Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 41 έως 60 από τις 177 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο αναφέρεται στη διαχείριση των διασυνδεδεμένων θαλάσσιων και παράκτιων οικονομικών δραστηριοτήτων με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές, στοχεύοντας στην ενίσχυση της βιωσιμότητας τους, όπως αυτή εκφράζεται από την μεγέθυνση της τομής της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής διάστασής τους. Η βιώσιμη διαχείριση της θαλάσσιας οικονομίας προϋποθέτει την αξιοποίηση, μετάδοση και περαιτέρω ανάπτυξη της συσσωρευμένης γνώσης και εμπειρίας γενικών και ειδικών/τομεακών διαχειριστικών εργαλείων, διαδικασιών και πλαισίων, και την επιμέρους ή συνδυαστική εφαρμογή τους στους διάφορους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων 1ου, 2ου και 3ου κύκλου σπουδών του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, το υπό προκήρυξη γνωστικό αντικείμενο καλείται να προετοιμάσει το στελεχιακό δυναμικό διοίκησης ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών που θα υποστηρίξει την υλοποίηση των πολιτικών του ΙΜΟ για βιώσιμη ναυτιλία και την επιτάχυνση της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού πλαισίου πολιτικής για την θαλάσσια οικονομία (όπως EU-IMP και UN - Agenda 2030 & SDGs), ενισχύοντας ταυτόχρονα σχετικές και συγκλίνουσες πολιτικές/στρατηγικές όπως π.χ. Γαλάζια Ανάπτυξη, Θαλάσσια Έρευνα, Θαλάσσια Εποπτεία κλπ. Λαμβάνοντας υπόψη την περιβαλλοντική βαρύτητα αλλά και τη διεπιστημονικότητα του υπό προκήρυξη γνωστικού αντικειμένου προτιμάται όπως οι υποψήφιοι διαθέτουν σχετικό προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό υπόβαθρο θετικών ή τεχνολογικών επιστημών.
Discipline: ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
School: ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Department: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-15
Submission End Date: 2022-08-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Εντεταλμένος Ερευνητής
Description: Θέση Εντεταλμένου Ερευνητή
Discipline: Τηλεανίχνευση με έμφαση στη γεωμορφομετρία για την μελέτη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
Institution: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ - ΙΤΕ
School:
Department: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-22
Submission End Date: 2022-09-09
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤ)
Description: Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Δίκτυα τηλεπικοινωνιών με τεχνολογίες εικονικοποίησης, με έμφαση στην παροχή ποιότητας υπηρεσίας σε πολυμεσικές εφαρμογές" στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
Discipline: Δίκτυα τηλεπικοινωνιών με τεχνολογίες εικονικοποίησης, με έμφαση στην παροχή ποιότητας υπηρεσίας σε πολυμεσικές εφαρμογές.
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
School:
Department: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-08-04
Submission End Date: 2022-09-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Θέση διδάσκοντα με τριετή θητεία, με προσόντα αντίστοιχα της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή
Description: Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει την ιστορία και τους θεσμούς της Κύπρου μετά το 1878, με έμφαση στην πολιτική και πολιτειακή εξέλιξη της Μεγαλονήσου, την θεσμική οργάνωση και το διεθνές καθεστώς της Κυπριακής Δημοκρατίας και την εξέλιξη του Κυπριακού ζητήματος από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα. Ο/Η εκλεγείς/εκλεγείσα θα κληθεί να διδάξει τα μαθήματα (α) «Ιστορία της Κύπρου (από την Αγγλοκρατία μέχρι την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση)» και (β) «Το Κυπριακό Ζήτημα (1954-2004)», τα οποία θα προσφέρονται σε προπτυχιακό επίπεδο ως επιλεγόμενα σε διατμηματική βάση για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές του Α.Π.Θ., στο χειμερινό και στο εαρινό εξάμηνο σπουδών, αντίστοιχα, καθώς και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο στο πλαίσιο του ΠΜΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Νομικών Σπουδών του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., όσο και στο πλαίσιο του Κοινού ΠΜΣ Στρατηγικών Σπουδών της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. και της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.).
Discipline: Κυπριακές Σπουδές
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΝΟΜΙΚΗ
Department: ΝΟΜΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-28
Submission End Date: 2022-09-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 61647/12-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Μελέτη των μικροοργανισμών και των λοιμωδών νοσημάτων ή επιπτώσεων που αυτοί προκαλούν στα ζώα, με αντικείμενα που αφορούν: Α) την ταξινόμηση, τη δομή, τη γενετική, τις ιδιότητες και την ταυτοποίηση των μικροοργανισμών, Β) τους παθογενετικούς μηχανισμούς των μικροοργανισμών, την ανοσολογία, την επιζωοτιολογία, τη διάγνωση, την πρόληψη και την επιτήρηση λοιμωδών νοσημάτων σημαντικών για την κτηνιατρική και τη δημόσια υγεία.
Discipline: Μικροβιολογία και Λοιμώδη Νοσήματα των Ζώων
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-07
Submission End Date: 2022-09-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «ανάπτυξη και εφαρμογή διατάξεων και μεθόδων μη – καταστρεπτικού ελέγχου και πολυφασματικής απεικόνισης», περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη/υλοποίηση συστημάτων και διαγνωστικών τεχνικών μη καταστροφικού ελέγχου, με πεδία εφαρμογών τις βιομηχανικές παραγωγικές διεργασίες, τον έλεγχο ποιότητας προϊόντων, την πολιτιστική κληρονομιά, τα υλικά, τη βιολογία, κ.α. Οι ανωτέρω αναφερόμενες μεθοδολογίες, βασίζονται στην φασματοσκοπία και την απεικόνιση, ενσωματώνοντας τεχνικές χαρακτηρισμού επιφανειών όπως η φασματοσκοπία ανάκλασης, η φασματοσκοπία υπερύθρου, η φασματοσκοπία RAMAN και η χρήση συστημάτων λέιζερ.
Discipline: «Ανάπτυξη και εφαρμογή διατάξεων και μεθόδων μη-καταστρεπτικού ελέγχου και πολυφασματικής απεικόνισης».
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-14
Submission End Date: 2022-09-14
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 67173/11-5-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο εξετάζει τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο των εννόμων σχέσεων με στοιχεία αλλοδαπότητας. Διερευνώνται τα προκύπτοντα από αυτές τις έννομες σχέσεις ζητήματα που αφορούν στη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση/εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων σε συνδυασμό με ζητήματα του δικαίου ιθαγένειας. Προς τούτο απαιτείται ιδιαίτερη μεθοδολογία, λαμβανομένου υπόψη του διασυνοριακού χαρακτήρα των εξεταζόμενων εννόμων σχέσεων. Σκοπός της διδασκαλίας είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα ζητήματα αυτά και με την απαιτούμενη για την αντιμετώπισή τους μέθοδο. Το Δίκαιο των Διεθνών Συναλλαγών έχει ως αντικείμενό του τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο των διεθνών συναλλακτικών σχέσεων και της διασυνοριακής δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Εξετάζονται ζητήματα σχετικά με τον καθορισμό των εφαρμοστέων κανόνων δικαίου και με την επίλυση των σχετικών με τις εν λόγω συναλλαγές διαφορών. Η ενασχόληση αφορά ζητήματα τόσο ουσιαστικού όσο και δικονομικού δικαίου. Σκοπός της διδασκαλίας είναι η απόκτηση από τους φοιτητές των βασικών γνώσεων σε σχέση με τους νομικούς κανόνες που διέπουν τις διεθνείς συναλλακτικές σχέσεις και με την επίλυσή τους.
Discipline: Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΝΟΜΙΚΗ
Department: ΝΟΜΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-26
Submission End Date: 2022-09-27
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία: Δυτικές Κυριαρχίες στην Ανατολική Μεσόγειο, 11ος-15ος αιώνας
Discipline: Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία: Δυτικές Κυριαρχίες στην Ανατολική Μεσόγειο, 11ος-15ος αιώνας
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-23
Submission End Date: 2022-09-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαδραστική Αφήγηση και Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά»
Discipline: Διαδραστική Αφήγηση και Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
School: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-17
Submission End Date: 2022-08-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 62916/15-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο αναφέρεται στο σύνολο των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Γεωδαισίας και Γεωματικής.
Discipline: Γεωδαισία - Γεωματική
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-30
Submission End Date: 2022-08-31
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ουρολογία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Η Ουρολογία αποτελεί αναγνωρισμένη κύρια ιατρική ειδικότητα και έχει ως αντικείμενο τη διάγνωση και θεραπεία των νόσων του ουροποιογεννητικού συστήματος. Καλύπτει ένα πολύ μεγάλο πεδίο ενασχόλησης τόσο σε ενήλικες, όσο και σε παιδιά και ως εκ τούτου, περιλαμβάνει πλήθος υποειδικοτήτων (παιδοουρολογία, νευροουρολογία, ουρογεννητική ογκολογία, γυναικολογική ουρολογία, ανδρολογία, ενδοουρολογία). Κύριο πεδίο εφαρμογής αποτελεί η χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων του ουροποιητικού και του γεννητικού συστήματος. Είναι μια ταχεία εξελισσόμενη ειδικότητα που οφείλετε στην ταχεία ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογικών τεχνικών (ενδοσκοπική – λαπαροσκοπική - ρομποτική χειρουργική). Προϋποθέτει την άριστη γνώση των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακών και απεικονιστικών τεχνικών που σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες εφαρμόζονται στην χειρουργική αντιμετώπιση των ασθενών. Η θέση απαιτεί κλινική εμπειρία σε όλο το φάσμα των απεικονιστικών και χειρουργικών τεχνικών, εκπαιδευτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ιδιαίτερα σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, καθώς και ερευνητική εμπειρία.
Discipline: Ουρολογία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-16
Submission End Date: 2022-08-16
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 57920/29-3-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αυτό αντικείμενο, όπως διδάσκεται και ερευνάται σ’ ένα Τμήμα Μαθηματικών, εστιάζει στη θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση, με την αναγκαία μαθηματική αυστηρότητα και πληρότητα όλων των θεμάτων της θεωρίας των Προσεταιριστικών Δακτυλίων και Αλγεβρών και της Ομολογικής Άλγεβρας.
Discipline: Προσεταιριστικοί Δακτύλιοι και Άλγεβρες, Ομολογική Άλγεβρα
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-24
Submission End Date: 2022-08-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Πολιτικά Συστήματα
Discipline: Πολιτικά Συστήματα
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-08-05
Submission End Date: 2022-10-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Έγκριση προκήρυξης μιας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Description: Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο "Επεξεργασία Σήματος για την Ανάλυση Επιστημονικών Παρατηρήσεων Μεγάλης Κλίμακας".
Discipline: "Επεξεργασία Σήματος για την Ανάλυση Επιστημονικών Παρατηρήσεων Μεγάλης Κλίμακας"
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-16
Submission End Date: 2022-08-16
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΕΞΕΛΙΞΗ
Discipline: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
Institution: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-26
Submission End Date: 2022-09-26
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 63674/19-4-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Οικολογία - Οικοφυσιολογία λιβαδικών φυτών, Βιοποικιλότητα, εξέλιξη και παραγωγικότητα λιβαδικών οικοσυστημάτων, Οικολογία -Προστασία και πολιτισμικές υπηρεσίες λιβαδικών οικοσυστήματων, Αλληλεπίδραση φυτών - ζώων στα λιβαδικά οικοσυστήματα, Βόσκηση και λιβαδικό τοπίο, Απόκριση - προσαρμογή λιβαδικών και κτηνοτροφικών φυτών σε αβιοτικές (κυρίως: νερό, αλατότητα, βαρέα μέταλλα) και βιοτικές (βόσκηση) καταπονήσεις, Επίδραση κλίματος και βόσκησης στις χρήσεις/καλύψεις γης των λιβαδικών οικοσυστημάτων, Υδα- τικό ισοζύγιο και αποτελεσματικότητα χρήσης νερού των λιβαδικών φυτών, Υδατικές σχέσεις λιβαδικών φυτών.
Discipline: Λιβαδική Οικοφυσιολογία - Υδατικές Σχέσεις Λιβαδικών Φυτών
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Department: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-30
Submission End Date: 2022-08-31
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Μοντελοποίηση με εφαρμογές στις Θετικές Επιστήμες και στις Επιστήμες του Μηχανικού» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης «Μαθηματική Μοντελοποίηση με εφαρμογές στις Θετικές Επιστήμες και στις Επιστήμες του Μηχανικού» καλύπτει θεματικές περιοχές, που σχετίζονται με την κατασκευή και ανάπτυξη ευρέος φάσματος μαθηματικών μοντέλων, τα οποία δύναται να περιγράφουν φαινόμενα, διαδικασίες και διεργασίες που μελετώνται από τις Θετικές Επιστήμες και τις Επιστήμες του Μηχανικού. Με τη μαθηματική τεκμηρίωση και τον απαιτούμενο συνδυασμό διαφορετικών μαθηματικών θεωριών, αναλυτικών και υπολογιστικών μεθόδων, που αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται για τη μελέτη των μαθηματικών μοντέλων (οι οποίες εκτείνονται από την Εφαρμοσμένη Ανάλυση, τη Μαθηματική Φυσική ως τις Πιθανότητες και τη Στατιστική), η μαθηματική μοντελοποίηση συνεισφέρει στη συστηματική περιγραφή, στην εμβάθυνση και προβλεψιμότητα των σχετικών φαινομένων και διεργασιών και βρίσκει εφαρμογές στις Θετικές Επιστήμες και στις Επιστήμες του Μηχανικού.
Discipline: Μαθηματική Μοντελοποίηση με εφαρμογές στις Θετικές Επιστήμες και στις Επιστήμες του Μηχανικού
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-16
Submission End Date: 2022-08-16
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Το γνωστικό αντικείμενο θα πρέπει να εστιάζει σε ζητήματα Διεθνών Σχέσεων, Στρατηγικής Ανάλυσης, Στρατηγικής Θεωρίας ακόμη Ιστορίας των Διεθνών Σχέσεων και της Στρατηγικής και Διεθνών Διενέξεων.
Discipline: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Department: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-15
Submission End Date: 2022-08-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 63658/19-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Σχεδιασμός νέων μικρών φαρμακομορίων με βάση τη δομή του μοριακού στόχου, τα προσδέματα, τα δομικά θραύσματα, τις ενώσεις πολλαπλών στόχων (πολυφαρμακολογία), σύνθεση, ποσοτικές σχέσεις δομής - ιδιοτήτων και δράσης, μοριακός μηχανισμός δράσης.»
Discipline: Μοριακή και Υπολογιστική Φαρμακοχημεία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-22
Submission End Date: 2022-08-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤ)
Description: Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Αναπαράσταση γνώσης και ανάλυσης δεδομένων μεγάλης κλίμακας" στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
Discipline: Αναπαράσταση γνώσης και ανάλυσης δεδομένων μεγάλης κλίμακας
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
School:
Department: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-08-04
Submission End Date: 2022-09-11
Status: Ανοιχτή

Pages