιοποικιλότητα, εξέλιξη και παραγωγικότητα λιβαδικών οικοσυστημάτων, Οικολογία -Προστασία και πολιτισμικές υπηρεσίες λιβαδικών οικοσυστήματων, Αλληλεπίδραση φυτών - ζώων στα λιβαδικά οικοσυστήματα, Βόσκηση και λιβαδικό τοπίο, Απόκριση - προσαρμογή λιβαδικών και κτηνοτροφικών φυτών σε αβιοτικές (κυρίως: νερό, αλατότητα, βαρέα μέταλλα) και βιοτικές (βόσκηση) καταπονήσεις, Επίδραση κλίματος και βόσκησης στις χρήσεις/καλύψεις γης των λιβαδικών οικοσυστημάτων, Υδα- τικό ισοζύγιο και αποτελεσματικότητα χρήσης νερού των λιβαδικών φυτών, Υδατικές σχέσεις λιβαδικών φυτών.
Discipline: Λιβαδική Οικοφυσιολογία - Υδατικές Σχέσεις Λιβαδικών Φυτών
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Department: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-30
Submission End Date: 2022-08-31
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Μοντελοποίηση με εφαρμογές στις Θετικές Επιστήμες και στις Επιστήμες του Μηχανικού» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης «Μαθηματική Μοντελοποίηση με εφαρμογές στις Θετικές Επιστήμες και στις Επιστήμες του Μηχανικού» καλύπτει θεματικές περιοχές, που σχετίζονται με την κατασκευή και ανάπτυξη ευρέος φάσματος μαθηματικών μοντέλων, τα οποία δύναται να περιγράφουν φαινόμενα, διαδικασίες και διεργασίες που μελετώνται από τις Θετικές Επιστήμες και τις Επιστήμες του Μηχανικού. Με τη μαθηματική τεκμηρίωση και τον απαιτούμενο συνδυασμό διαφορετικών μαθηματικών θεωριών, αναλυτικών και υπολογιστικών μεθόδων, που αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται για τη μελέτη των μαθηματικών μοντέλων (οι οποίες εκτείνονται από την Εφαρμοσμένη Ανάλυση, τη Μαθηματική Φυσική ως τις Πιθανότητες και τη Στατιστική), η μαθηματική μοντελοποίηση συνεισφέρει στη συστηματική περιγραφή, στην εμβάθυνση και προβλεψιμότητα των σχετικών φαινομένων και διεργασιών και βρίσκει εφαρμογές στις Θετικές Επιστήμες και στις Επιστήμες του Μηχανικού.
Discipline: Μαθηματική Μοντελοποίηση με εφαρμογές στις Θετικές Επιστήμες και στις Επιστήμες του Μηχανικού
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-16
Submission End Date: 2022-08-16
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 57920/29-3-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αυτό αντικείμενο, όπως διδάσκεται και ερευνάται σ’ ένα Τμήμα Μαθηματικών, εστιάζει στη θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση, με την αναγκαία μαθηματική αυστηρότητα και πληρότητα όλων των θεμάτων της θεωρίας των Προσεταιριστικών Δακτυλίων και Αλγεβρών και της Ομολογικής Άλγεβρας.
Discipline: Προσεταιριστικοί Δακτύλιοι και Άλγεβρες, Ομολογική Άλγεβρα
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-24
Submission End Date: 2022-08-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Πολιτικά Συστήματα
Discipline: Πολιτικά Συστήματα
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-08-05
Submission End Date: 2022-10-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Έγκριση προκήρυξης μιας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Description: Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο "Επεξεργασία Σήματος για την Ανάλυση Επιστημονικών Παρατηρήσεων Μεγάλης Κλίμακας".
Discipline: "Επεξεργασία Σήματος για την Ανάλυση Επιστημονικών Παρατηρήσεων Μεγάλης Κλίμακας"
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-16
Submission End Date: 2022-08-16
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΕΞΕΛΙΞΗ
Discipline: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
Institution: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-26
Submission End Date: 2022-09-26
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 63991/20-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Αφορά τα γνωστικά αντικείμενα της διαχείρισης και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, παγκόσμιου ιστού, μαζικής παράλληλης επεξεργασίας δεδομένων, αλγορίθμων και δομών δεδομένων, εξελικτικών και παράλληλων αλγορίθμων για διαχείριση πολλαπλών ροών πληροφορίας.
Discipline: Διαχείριση και Εξόρυξη Δεδομένων
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-30
Submission End Date: 2022-08-31
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 58363/30-3-2022 (κενή θέση). Από παραδρομή του Εθνικού Τυπογραφείου, στην 3η σειρά του κειμένου της Προκήρυξης αναγράφεται το Τμήμα "Κτηνιατρικής" αντί του ορθού "Θεάτρου". Θα ακολουθήσει διόρθωση (ΚΑΔ Διόρθωσης: 36210). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Σύνθετο γνωστικό αντικείμενο που περιλαμβάνει δύο σκέλη: Τα στάδια της υποκριτικής διαδικασίας. Η υποκριτική λειτουργία του ηθοποιού από την ανάλυση έως τη σύνθεση του ρόλου. Διερεύνηση και εφαρμογή των υποκριτικών κωδίκων και των εκφραστικών μέσων του ηθοποιού (φωνή, κίνηση) σε σχέση με τα διάφορα είδη της θεατρικής πράξης. Θεωρία και πρακτική της θεατρικής σκηνοθεσίας. Τα στάδια του ανεβάσματος ενός έργου. Δραματουργική ανάλυση, γενική σκηνοθετική γραμμή, σύλληψη του σκηνικού χώρου, διεύθυνση των ηθοποιών. Παραστάσεις εφαρμογής.
Discipline: Υποκριτική - Σκηνοθεσία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Department: ΘΕΑΤΡΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-07
Submission End Date: 2022-09-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Το γνωστικό αντικείμενο θα πρέπει να εστιάζει σε ζητήματα Διεθνών Σχέσεων, Στρατηγικής Ανάλυσης, Στρατηγικής Θεωρίας ακόμη Ιστορίας των Διεθνών Σχέσεων και της Στρατηγικής και Διεθνών Διενέξεων.
Discipline: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Department: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-15
Submission End Date: 2022-08-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 63658/19-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Σχεδιασμός νέων μικρών φαρμακομορίων με βάση τη δομή του μοριακού στόχου, τα προσδέματα, τα δομικά θραύσματα, τις ενώσεις πολλαπλών στόχων (πολυφαρμακολογία), σύνθεση, ποσοτικές σχέσεις δομής - ιδιοτήτων και δράσης, μοριακός μηχανισμός δράσης.»
Discipline: Μοριακή και Υπολογιστική Φαρμακοχημεία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-22
Submission End Date: 2022-08-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤ)
Description: Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Αναπαράσταση γνώσης και ανάλυσης δεδομένων μεγάλης κλίμακας" στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
Discipline: Αναπαράσταση γνώσης και ανάλυσης δεδομένων μεγάλης κλίμακας
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
School:
Department: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-08-04
Submission End Date: 2022-09-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 63988/20-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τις Αρχιτεκτονικές, τα Πρωτόκολλα και το Φυσικό Επίπεδο των Βιολογικών Νανοδικτύων, τις Εφαρμογές τους και τα Εργαλεία Μοντελοποίησης και Προσομοίωσής τους.
Discipline: Βιολογικά Νανοδίκτυα
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-24
Submission End Date: 2022-08-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β’ βαθμίδας
Description: Η θέση εντάσσεται στις δραστηριότητες του ΕΚΤ για την παραγωγή των επίσημων ευρωπαϊκών, εθνικών και άλλων σχετικών στατιστικών δεικτών σε τομείς έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας και ψηφιακής οικονομίας. Η θέση έχει ως στόχο να ενισχύσει, επιστημονικά και επιχειρησιακά, την ικανότητα του ΕΚΤ στη διαχείριση και ανάλυση βάσεων μεγάλων δεδομένων Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας και Ψηφιακής Οικονομίας, με σύγχρονες εφαρμογές αυτοματοποιημένων ποσοτικών διαδικασιών. Ως εκ τούτου, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης εστιάζει στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων, διαδικασιών και αλγορίθμων για την αυτοματοποίηση στατιστικών και οικονομετρικών διαδικασιών με στόχο την ποσοτική, οικονομετρική, στατιστική και υπολογιστική ανάλυση βάσεων μεγάλων (ως προς την πολυπλοκότητα, το μέγεθος και τη συχνότητα) δεδομένων. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση των παραπάνω μεθόδων αφορά το σύνολο των βημάτων της στατιστικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, αφορά τη συλλογή και επεξεργασία βάσεων δεδομένων (όπως αλγόριθμοι ελέγχου ποιότητας και πληρότητας δεδομένων), την ποσοτική τους ανάλυση (όπως σχεδιασμός και εφαρμογή οικονομετρικών και αριθμητικών μοντέλων), την παραγωγή στατιστικών προϊόντων (όπως μοντελοποίηση και υπολογισμός οικονομικών δεικτών Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας και Ψηφιακής Οικονομίας). Έμφαση δίνεται στην εξαίρετη θεωρητική γνώση και εμπειρία στην ικανότητα: α) συγκρότησης και διαχείρισης βάσεων δεδομένων, κατά προτίμηση μεγάλης κλίμακας (όπως Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας, Οικονομικών, Χρηματοοικονομικών), β) αξιοποίησης σύγχρονων υπολογιστικών εργαλείων για την ανάπτυξη αυτοματοποιημένων στατιστικών διαδικασιών (όπως αλγόριθμοι διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων, πακέτα προγραμματισμού, υπολογιστικά και στατιστικά πακέτα), γ) εφαρμογής οικονομετρικών και υπολογιστικών μεθόδων ανάλυσης βάσεων δεδομένων (όπως μέθοδοι γραμμικού προγραμματισμού, γραμμικά / μη γραμμικά οικονομετρικά μοντέλα ανάλυσης χρονικών σειρών, αριθμητικές μέθοδοι και μέθοδοι ανάλυσης panel data).
Discipline: «Ποσοτική και υπολογιστική ανάλυση μεγάλων βάσεων δεδομένων»
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΕΚΤ)
School:
Department: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΕΚΤ)
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-13
Submission End Date: 2022-08-26
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 74167/2-6-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το αντικείμενο "Ιστορική Ανθρωπολογία" αναφέρεται στην ανθρωπολογική μελέτη του παρελθόντος. Εντάσσεται στον ευρύτερο χώρο της κοινωνικής ανθρωπολογίας που συνιστά γνωστικό πεδίο υπερκείμενο των καθιερωμένων επιστημολογικών παραδόσεων της κεντρο-ευρωπαικής λαογραφίας, της βρετανικής κοινωνικής ανθρωπολογίας, της γαλλικής εθνολογίας και της αμερικανικής πολιτισμικής ανθρωπολογίας. Ειδικότερα το αντικείμενο της "Ιστορικής Ανθρωπολογίας" περιλαμβάνει ερευνητικά πεδία όπως η εθνογραφική μελέτη των κοινωνικών μεταβολών, της συνέχειας και της ρήξης, της μνήμης και του τραύματος σε νεωτερικές και προ-νεωτερικές κοινωνίες. Επιπλέον περιλαμβάνει την μελέτη των μεθοδολογικών εργαλείων ποιοτικής έρευνας του παρελθόντος "από τα κάτω" καθώς και την μελέτη της σχέσης της ανθρωπολογίας με την ιστορία και την αρχαιολογία.
Discipline: Ιστορική Ανθρωπολογία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-26
Submission End Date: 2022-09-27
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Φυσιολογία Φυτών
Discipline: Φυσιολογία Φυτών
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-23
Submission End Date: 2022-09-23
Status: Ανοιχτή

Pages