Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 311 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Description: Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης, ΦΕΚ 1090/14.5.2021 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 7561/1.3.2021
Discipline: Μηχανική Διεργασιών Τροφίμων
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
School: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-05-26
Submission End Date: 2021-07-20
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία του φυτού στις Γεωπονικές Επιστήμες» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά τη φυσιολογία των φυτών με εφαρμογές στις Γεωπονικές Επιστήμες. Στο πλαίσιο αυτού του γνωστικού αντικειμένου εξετάζεται η λειτουργία των καλλιεργούμενων φυτών και οι αποκρίσεις των φυτών στο περιβάλλον ανάπτυξής τους και στις καταπονήσεις που αυτό πιθανώς επιβάλλει.
Discipline: Φυσιολογία του φυτού στις Γεωπονικές Επιστήμες
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-06-24
Submission End Date: 2021-08-24
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστικές και Υπολογιστικές Μέθοδοι για Βιολογικά Δεδομένα» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: «Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης «Στατιστικές και Υπολογιστικές Μέθοδοι για Βιολογικά Δεδομένα» περιλαμβάνει μαθηματικές, στατιστικές και υπολογιστικές μεθοδολογίες ανάλυσης και μέτα-ανάλυσης μοριακών βιολογικών δεδομένων και ειδικότερα δεδομένων: α) βιολογικών αλληλουχιών (DNA/RNA/πρωτεϊνών), β) δεδομένων γονιδιακής έκφρασης (microarrays/RNAseq), γ) γενετικών δεδομένων (πολυμορφισμών) και δ) πολύπλοκων βιολογικών δικτύων (ρυθμιστικά δίκτυα, δίκτυα αλληλεπιδράσεων πρωτεϊνών, δίκτυα ασθενειών κ.α.). Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη στατιστικής και υπολογιστικής μεθοδολογίας και σε εφαρμογές σε σημαντικά προβλήματα της μοριακής βιολογίας, όπως η πρόβλεψη της δομής ή λειτουργίας πρωτεϊνών, η εύρεση γονιδίων που επηρεάζουν ασθένειες και η μελέτη βιολογικών συστημάτων».
Discipline: Στατιστικές και Υπολογιστικές Μέθοδοι για Βιολογικά Δεδομένα
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-05-14
Submission End Date: 2021-07-14
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης, Φ.Ε.Κ. 1037/7.5.2021 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 9424/9.3.2021
Discipline: Ακτομηχανική, Παράκτια και Λιμενικά Έργα
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
School: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-05-13
Submission End Date: 2021-07-09
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Description: Αγγειοχειρουργική
Discipline: Αγγειοχειρουργική
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-05-27
Submission End Date: 2021-07-27
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 8409/11-1-2021. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Το γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - Γυναικολογία», ασχολείται με όλο το φάσμα των Γυναικολογικών Παθήσεων καθώς και τη Μαιευτική.
Discipline: Μαιευτική- Γυναικολογία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-05-07
Submission End Date: 2021-07-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Tο γνωστικό αντικείμενο της θέσης βρίσκεται σε συμφωνία με τις ερευνητικές προτεραιότητες του Τμήματος (βιοϋλικά, μοριακά υλικά, μικρο- και νανο-φασικά υλικά) όπως αυτές καθορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα της ίδρυσής του (ΠΔ 200/1999, ΦΕΚ 179/6.9.1999). Το γνωστικό αντικείμενο δίνει έμφαση στη χημική σύνθεση και τροποποίηση λειτουργικών υλικών που εμπίπτουν στους τομείς των μικροφασικών ή/και νανοφασικών υλικών, ή/και των μοριακών υλικών ή/και των βιομοριακών υλικών. Τέτοια υλικά είναι για παράδειγμα οι νανοδομές άνθρακα, τα μικροδομημένα ή νανοδομημένα μέταλλα, τα μικροδομημένα ή νανοδομημένα πολυμερή, τα βιοπολυμερή, κ.α., όπως και υβριδικές δομές από τα παραπάνω υλικά, για εφαρμογές στην τεχνολογία, στην ενέργεια, στην ιατρική, κλπ. Οι εργασίες σε χημική σύνθεση λειτουργικών μικροφασικών ή/και νανοφασικών υλικών ή/και μοριακών υλικών ή/και βιομοριακών υλικών παρουσιάζονται με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό σε καταχωρήσεις των πλέον έγκριτων διεθνών εκδόσεων στον ερευνητικό χώρο στην Επιστήμη και την Τεχνολογία των Υλικών, καθώς και σε μια πληθώρα εκδόσεων σε ειδικούς κλάδους, και είναι σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και επίσημες ερευνητικές προτεραιότητες που παρουσιάζονται στην βιβλιογραφία και τις επίσημες αποφάσεις κρατικών χρηματοδοτικών οργανισμών. Βάσει των ανωτέρω, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει ένα πλήρη κλάδο της Επιστήμης των Υλικών και έτσι είναι ευχερής η εφαρμογή ενιαίων κριτηρίων για την ποιοτική σύγκριση των υποψηφιοτήτων.
Discipline: Σύνθεση λειτουργικών μικροφασικών/νανοφασικών ή/και μοριακών ή/και βιομοριακών υλικών
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-05-21
Submission End Date: 2021-07-21
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης, Φ.Ε.Κ.1050/7.5.2021 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 986/13.1.2021
Discipline: Χαρτογραφία με έμφαση στις αναλυτικές και ψηφιακές μεθόδους επεξεργασίας και απόδοσης χωρικών δεδομένων
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
School: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Department: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-05-19
Submission End Date: 2021-07-16
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: αναπληρωτής καθηγητής
Description: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Discipline: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-05-27
Submission End Date: 2021-07-27
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινολογία» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Η Ακτινολογία αποτελεί αναγνωρισμένη κύρια ιατρική ειδικότητα και έχει ως αντικείμενο τη διάγνωση των νοσημάτων του ανθρωπίνου σώματος, μέσω των απεικονιστικών μεθόδων, καθώς και τη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση παθήσεων, μέσω των απεικονιστικά καθοδηγούμενων επεμβατικών μεθόδων. Επιπλέον, προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος στους ασθενείς. Στηρίζεται στην εφαρμογή μιας πληθώρας τεχνικών για την μορφολογική και λειτουργική απεικόνιση του ανθρώπινου σώματος, όπως τις κλασσικές ακτινολογικές εξετάσεις, την ψηφιακή αγγειογραφία, την υπερηχοτομογραφία, την αξονική τομογραφία και την μαγνητική τομογραφία. Η θέση απαιτεί κλινική εμπειρία σε όλο το φάσμα των απεικονιστικών και επεμβατικών μεθόδων και τεχνικών, εκπαιδευτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ιδιαίτερα σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας καθώς και ερευνητική εμπειρία σε κλινικό και βασικό επίπεδο.
Discipline: ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
Institution: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-05-07
Submission End Date: 2021-07-07
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας
Description: Μία θέση μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μέλους ΔΕΠ, της οποίας το επιστημονικό και ερευνητικό αντικείμενο σχετίζεται με την αναπαράσταση γνώσης με συλλογισμό σε Χρονικές Βάσεις Δεδομένων (temporal databases) και αφορά στη χρήση της λογικής για την αναπαράσταση γνώσης και στην ανάπτυξη μηχανισμών για αυτόματη εξαγωγή συμπερασμάτων από γνώση που είναι αποθηκευμένη σε συστήματα Χρονικών Βάσεων Δεδομένων. Η εκπαιδευτική διάσταση του αντικειμένου αφορά στην κάλυψη μαθημάτων (θεωρίας και εργαστηρίου) σχετικών με τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, την αναπαράσταση γνώσης στον παγκόσμιο ιστό, τον σημασιολογικό ιστό, τον λογικό προγραμματισμό, σε προπτυχιακό ή/και μεταπτυχιακό επίπεδο.
Discipline: Αναπαράσταση γνώσης με συλλογισμό σε χρονικές βάσεις δεδομένων
Institution: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-06-05
Submission End Date: 2021-08-03
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Discipline: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Institution: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
School: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-06-08
Submission End Date: 2021-07-07
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 9668/29-1-2021. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Φυσικοχημεία καταστάσεων της ύλης. Φυσικοχημεία ομογενών και ετερογενών συστημάτων. Χημική και Στα-τιστική Θερμοδυναμική. Χημική Κινητική. Κατάλυση. Ηλεκτροχημεία - Ηλεκτροανάλυση - Φωτοηλεκτροχημεία. Φασματομετρία. Συστήματα Διασποράς. Μελέτη της δομής της ύλης και των ιδιοτήτων της. Φαινόμενα Προσρόφησης. Διεπιφάνειες - Χρωματογραφία. Διάβρωση και Προστασία Υλικών. Εφαρμογή της μη γραμμικής δυναμικής στη Φυσικοχημεία. Φαινόμενα μεταφοράς στη Φυσικοχημεία. Οργανολογία στη Φυσικοχημεία. Νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στη Διδακτική της Φυσικοχημείας.
Discipline: Φυσική Χημεία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΧΗΜΕΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-04-29
Submission End Date: 2021-06-30
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εικονιστικές αφηγήσεις και παιδαγωγική τους αξιοποίηση στη διδακτική πράξη»
Discipline: Εικονιστικές αφηγήσεις και παιδαγωγική τους αξιοποίηση στη διδακτική πράξη
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
School: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-05-20
Submission End Date: 2021-07-20
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η' ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Συναρτησιακή Ανάλυση»
Discipline: Συναρτησιακή Ανάλυση
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-05-18
Submission End Date: 2021-07-19
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Μουσική δημιουργία και ηχητικός σχεδιασμός στις ψηφιακές και οπτικοακουστικές τέχνες
Discipline: Μουσική δημιουργία και ηχητικός σχεδιασμός στις ψηφιακές και οπτικοακουστικές τέχνες
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-06-05
Submission End Date: 2021-08-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 8696/15-1-2021. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο «Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός συστημάτων μεταφοράς, με έμφαση στην προσβασιμότητα και την ασφάλεια» αφορά σε όλες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες σε ένα Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό για το σχεδιασμό συστημάτων μεταφοράς με μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις της προσβασιμότητας και της ασφάλειας, αντλώντας εκτός από την επιστήμη του μηχανικού γνώσεις και από τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.
Discipline: Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός συστημάτων μεταφοράς, με έμφαση στην προσβασιμότητα και την ασφάλεια
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-05-07
Submission End Date: 2021-07-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Γλωσσολογία: Υπολογιστική Γλωσσολογία
Discipline: Γλωσσολογία : Υπολογιστική Γλωσσολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-05-21
Submission End Date: 2021-07-21
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ή) ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Description: Το γνωστικό αντικείμενο αποτελεί αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Υδραυλικής Μηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής και περιλαμβάνει τα επιστημονικά πεδία των υπολογιστικών γεωτεχνικών μεθόδων, των καταστατικών σχέσεων, της δυναμικής αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής (π.χ. φράγματα, σήραγγες, κτίρια), των πάσης φύσεως θεμελιώσεων, της σεισμικής ευστάθειας εδαφικών πρανών και εκσκαφών, και της ρευστοποίησης υπό δυναμική φόρτιση.
Discipline: Υπολογιστική Γεωτεχνική Μηχανική με έμφαση στη δυναμική αλληλεπίδραση εδάφους - κατασκευής
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-06-05
Submission End Date: 2021-08-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική
Discipline: Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-06-20
Submission End Date: 2021-08-20
Status: Ανοιχτή

Pages