Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μαιευτικής της ΣΕΥ του ΔΙΠΑΕ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

«Το γνωστικό αντικείμενο της προσαρασσόμενης θέ-
σης «Μαιευτική (Midwifery) Φροντίδα Κύησης Υψηλού
Κινδύνου» εμπίπτει πλήρως στο αντικείμενο σπουδών
του Τμήματος Μαιευτικής και περιλαμβάνει διδακτικό,
ερευνητικό και εργαστηριακό έργο σχετικό με τη Μαι-
ευτική επιστήμη (midwiferyscience), εστιαζόμενο στη
μαιευτική (midwifery) φροντίδα ατόμων των οποίων η
κύηση μπορεί να επιπλέκεται από παθολογικές καταστά-
σεις όπως είναι ο σακχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία
ή άλλες καταστάσεις. Το γνωστικό αντικείμενο αφορά
επίκαιρους και ταχέως εξελισσόμενους τομείς και εντάσ-
σεται στις επιστήμες υγείας. Το γνωστικό αντικείμενο
της προκηρυχθείσας θέσης θα καλύψει τις διδακτικές
ανάγκες τόσο θεωρητικών όσο και εργαστηριακών-κλινι-
κών μαθημάτων που αφορούν στην παροχή μαιευτικής
(midwifery) φροντίδας.
Το γνωστικό αντικείμενο εστιάζει: α) στη μαιευτική
φροντίδα εγκύων με έμφαση σε καταστάσεις κυήσεων
υψηλού κινδύνου όπως επιτεπλεγμένων με σακχαρώδη
διαβήτη κ.α. β) στη μελέτη των επιπτώσεων των κυήσε-
ων υψηλού κινδύνου στο περιγεννητικό αποτέλεσμα y)
στις μεθόδους πρόληψης και στην έγκαιρη αναγνώριση
των ύποπτων ή παθολογικών σημείων που μπορούν να
αναγνωρισθούν και να συμβάλλουν στη βελτίωση του
περιγεννητικού αποτελέσματος».
Κωδ. Θέσης
APP41932
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Μαιευτική (Midwifery) Φροντίδα Κύησης Υψηλού Κινδύνου
Τμήμα
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-26
Κατάσταση
Ενταγμένη
Έναρξη προκήρυξης
15/07/2024
Λήξη προκήρυξης
13/08/2024