Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 211 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής (μετά από αίτηση για εξέλιξη Επίκουρου Καθηγητή)
Description: Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (μετά από αίτηση για εξέλιξη Επίκουρου Καθηγητή) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Αλγόριθμοι για συνδυαστικά προβλήματα".
Discipline: Αλγόριθμοι για συνδυαστικά προβλήματα
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-24
Submission End Date: 2022-07-24
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Discipline: ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-05-20
Submission End Date: 2022-07-19
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Παιδιατρική-Παιδονευρολογία
Discipline: Παιδιατρική-Παιδονευρολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-11
Submission End Date: 2022-08-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Προκήρυξη κενής θέσης ΦΕΚ 906/15.4.2022 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 8933/1.3.2022
Discipline: Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στην Ανάλυση και τον Σχεδιασμό του Χώρου
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
School: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Department: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-05-10
Submission End Date: 2022-07-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Description: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης Φ.Ε.Κ.1137/12.5.2022 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 14744/28.3.2022
Discipline: Ανάλυση και προσομοίωση βιοχημικών διεργασιών στο υδάτινο περιβάλλον και στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
School: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-02
Submission End Date: 2022-07-30
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Διεργασιών Υλικών»
Discipline: Μηχανική Διεργασιών Υλικών
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-16
Submission End Date: 2022-08-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β' βαθμίδας (Κύριου/ας Ερευνητή/τριας) IIE/EIE (Κωδικός θέσης: ΤΝΕ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/03-2022)
Description: Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β΄ βαθμίδας (Κύριου/ας Ερευνητή/τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας στον ελληνικό χώρο (18ος-20oς αι.)» στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΤΝΕ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/03-2022)
Discipline: «Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας στον ελληνικό χώρο (18ος-20oς αι.)»
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
School:
Department: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-05-26
Submission End Date: 2022-07-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Η' ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: «Η Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική μελετά τη συμπεριφορά των επί μέρους οικονομικών οντοτήτων, δηλαδή των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, τις αλληλεπιδράσεις αυτών στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών καθώς και τις επιπτώσεις των διαφόρων πολιτικών επί των οικονομικών συμπεριφορών και της λειτουργίας των αγορών. Η Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική περιλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, ανάλογα με το υπό μελέτη οικονομικό περιβάλλον. Η προκηρυχθείσα θέση αφορά σε όλα αυτά τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα καθώς και σε όλους τους τομείς εφαρμογών Μικροοικονομικής Πολιτικής».
Discipline: ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-18
Submission End Date: 2022-08-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 64225/21-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών» αφορά στη μελέτη των απαιτούμενων μαθηματικών τεχνικών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των οικονομολόγων για διερεύνηση των ποσοτικά εκφράσιμων οικονομικών ιδεών και για την παρουσίασή τους με τα κατάλληλα μαθηματικά υποδείγματα.
Discipline: Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-30
Submission End Date: 2022-08-31
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Discipline: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-05-20
Submission End Date: 2022-07-19
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Το γνωστικό αντικείμενο «Ρουμανική Γλώσσα και Φιλολογία με έμφαση στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό» καλύπτει συνδυαστικά τους εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς στόχους των προσφερομένων Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, τόσο σε Προπτυχιακό όσο και σε Μεταπτυχιακό επίπεδο. Πρόκειται για εκπαιδευτικό όρο που περιγράφει διεπιστημονικές, θεωρητικές και πρακτικές σπουδές επικεντρωμένες στο ρουμανικό λαό. Με τον όρο «Ρουμανική Γλώσσα και Φιλολογία» νοείται το γνωστικό σύνολο που περιλαμβάνει το απαιτούμενο υπόβαθρο, τις γνώσεις εξειδίκευσης και τις δεξιότητες για τη Ρουμανική Γλώσσα, τη Φιλολογία και τον Πολιτισμό του ρουμανικού λαού. Μέσα από τα προσφερόμενα μαθήματα και τη λειτουργική συνάφειά τους με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, η Ρουμανολογία εξετάζεται ως διακριτή ενότητα, θεματικά και γεωγραφικά, αλλά ταυτόχρονα και ως υποσύνολο του βαλκανικού και του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ώστε το γνωστικό αντικείμενο να θεραπεύεται με πληρότητα σε ερευνητικό και διδακτικό επίπεδο.
Discipline: ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Department: ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-17
Submission End Date: 2022-07-31
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 54861/15-3-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική» πραγματεύεται τις αποφάσεις των επιχειρήσεων και των οικονομικών υποκειμένων και τις συνέπειες αυτών στη διαμόρφωση των τιμών και στην κατανομή των πόρων στις αγορές ή στην οικονομία. Επιπλέον, συνεπάγεται την έρευνα πάνω στην κατασκευή και ανάπτυξη μαθηματικών, μη-οικονομετρικών υποδειγμάτων, που βασίζονται στην ατομική οικονομική συμπεριφορά του καταναλωτή και της επιχείρησης και αφορούν την: α) τιμολόγηση και τα επίπεδα παραγωγής και κατανάλωσης σε αγορές υπό μερική ή γενική ισορροπία, στον τέλειο ή ατελή ανταγωνισμό (ολιγοπώλια), β) τον ανταγωνισμό και τις σχέσεις μεταξύ καθέτως ή οριζοντίως σχετιζόμενων επιχειρήσεων στην ισορροπία σε διάφορες μορφές αγοράς και γ) τις επιπτώσεις των παραπάνω σε όρους αποτελεσματικότητας, ευημερίας ή πολιτικής.
Discipline: Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-05-19
Submission End Date: 2022-07-20
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Υπολογιστικές μέθοδοι για την μηχανική συνεχών μέσων και δομών
Discipline: Υπολογιστικές μέθοδοι για την μηχανική συνεχών μέσων και δομών
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-05-20
Submission End Date: 2022-07-20
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Ερευνητής B΄ Βαθμίδας
Description: Προκήρυξη θέσης Ερευνητή B΄ Βαθμίδας (Κύριος Ερευνητής)
Discipline: Διαχείριση κινδύνων και ανθεκτικότητας στις μεταφορές
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΚΕΤΑ
School:
Department: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-06
Submission End Date: 2022-08-12
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Φυσικοθεραπεία. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Τεχνικές που κινητοποιούν και σταθεροποιούν τις αρθρώσεις σε ολόκληρο το σώμα (Σ.Σ.,κρανίο, θώρακα, πύελο, άνω-κάτω άκρα) για την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας τους διαφόρων ειδών παθολογίες μέσα από τον κλινικό συλλογισμό και την ερευνητική τεκμηρίωση.
Discipline: «Φυσικοθεραπευτικές τεχνικές δια χειρός κινητοποίησης των αρθρώσεων»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Department: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-07
Submission End Date: 2022-08-07
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Η Παιδιατρική αποτελεί αναγνωρισμένη κύρια ιατρική ειδικότητα και έχει ως αντικείμενο την αντιμετώπιση όλων των νοσημάτων που αφορούν τον άνθρωπο από την γέννηση μέχρι και την όψιμη εφηβεία. Η θέση αυτή απαιτεί κατ’ εξοχήν κλινική εμπειρία στην Γενική Παιδιατρική που σημαίνει πολυετές και συνεχές έως σήμερα κλινικό έργο σε τριτοβάθμιο παιδιατρικό νοσοκομείο που αντιμετωπίζει ευρύ φάσμα παιδιατρικών νοσημάτων. Η θέση αυτή πλέον της κλινικής εμπειρίας, απαιτεί πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και ερευνητικό έργο σε κλινικό και βασικό επίπεδο.
Discipline: Παιδιατρική
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-16
Submission End Date: 2022-08-16
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 47382/14-2-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Η υπό προκήρυξη θέση έχει ως οικεία επιστήμη, την επιστήμη των δημοσιογραφικών σπουδών και καλύπτει ουσιαστικά το αντίστοιχο βασικό ευρύ γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, τη Δημοσιογραφία. Επίσης, καλύπτει έναν πλήρη κλάδο της οικείας επιστήμης της δημοσιογραφίας με εύρος των αναγνωρισμένων ειδικοτήτων των νέων μέσων και της δημοσιογραφικής έρευνας. Αναλυτικότερα, το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει: Την κριτική θεώρηση των μοντέλων και πρακτικών της δημοσιογραφίας υπό το πρίσμα των νέων μέσων, τα νέα μοντέλα και τις σχετικές εξελίξεις στον τομέα της δημοσιογραφικής έρευνας και των νέων μέσων, την παραγωγή και κατανάλωση δημοσιογραφίας στο διαδίκτυο, το ρόλο της σύγκλησης των ΜΜΕ, τις δημοσιογραφικές τεχνικές της συλλογής, επαλήθευσης κριτικής και συνθετικής παρουσίασης των κάθε λογής επίσημων και ανεπίσημων πηγών και πληροφοριών που αφορούν το κάθε υπό διερεύνηση θέμα. Συνολικά, το γνωστικό πεδίο της θέσης εξετάζει τις εξελίξεις στη δημοσιογραφία, την δημοσιογραφική έρευνα και τα νέα μέσα
Discipline: Δημοσιογραφία, Έρευνα και Νέα Μέσα
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-05-12
Submission End Date: 2022-07-13
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 57917/29-3-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Η Διδακτική της Φυσικής είναι ο επιστημονικός κλάδος που διερευνά το διδακτικό μετασχηματισμό, διδακτικές στρατηγικές και μαθησιακές ακολουθίες και την εκπαίδευση/επιμόρφωση υποψηφίων και εν ενέργεια εκπαιδευτικών, με στόχο την ενίσχυση της διδασκαλίας και την προαγωγή της μάθησης στη Φυσική σε συνθήκες τυπικής και μη εκπαίδευσης.
Discipline: Διδακτική της Φυσικής
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΦΥΣΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-24
Submission End Date: 2022-08-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Ποσοτικές μέθοδοι με έμφαση στη Ναυτιλία
Discipline: Ποσοτικές μέθοδοι με έμφαση στη Ναυτιλία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-05-11
Submission End Date: 2022-07-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 62925/15-4-2022 (από εξέλιξη).Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Η Γεωμορφολογία αποτελεί κλάδο της Φυσικής Γεωγραφίας, το κύριο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας του Α.Π.Θ. Πιο συγκεκριμένα, εξειδικεύεται στη μελέτη του επιφανειακού ανάγλυφου της Γης (ή και άλλων πλανητών) και ιδιαίτερα στην κατανόηση της εξέλιξης των γεωμορφών σε χερσαίο ή υδάτινο περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, η ψηφιακή χαρτογράφηση των γεωμορφών αποτελεί σήμερα θεμελιώδες συστατικό της γεωμορφολογικής έρευνας, καθώς παρέχει το υπόβαθρο για τη διαχρονική παρακολούθηση τους, αλλά και την ποσοτικοποίηση παραμέτρων που σχετίζονται με τη μορφή και εξέλιξη του ανάγλυφου. Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες που αφορούν στην ψηφιακή χαρτογράφηση της Γεωμορφολογίας, με την ευρεία χρήση γεωχωρικών τεχνολογιών και δεδομένων. Σε αυτά εμπίπτουν κυρίως τα διαστημικά ή από αέρος συστήματα παρατήρησης/τηλεπισκόπησης της Γης, τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), τα Παγκόσμια Δορυφορικά Συστήματα Πλοήγησης (GNSS) και τα Ψηφιακά Υψομετρικά Μοντέλα (DEM). Επίσης, καλύπτει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες που σχετίζονται με τη διδασκαλία και μετάδοση της γεωμορφολογικής γνώσης για την κατανόηση των γεωμορφών, μέσω της χρήσης των ως άνω γεωχωρικών τεχνολογιών και δεδομένων ψηφιακής χαρτογράφησης, σε όλες τις βαθμίδες και τύπους εκπαίδευσης καθώς και στην εκλαΐκευση της επιστήμης. Τέλος, συνδέεται άμεσα με τα εξής αντικείμενα διδασκαλίας του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο: Γεωγραφία-Φυσική Γεωγραφία, Ψηφιακή Χαρτογραφία, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Τηλεπισκόπηση, Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Διδακτική της Γεωγραφίας-Γεωλογίας».
Discipline: Γεωμορφολογία με έμφαση στην Ψηφιακή Χαρτογράφησή της
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-24
Submission End Date: 2022-08-25
Status: Ανοιχτή

Pages