Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 78925/2-7-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Μακροοικονομική Νομισματική Θεωρία και Τραπεζική Οικονομική» αφορά στον κλάδο της οικονομικής επιστήμης που επικεντρώνεται στη μελέτη και ανάλυση θεμάτων σχετικών με την αλληλεπίδραση της μακροοικονομικής νομισματικής θεωρίας και πολιτικής με τον τραπεζικό κλάδο και τις κεφαλαιαγορές λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των νομι-
σματικών αρχών και της Κεντρικής Τράπεζας (διαφάνεια, ανεξαρτησία, αξιοπιστία του κεντρικού τραπεζίτη). Το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης βρίσκεται στην τομή της νομισματικής μακροοικονομικής και της τραπεζικής οικονομικής και συμπεριλαμβάνει θέματα νομισματικής θεωρίας και πολιτικής, όπως τα συμβατικά και τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, τους
μηχανισμούς μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής στην πραγματική οικονομία και τις αγορές, την χρονική διάρθρωση των επιτοκίων, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ρόλο του τραπεζικού συστήματος, της αγοράς ομολόγων, μετοχών, συναλλάγματος και της Κεντρικής Τράπεζας.
Κωδ. Θέσης
APP41935
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Μακροοικονομική Νομισματική Θεωρία και Τραπεζική Οικονομική
Τμήμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-10
Κατάσταση
Ενταγμένη
Έναρξη προκήρυξης
15/07/2024
Λήξη προκήρυξης
16/09/2024