Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 81 έως 100 από τις 103 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 19463/30-4-2018. Το επιστημονικό πεδίο της Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας αφορά το ευρύ φάσμα των παθήσεων της παθολογίας με έμφαση στη διερεύνηση, αντιμετώπιση και έρευνα στις λοιμώξεις.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία-Λοιμωξιολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Η συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωση θέσης έχει ως εξής: 1) Σύνθεση, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση νέων υλικών για κυψελίδες καυσίμου, 2) Παραγωγή καυσίμων και χρήσιμων χημικών προϊόντων με χρήση ηλεκτροχημικών ή/και καταλυτικών διεργασιών, 3)Ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές ηλεκτροχημικών διατάξεων (παραγωγή ενέργειας και απορρύπανση).
Γνωστικό Αντικείμενο: Νέες Ενεργειακές Χημικές Τεχνολογίες
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 17292/28-3-2018.Το γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις της Αλληλεπίδρασης στην Προσχολική Ηλικία» αποτελεί επιστημονικό πεδίο της Σχολικής Παιδαγωγικής και της Προσχολικής Παιδαγωγικής. Με τον όρο «παιδαγωγική αλληλεπίδραση» οριοθετείται εκείνη η κατηγορία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, η οποία εκδηλώνεται στα πλαίσια παιδαγωγικών σχέσεων. Όλες οι ενέργειες (λόγος και πράξη) των παιδιών και του/της νηπιαγωγού στο πλαίσιο της παιδαγωγικής σχέσης συνιστούν συστατικά στοιχεία της παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης. Σε ερευνητικό επίπεδο, το γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις της Αλληλεπίδρασης στην Προ- σχολική Ηλικία» θεραπεύει το σύνολο των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, οι οποίες εκδηλώνονται στα πλαίσια παιδαγωγικών σχέσεων, είτε αφορούν την αλληλεπίδραση παιδαγωγού-παιδιού είτε τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των παιδιών. Οι σύγχρονες εξελίξεις στην Παιδαγωγική επιστήμη υποδεικνύουν με σαφήνεια πως στο επίκεντρο της σχολικής ζωής και της μαθησιακής διαδικασίας τοποθετούνται οι διαπροσωπικές σχέσεις και οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών της σχολικής τάξης, οι οποίες ξεπερνούν τα όρια των προγραμματισμένων και μεθοδευμένων δραστηριοτήτων (που ορίζονται ως αγωγή). Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο ασχο- λείται με τη διερεύνηση της σημασίας, της επίδρασης και των προεκτάσεων στην εκπαιδευτική πράξη της παι- δαγωγικής αλληλεπίδρασης νηπιαγωγού-παιδιού, των σχέσεων των παιδιών μεταξύ τους, και με τη διαχείριση της ομάδας της τάξης. Σε διδακτικό επίπεδο, το γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις της Αλληλεπίδρασης στην Προσχολική Ηλικία» αποτελεί απαραίτητο συστατικό της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και για την ποιό- τητα του διδακτικού τους έργου και για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών. Συμβάλει στην εκπαίδευση και την κοινωνική προσαρμογή των παιδιών και στη γενικότερη κοινωνική συνοχή των μελλοντικών πολιτών. Ειδικότερα, το γνωστικό αντικείμενο θεραπεύει τις παιδαγωγικές πρακτικές και μεθόδους που αφορούν στο ρόλο του παιδαγωγού στην αλληλεπίδραση με τα παιδιά, στην ποιότητα της αλληλεπίδρασης νηπιαγωγού-μαθητή, στη διαχείριση της σχολικής τάξης, στην επίλυση προβλημάτων συμπεριφοράς και πειθαρχίας, καθώς και στην ενίσχυση της ομαλής προσαρμογής και σχολικής επιτυχίας των παιδιών. Σημειώνεται ότι το γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις της Αλληλεπίδρασης στην Προσχολική Ηλικία» καλύπτει έναν πλήρη κλάδο της οικείας επιστήμης με εύρος τουλάχιστον μιας αναγνωρισμένης ειδικότητας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις της Αλληλεπίδρασης στην Προσχολική Ηλικία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη Θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης, αριθμός προκήρυξης 18863
Γνωστικό Αντικείμενο: Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων και Υψηλών Τάσεων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Περιγραφή: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ/ΠΟΛΥΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: «• Αντοχή των υλικών για μηχανολογικές και αεροναυπηγικές κατασκευές με αναλυτικές, υπολογιστικές και πειραματικές μεθόδους. • Μηχανική συμπεριφορά, εκτίμηση αντοχής και επίδρασης κατασκευαστικών ατελειών στις μηχανικές ιδιότητες σύνθετων υλικών υπό στατικά και δυναμικά φορτία, με χρήση μεθόδων προοδευτικής εξέλιξης βλάβης και πολλαπλών κλιμάκων ανάλυσης. • Μηχανική συμπεριφορά νανοσύνθετων υλικών με χρήση μοντέλων πολλαπλών κλιμάκων ανάλυσης και χαρακτηριστικών δεδομένων των υλικών. Μηχανικές ιδιοτήτες νανοσωλήνων άνθρακα και γραφενίου με χρήση υπολογιστικών μεθόδων του συνεχούς μέσου. • Διασύνδεση δεδομένων μη-καταστροφικών ελέγχων με υπολογιστικά μοντέλα εκτίμησης της αντοχής σύνθετων και προηγμένων υλικών. Αντοχή διαβρωμένων μεταλλικών υλικών με χρήση μοντέλων πολλαπλών κλιμάκων ανάλυσης και δεδομένων μη-καταστροφικών ελέγχων. • Αντοχή πολυλειτουργικών σύνθετων υλικών με αριθμητικές και πειραματικές μεθόδους. • Πειραματικός χαρακτηρισμός, ανάλυση και αριθμητικός σχεδιασμός συνδέσεων με κόλλα δομικών στοιχείων από σύνθετα υλικά και επίδραση ατελειών και περιβαλλοντικής γήρανσης στην αντοχή των συνδέσεων».
Γνωστικό Αντικείμενο: Αντοχή Υλικών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση με έμφαση τις Ποσοτικές Μεθόδους».
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Ανάλυση με έμφαση τις Ποσοτικές Μεθόδους
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Γενετική
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενετική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανθρωπολογία της Τέχνης».
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθρωπολογία της Τέχνης
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης εντάσσεται στην περιοχή της Ηλεκτρονικής Φυσικής και καλύπτει θέματα σχεδιασμού αναλογικών ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων για την επεξεργασία σήματος.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ηλεκτρονική με έμφαση στο υλικό
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Διαφορική Γεωμετρία, Γεωμετρία Riemann, Ομογενείς Χώροι, Ομάδες Lie.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαφορική Γεωμετρία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής/«Αριθμητική Ανάλυση - Υπολογισμοί»
Περιγραφή: Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ( Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Αριθμητική Ανάλυση - Υπολογισμοί».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Αριθμητική Ανάλυση - Υπολογισμοί»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής (Εξέλιξη)
Περιγραφή: Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (Εξέλιξη) με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική και Διαδίκτυο στην Προώθηση Υπηρεσιών»
Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική και Διαδίκτυο στην Προώθηση Υπηρεσιών
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα».
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ »
Περιγραφή: ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ » ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-02
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-09-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-11-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής/«Αναπτυξιακή – Μοριακή Βιολογία»
Περιγραφή: - Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Αναπτυξιακή – Μοριακή Βιολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Αναπτυξιακή – Μοριακή Βιολογία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-02
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες