Εγγραφή Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι για εκλογή/εξέλιξη/μονιμοποίηση θα συμπληρώνουν, προκειμένου να εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα, τα ατομικά τους στοιχεία εδώ.

Για την πιστοποίησή τους θα πρέπει να αναρτούν στο προφίλ τους αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Σημειώνεται ότι για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την πιστοποίηση του προφίλ από το Γραφείο Αρωγής Χρηστών απαιτείται τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα.

Για την υποβολή υποψηφιότητας θα αναρτούν στο προφίλ τους το βιογραφικό τους σημείωμα, αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους, τις επιστημονικές τους δημοσιεύσεις και το αναλυτικό υπόμνημα αυτών. Θα δημιουργείται κατ’ αυτόν τον τρόπο το προφίλ με το οποίο θα μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για οποιαδήποτε θέση τους ενδιαφέρει. Σημειώνεται ότι τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί για την πιστοποίηση του προφίλ δε μεταφέρονται στην υποβληθείσα αίτηση υποψηφιότητας.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρούν και κάθε πρόσθετο δικαιολογητικό που κρίνεται απαραίτητο από το Ίδρυμα σύμφωνα με τον Οργανισμό του στα "Συμπληρωματικά έγγραφα" κατά την υποβολή υποψηφιότητας για μια θέση. Θα δύνανται επιπλέον να δηλώνουν ότι στα στοιχεία που αναρτούν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και οι συνυποψήφιοί τους.

Οι καθηγητές/ερευνητές Α', Β' ή Γ’ βαθμίδας οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εξέλιξης, θα συνδέονται με τον ήδη υπάρχοντα λογαριασμό τους και θα αναρτούν στην καρτέλα "Υποψήφιος" του προφίλ τους το βιογραφικό τους σημείωμα, αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους, τις επιστημονικές τους δημοσιεύσεις και το αναλυτικό υπόμνημα αυτών. Στη συνέχεια, θα μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για οποιαδήποτε θέση τους ενδιαφέρει.