Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 141 έως 160 από τις 198 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Ουρολογία (κ. Δελλής)
Γνωστικό Αντικείμενο: Ουρολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: 9768 - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/«Παιδιατρική Αιματολογία-Ογκολογία»
Περιγραφή: Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική Αιματολογία-Ογκολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Παιδιατρική Αιματολογία-Ογκολογία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Στα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνονται η διδασκαλία και η έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο "Βιοχημεία: Δομή & Λειτουργία πρωτεϊνών", και ειδικότερα : α) Η διδασκαλία στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών των μαθημάτων (ή μέρους αυτών) "Βιοχημεία", "Μέθοδοι Ανάλυσης Βιολογικών Μακρομορίων", η ύλη των οποίων περιγράφεται στον οδηγό σπουδών του Τμήματος, β) Η διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος (ή μέρους αυτού) "Δομική Βιολογία" και γ) Η εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στο εργαστήριο και η εκπόνηση μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στο ως άνω γνωστικό αντικείμενο. Η θέση αφορά στον τομέα της Βιοχημείας εστιάζοντας στην δομή και στην λειτουργία πρωτεϊνών. Πιο αναλυτικά: Δομή: Παραγωγή και κρυστάλλωση πρωτεϊνών. Δομικός χαρακτηρισμός πεπτιδίων και πρωτεϊνών υψηλής ευκρίνειας μέσω κρυσταλλογραφικών μεθόδων και δεδομένων περίθλασης ακτίνων Χ από μονοκρυστάλλους και πολυκρυσταλλικά ιζύματα. Δομικός χαρακτηρισμός νανο-κρυσταλλικών υλικών μέσω κρυσταλλογραφίας και δεδομένων περίθλασης ηλεκτρονίων. Ανάπτυξη υπολογιστικών πακέτων κρυσταλλογραφίας πρωτεϊνών. Ανάπτυξη νέων μεθόδων και επιστημονικών οργάνων για την δομική βιολογία. Λειτουργία: Aντισώματα, ένζυμα, ορμόνες κτλ. Πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις (αναστολείς, προσδέτες, τροποποιητές λειτουργικότητας). Πρωτεϊνικός πολυμορφισμός.
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία: Δομή και Λειτουργία Πρωτεϊνών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογία Πολυμερών-Πειραματική Κατεύθυνση».
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία Πολυμερών-Πειραματική Κατεύθυνση
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Θεραπευτική - Καρδιολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεραπευτική - Καρδιολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμήμα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-27
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό του αντικείμενο «Τοπολογία και ποσοτικές μέθοδοι με εφαρμογές στην Οικονομική Θεωρία και την Επιστήμη των Υπολογιστών» αποτελεί ένα ευρύ αλλά και σαφώς οριοθετημένο αντικείμενο, που περιλαμβάνει αναγνωρισμένους κλάδους επιστημών. Aυτό άλλωστε φαίνεται από την κατηγοριοποίηση στις διάφορες ενότητες, που ανήκουν: (i) Στη Μαθηματική Επιστήμη από τηνΑμερικάνικη Μαθηματική Εταιρεία (AMS) ({\bf Mathematics Subject Classification of the American Mathematical Society)}. Με βάση αυτή την κατηγοριοποίηση στο γνωστικό αντικείμενο«Τοπολογία και Ποσοτικές Μέθοδοι με εφαρμογές στην Οικονομική Θεωρία και την Επιστήμη των Υπολογιστών» εμπίπτει ο κλάδος 54xx-General topology καθώς επίσης και τα τμήματα των κλάδων 22xx-Topological groups, 26xx-Real functions, 90xx- Operations research, mathematical programming και 91xx-Game theory, economics, social and behavioral sciences}; (ii) Στη Οικονομικη Επιστήμη από την Αμερικάνικη Οικονομική Ένωση (American Εconomic Αssociation) Journal of Economic Literature (JEL) Classification System / EconLit Subject Descriptors of American Εconomic Αssociation}). Με βάση αυτή την κατηγοριοποίηση στο γνωστικό αντικείμενο«Τοπολογία και Ποσοτικές Μέθοδοι με εφαρμογές στην Οικονομική Θεωρία και την Επιστήμη των Υπολογιστών» εμπίπτουν οι κλάδοι C- Mathematical and Quantitative Methods και D-Microeconomics. Και τέλος, (iii) Στην Επιστήμη των Υπολογιστών από την Association for Computing Machinery (ASM) (Computing Classification System ή CCS). Με βάση αυτή την κατηγοριοποίηση στο γνωστικό αντικείμεν «Τοπολογία και Ποσοτικές Μέθοδοι με εφαρμογές στην Οικονομική Θεωρία και την Επιστήμη των Υπολογιστών» εμπίπτουν οι κλάδοι G-Mathematics of Computing και J-Computer Applications}(Social and Βehavioural Science). Το υπό προκήρυξη γνωστικό αντικείμενο αφορά στην εφαρμογή της Τοπολογίας σε διάφορους τομείς, όπως, την εύρεση του συνόλου των αρίστων επιλογών σε collective choice προβλήματα. Στην εύρεση μεθολογιών και αλγορίθμων για τον υπολογισμό γενικευμένων λύσεων καθώς και την πολυπλοκότητα των προτεινόμενων αλγορίθμων. Στην Επιστήμη των Υπολογιστών ασχολείται με την εφαρμογή της Τοπολογίας σε διάφορους τομείς, όπως, στον τομέα της σημασιολογίας του προγραμματισμού και της ανάλυσης της πολυπλοκότητας των προγραμμάτων, στη Θεωρία Πεδίων, στη θεωρία του παράλληλου υπολογισμού και των ταυτόχρονων διεργασιών, στην ανάλυση ψηφιακών εικόνων, στη τομογραφία (Ψηφιακή Τοπολογία), στην Τοπολογική Ταξινόμηση, στην Τοπολογική Ανάλυση Δεδομένων, στη Τοπολογία Δικτύων Υπολογιστών κλπ..
Γνωστικό Αντικείμενο: Τοπολογία και Ποσοτικές Μέθοδοι με Εφαρμογές στην Οικονομική Θεωρία και την Επιστήμη των Υπολογιστών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Η Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία είναι ένας σημαντικός κλάδος της επιστήμης της Χημείας και αποτελεί έναν ουσιαστικό τομέα έρευνας και διδασκαλίας της Σχολής Θετικών Επιστημών. Το γνωστικό αντικείμενο της Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας σε συνδυασμό με το αντικείμενο της μελέτης του Εξωκυττάριου Χώρου είναι σαφές, σύγχρονο και ευρύ. Καλύπτει το πεδίο της Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας και ιδιαίτερα ασχολείται με τη βιοχημική ανάλυση των μακρομορίων του Εξωκυττάριου Χώρου, τις λειτουργίες που επιτελούν σε σχέση με την οργάνωση των ιστών και των οργάνων και τη βιοχημική απόκριση των κυττάρων σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις. Ο Εξωκυττάριος Χώρος είναι ένα τρισδιάστατο δίκτυο μακρομορίων που εκκρίνονται από τα κύτταρα. Εκτός από τη στήριξη των κυττάρων και τη δομική οργάνωση των ιστών, ο Εξωκυττάριος Χώρος προσφέρει χημικά και μηχανικά ερεθίσματα στα κύτταρα επηρεάζοντας τη μορφολογία και τις λειτουργίες τους. Επιπλέον, ο Εξωκυττάριος Χώρος υφίσταται συνεχή αναδιοργάνωση στα πλαίσια φυσιολογικών και παθολογικών διεργασιών συμμετέχοντας ενεργά σε φυσιολογικές λειτουργίες όπως είναι η ομοιοστασία και η ανάπτυξη των ιστών και η πρόοδος πλήθους ασθενειών. Το αντικείμενο της Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας με έμφαση στον Εξωκυττάριο Χώρο είναι ευρύ με εφαρμογές στην ανακάλυψη βιοδεικτών που σχετίζονται με ασθένειες, την κυτταρική σηματοδότηση και τη φαρμακολογική στόχευση των μορίων του Εξωκυττάριου Χώρου, κ.α..
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία με έμφαση στον Εξωκυττάριο Χώρο
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμήμα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-27
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 19894/10-5-2018. Αρχές και συστήματα EMC, τυποποίηση EMC συστημάτων, Η/Μ παρεμβολές και θωράκιση, ανηχοϊκοί θάλαμοι και τεχνολογία μετρήσεων, κυκλωματικά μοντέλα EMC, διάθεση και χρήση Η/Μ φάσματος, ανάπτυξη υπολογιστικών τεχνικών για προβλήματα EMC/EMI, εφαρμογές εξειδικευμένων υλικών σε διατάξεις EMC/EMI.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής
Περιγραφή: Παλαιοντολογία Ασπονδύλων και Παλαιοοικολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Παλαιοντολογία Ασπονδύλων και Παλαιοοικολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Τεκτονική-Γεωλογική Χαρτογράφηση και Δυναμική Γεωλογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεκτονική-Γεωλογική Χαρτογράφηση και Δυναμική Γεωλογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Χειρουργική-Γναθοπροσωπική Χειρουργική
Γνωστικό Αντικείμενο: Χειρουργική-Γναθοπροσωπική Χειρουργική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Μηχανική Υδατικών Συστημάτων» (Αρ. Προκ. 19461/18/ΓΠ/01-10-2018, ΦΕΚ 1204/18-10-2018/τ.Γ’)
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Μηχανική Υδατικών Συστημάτων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας (1) θέσης βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-27
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή-α΄βαθμίδας στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών της ΑΣΚΤ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2758/11.07.2018)
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ίδρυμα: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας/Αναπληρωτής καθηγητής/Επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 18093/31-5-2018.Τα Οικονομικά της Εργασίας είναι το πεδίο της Οικονομικής Επιστήμης που ασχολείται με τη λειτουργία και τη δυναμική των αγορών εργασίας. Αντικείμενο είναι η ανάλυση του τρόπου λειτουργίας της αγοράς εργασίας και οι επιπτώσεις στην μακρο- οικονομική ισορροπία, η αλληλεπίδραση μεταξύ των εργαζομένων και της εργοδοσίας, οι διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό του μισθού και του επιπέδου απασχόλησης. Επίσης οι εφαρμογές που αφορούν στο ρόλο των θεσμών και της άσκησης πολιτικών απασχόλησης στην επίτευξη ισορροπίας στην αγορά εργασίας. Η μεθοδολογική προσέγγιση στηρίζεται στην μικροοικονομική αλλά και στην μακροοικονομική ανάλυση.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομικά της Εργασίας
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 1078/27.9.2018, αριθμός προκήρυξης 29489
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιομηχανική Βιοτεχνολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-28
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες