Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 21 έως 40 από τις 177 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 62896/15-4-2022 (κενή θέση). Από παραδρομή του Εθνικού Τυπογραφείου, στην 3η σειρά του κειμένου της Προκήρυξης αναφέρεται το Τμήμα "Κτηνιατρικής" αντί του ορθού "Πολιτικών Μηχανικών". Θα ακολουθήσει διόρθωση (ΚΑΔ Διόρθωσης: 36210). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός, Κατασκευή και Αξιολόγηση Υποδομής Σιδηροδρομικών Συστημάτων Μεταφορών» αφορά όλες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες σε έναν Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό για τη μελέτη/το σχεδιασμό, την κατασκευή και την αξιολόγηση της υποδομής των σιδηροδρομικών συστημάτων μεταφορών. Στα «Σιδηροδρομικά Συστήματα Μεταφορών» περιλαμβάνονται: Τα επιβατικά σιδηροδρομικά συστήματα (σιδηρόδρομος συμβατικών και υψηλών ταχυτήτων, προαστιακός και περιφερειακός σιδηρόδρομος, τραμ, μετρό, ελαφρύ μετρό, monorail, αυτόματα σιδηροδρομικά συστήματα μικρής και μεσαίας μεταφορικής ικανότητας, οδοντωτός και καλωδιοκίνητος σιδηρόδρομος) και οι εμπορικοί συρμοί (συρμοί μεταφοράς συμβατικών και βαρέων φορτίων, μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων και συρμοί ταχείας μεταφοράς μικροδεμάτων). Με τον όρο «Σιδηροδρομική Υποδομή» νοείται η σιδηροδρομική οδός μεταφοράς (ή αλλιώς σιδηροδρομική γραμμή) και το σύνολο των τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων που εξασφαλίζουν την κυκλοφορία των συρμών των παραπάνω συστημάτων μεταφορών. Με τον όρο Σχεδιασμός Υποδομής Σιδηροδρομικών Συστημάτων νοείται το σύνολο των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη μελέτη και το σχεδιασμό των επιμέρους στοιχείων της σιδηροδρομικής υποδομής όλων των παραπάνω σιδηροδρομικών συστημάτων μεταφορών. Παράλληλα νοούνται και οι γνώσεις και οι δεξιότητες για τη χάραξη μιας σιδηροδρομικής γραμμής. Με τον όρο Κατασκευή Υποδομής Σιδηροδρομικών Συστημάτων νοείται το σύνολο των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την κατασκευή των επιμέρους στοιχείων της σιδηροδρομικής υποδομής όλων των παραπάνω σιδηροδρομικών συστημάτων μεταφορών. Με τον όρο Αξιολόγηση Σιδηροδρομικής Υποδομής νοείται το σύνολο των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αξιολόγηση όλων των παραμέτρων που συνθέτουν την ποιότητα του επίπεδου εξυπηρέτησης που παρέχει μια σιδηροδρομική υποδομή στους χρήστες της, στους διαχειριστές της αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Οι παραπάνω απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, πρέπει να συνάδουν με τις σύγχρονες τάσεις που διέπουν, και τις καινοτομίες/τεχνολογίες αιχμής που εφαρμόζονται/ερευνώνται στον τομέα των σιδηροδρομικών επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών.
Discipline: Σχεδιασμός, Κατασκευή και Αξιολόγηση Υποδομής Σιδηροδρομικών Συστημάτων Μεταφορών
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-07
Submission End Date: 2022-09-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 64237/21-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Διεθνές Μάνατζμεντ με έμφαση στην Επιχειρηματικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» αφορά στη λειτουργία των επιχειρήσεων στο διεθνές, παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον που άπτονται σε θέματα στρατηγικής, ηγεσίας, οργανωσιακών αλλαγών, μεταβολών του εξωτερικού περιβάλλοντος, κοινωνικής υπευθυνότητας, και διοίκησης ανθρώπινων πόρων.
Discipline: Διεθνές Μάνατζμεντ με έμφαση στην Επιχειρηματικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-30
Submission End Date: 2022-08-31
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Θεωρία Πινάκων» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Θεωρία Πινάκων» αναφέρεται στη θεωρητική μελέτη και στην ανάπτυξη αλγεβρικών και υπολογιστικών μεθόδων για την αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων, που εντάσσονται στην περιοχή της Γραμμικής και Πολυγραμμικής Άλγεβρας δίνοντας εφαρμογές στη Φασματική Ανάλυση, στις εξισώσεις Πινάκων, στη θεωρία Εκτίμησης Συστημάτων και Ελέγχου, στην πολυμεταβλητή Στατιστική, και στη θεωρία Γραφημάτων.
Discipline: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Θεωρία Πινάκων
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-16
Submission End Date: 2022-08-16
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Το επιστημονικό πεδίο της υπό πλήρωση θέσης αφορά στη Λογιστική για Οικονομολόγους και καλύπτει τη Λογιστική και την Ελεγκτική.
Discipline: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Department: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-15
Submission End Date: 2022-08-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: επίκουρος καθηγητής
Description: Νεφρολογία
Discipline: Νεφρολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-07
Submission End Date: 2022-09-07
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΝΝ)
Description: Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Σύνθεση οργανικών ενώσεων με έμφαση στην ολική σύνθεση βιοδραστικών φυσικών και άλλων προϊόντων και με εφαρμογή στη φαρμακευτική χημεία, στη νανοηλεκτρονική και τις νανοδιατάξεις" στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας.
Discipline: Σύνθεση οργανικών ενώσεων με έμφαση στην ολική σύνθεση βιοδραστικών φυσικών και άλλων προϊόντων και με εφαρμογή στη φαρμακευτική χημεία, στη νανοηλεκτρονική και τις νανοδιατάξεις
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
School:
Department: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-08-04
Submission End Date: 2022-09-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 64225/21-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών» αφορά στη μελέτη των απαιτούμενων μαθηματικών τεχνικών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των οικονομολόγων για διερεύνηση των ποσοτικά εκφράσιμων οικονομικών ιδεών και για την παρουσίασή τους με τα κατάλληλα μαθηματικά υποδείγματα.
Discipline: Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-30
Submission End Date: 2022-08-31
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 60760/7-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει ένα εύρος πεδίων και τομέων επιστημονικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος. Αυτά μπορούν να κωδικοποιηθούν στη θεωρία της συνθετικής πρακτικής, την αρχιτεκτονική σύνθεση, τον αστικό σχεδιασμό, τη διαχρονική έρευνα και μελέτη έργων με στόχο την ανατροφοδότηση του σχεδιασμού, τη σχέση της αρχιτεκτονικής με τις επιστήμες του ανθρώπου και τη φιλοσοφία, καθώς και τη διεπιστημονική θεώρηση και κριτική προσέγγιση του σχεδιασμού μέσω των πολλαπλών αναπαραστάσεών του στις τέχνες και στον λόγο. Το κύριο μέρος του διδακτικού έργου απαιτεί τη συμμετοχή στα μαθήματα θεωρίας και στα εργαστήρια σχεδιασμού του Τμήματος.
Discipline: Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και διεπιστημονικές προσεγγίσεις του χώρου και της αρχιτεκτονικής
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-07
Submission End Date: 2022-09-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Τα Ενσωματωμένα Συστήματα αποτελούν ένα ώριμο και αναπτυγμένο πεδίο που συνδυάζει υλικό (hardware) και λογισμικό (software) υπολογιστικών μικροσυστημάτων για πληθώρα εφαρμογών, τα οποία συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται μεγάλου όγκου δεδομένα διαφόρων τύπων. Για την εξαγωγή και περαιτέρω αξιοποίηση της χρήσιμης μόνο πληροφορίας και την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων από το ψηφιακό σύστημα πρέπει να υιοθετηθούν και να υλοποιηθούν αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης και ειδικότερα μηχανικής μάθησης. Η τομή και η σύζευξη των δύο αυτών πεδίων στην οποία εστιάζει το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο παρουσιάζει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον και αποτελεί χώρο στον οποίο αναμένεται εξέλιξη στη γνώση και την τεχνολογία στο άμεσο μέλλον.
Discipline: «Μηχανική Μάθηση με εφαρμογές σε Ενσωματωμένα Συστήματα»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-14
Submission End Date: 2022-09-14
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 74192/2-6-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Η Λατινική Φιλολογία έχει ως αντικείμενό της την έρευνα και την μελέτη των έργων που συγκροτούν την Λατινική Γραμματεία, δηλαδή των γραπτών φιλολογικών μνημείων του Ρωμαϊκού κόσμου από την αρχαϊκή εποχή έως και το τέλος της ύστερης αρχαιότητας. Στα κείμενα αυτά περιλαμβάνονται τόσο τα ποιητικά όσο και τα πεζογραφικά λογοτεχνικά είδη, καθώς και οι βοηθητικές επιστήμες που τα καθιστούν προσβάσιμα, όπως είναι η Παλαιογραφία και η Επιγραφική. Επιπλέον μελετάται η επιβίωση των λατινικών κειμένων διαχρονικά μέχρι τη σύγχρονη εποχή, καθώς και η θεωρία και πράξη της μεταφοράς των κειμένων αυτών σε νεότερες γλώσσες.
Discipline: Λατινική Φιλολογία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-26
Submission End Date: 2022-09-27
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 59808/5-4-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Η μελέτη φυσικών ιδιοτήτων των διαφόρων φάσεων της συμπυκνωμένης ύλης με χρήση οπτικών τεχνικών φασματοσκοπίας, όπως Φασματοσκοπία Raman, Φωταύγειας, Φασματοσκοπίες Απορρόφησης στο ορατό, υπέρυθρο, υπεριώδες, μη γραμμικές οπτικές φασματοσκοπίες, κ.α..».
Discipline: Οπτική Φασματοσκοπία Συμπυκνωμένης Ύλης
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-24
Submission End Date: 2022-08-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία του Διαδικτύου και Σχεδιασμός Κοινωνικών Απαιτήσεων στα Σύγχρονα Ψηφιακά Περιβάλλοντα»
Discipline: Κοινωνιολογία του Διαδικτύου και Σχεδιασμός Κοινωνικών Απαιτήσεων στα Σύγχρονα Ψηφιακά Περιβάλλοντα
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
School: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-17
Submission End Date: 2022-08-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 63977/20-4-2022. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο αφορά τον συνδυασμό της επιστημονικής έρευνας και της μουσικής πράξης, οι οποίες εδράζονται στα πεδία της ιστορικής μουσικολογίας και της ερμηνείας της φωνητικής μουσικής αντίστοιχα, περιλαμβάνοντας τους τομείς της όπερας, του μουσικού θεάτρου (παλαιότερου και νεότερου, δημοφιλούς και πειραματικού) και γενικότερα των αναπαραστατικών τεχνών που σχετίζονται άμεσα με τη μουσική. Στα ζητούμενα του γνωστικού αντικειμένου περιλαμβάνονται αφενός η μουσική ερμηνεία των φωνητικών ειδών και έργων ρεπερτορίου του 18ου - 20ού αιώνα και αφετέρου οι επιστημονικές μεθοδολογίες έρευνας και διδασκαλίας της φωνητικής μουσικής, συνδυάζοντας τόσο την ιστορική μελέτη των έργων του μουσικού θεάτρου, της όπερας και των συναφών ειδών, όσο και τη διασύνδεση θεωρίας και πράξης της φωνητικής μουσικής. Το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο θα προσφέρει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα σε μουσικολόγους, ερμηνευτές και παιδαγωγούς φωνητικής μουσικής, ενώ θα συνεισφέρει στη διδασκαλία κύριων υποχρεωτικών μαθημάτων και εξειδικευμένων μαθημάτων επιλογής της Ιστορικής Μουσικολογίας, τόσο θεωρητικού όσο και εφαρμοσμένου προσανατολισμού. Συνεπώς, η/ο υποψήφια/ιος θα πρέπει: α) να διαθέτει μια αμιγώς μουσικολογική ακαδημαϊκή κατάρτιση (διδακτορική διατριβή και επιστημονικές δημοσιεύσεις), ώστε να καλύψει επαρκώς σε ερευνητικό και διδακτικό επίπεδο γενικούς και ειδικούς τομείς της μουσικής ιστοριογραφίας (τόσο του δυτικοευρωπαϊκού όσο και του νεοελληνικού χώρου), και β) να ανταποκρίνεται στον επιδιωκόμενο συνδυασμό ιστορίας και πράξης, έχοντας πολυετή επαγγελματική εμπειρία στην ερμηνεία του φωνητικού ρεπερτορίου (όπερα, τραγούδι, Lied, ορατόριο, πειραματικό μουσικό θέατρο) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Discipline: Ιστορική Μουσικολογία: Ιστορία και πράξη της φωνητικής μουσικής, 18ος - 20ος αιώνας
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Department: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-24
Submission End Date: 2022-08-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Μια κενή οργανική (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ωτορινολαρυγγολογία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης στο αντικείμενο «ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ» περιλαμβάνει εκπαιδευτικά μαθήματα και κλινική άσκηση στους φοιτητές ιατρικής στα 2 τελευταία έτη των σπουδών τους. Η διδασκαλία περιλαμβάνει την παθολογία των παθήσεων της κεφαλής και του τραχήλου, καθώς και την επεμβατική αντιμετώπισή τους. Για το σκοπό αυτό γίνεται αναφορά κλινικών περιστατικών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων για την καλύτερη εμπέδωση, κλινική εξέταση ασθενών καθώς και παρακολούθηση επεμβάσεων στο χειρουργείο. Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι σε στενή συνέργεια με τα αντικείμενα της Γενικής Χειρουργικής, της Πλαστικής Χειρουργικής, της Νευροχειρουργικής, της Παιδιατρικής και Αναισθησιολογίας με στόχο της ολοκληρωμένη εκπαίδευση των φοιτητών με έμφαση στην βέλτιστη επιλογή των θεραπευτικών επιλογών.
Discipline: Ωτορινολαρυγγολογία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-16
Submission End Date: 2022-08-16
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 60755/7-4-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης πραγματεύεται τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν την αθλητική προπόνηση της χειροσφαίρισης, με στόχο τη βελτίωση και μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης. Πιο συγκεκριμένα, το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης περιλαμβάνει τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στην χειροσφαίριση σε αθλητές-τριες διαφόρων ηλικιών και επιπέδων. Το θεωρητικό υπόβαθρο και οι πρακτικές εφαρμογές στην προπονητική της χειροσφαίρισης διερευνάται μέσα από την αθλητική προετοιμασία που σχετίζεται με την τεχνική κατάρτιση (βασική ατομική τεχνική), την τακτική σκέψη (ατομική ομαδική τακτική) που αφορά τα συστήματα παιχνιδιού, τη γενική στρατηγική και την καθοδήγηση ομάδας, τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση της προπόνησης και του αγώνα, τη γνώση των κανόνων του παιγνιδιού και τις φυσιολογικές παραμέτρους που αφορούν στη φυσική κατάσταση. Ερευνητικά προσεγγίζεται από τα επιστημονικά πεδία όλων των βιολογικών και θεωρητικών επιστημών. Επιπλέον προσεγγίζονται ειδικά θέματα που αφορούν την χειροσφαίριση και την εξέλιξή της σε διεθνές επίπεδο.
Discipline: Προπονητική της Χειροσφαίρισης
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-24
Submission End Date: 2022-08-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων
Discipline: Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-08-05
Submission End Date: 2022-10-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Μακροοικονομική
Discipline: Μακροοικονομική
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-26
Submission End Date: 2022-09-26
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΕΞΕΛΙΞΗ
Discipline: ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΤΗΝΩΝ
Institution: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-26
Submission End Date: 2022-09-26
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 63983/20-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Τέχνη και τεχνολογίες τέχνης στην προσχολική ηλικία» περιλαμβάνει τη μελέτη και ανάπτυξη μορφών και πρακτικών καλλιτεχνικής δημιουργίας, προερχόμενων από τις εικαστικές τέχνες και τις ψηφιακές και νέες τεχνολογίες, στο πλαίσιο της σύνδεσής τους με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Το γνωστικό αντικείμενο διαμορφώνεται με συνιστώσες την καλλιτεχνική δημιουργία σε επίπεδο θεωρίας και πράξης, την αισθητική θεωρία και αγωγή, την προσχολική αγωγή και εκπαίδευση και την υιοθέτηση και αξιοποίηση των ψηφιακών και νέων τεχνολογιών στην καλλιτεχνική δημιουργία σε πλαίσιο τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης. Η διεπιστημονική προσέγγιση των παραπάνω συνιστωσών συγκροτεί αφενός το ερευνητικό πεδίο του υπό προκήρυξη γνωστικού αντικειμένου αφετέρου τη διδακτική του διάσταση που επικεντρώνεται στην εκπαίδευση των φοιτητών/τριών, ώστε να κατανοούν τη σύνδεσή τους με διαφορετικές μαθησιακές περιοχές, με σημαντικές εμπειρίες τέχνης για το παιδί, με τις επιστήμες, τον πο- λιτισμό και την καθημερινή ζωή.
Discipline: Τέχνη και τεχνολογίες τέχνης στην προσχολική ηλικία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-30
Submission End Date: 2022-08-31
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βελτιστοποίηση και σύνθεση συνεργατικών ψηφιακών υπηρεσιών σε έξυπνα επιχειρησιακά οικοσυστήματα» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Βελτιστοποίηση και σύνθεση συνεργατικών ψηφιακών υπηρεσιών σε έξυπνα επιχειρησιακά οικοσυστήματα» καλύπτει το γνωστικό επιστημονικό πεδίο της σημασιολογικής μοντελοποίησης των υπηρεσιών ιστού. Η μοντελοποίηση των υπηρεσιών ιστού περιλαμβάνει την αναζήτηση, σύνθεση και βελτιστοποίηση αυτών μέσω συνεργατικών μεθόδων για την επιτυχή εκτέλεσή τους σε έξυπνα επιχειρησιακά οικοσυστήματα. Ειδικότερα, το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τα επιμέρους επιστημονικά πεδία: (i) Συνεργατικές υπηρεσίες ιστού, (ii) Μέθοδοι σχεδιασμού ενεργειών (Automated Planning) για τη σύνθεση συνεργατικών υπηρεσιών, (iii) Τυπική περιγραφή συνεργατικών υπηρεσιών με τη χρήση οντολογιών.
Discipline: Βελτιστοποίηση και σύνθεση συνεργατικών ψηφιακών υπηρεσιών σε έξυπνα επιχειρησιακά οικοσυστήματα
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-16
Submission End Date: 2022-08-16
Status: Ανοιχτή

Pages