Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 81 έως 100 από τις 166 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Γνωστικό Αντικείμενο: «Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Ερευνητής Β΄ Βαθμίδας
Περιγραφή: Ερευνητής Β΄ Βαθμίδας - Κύριος Ερευνητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβαλλοντική μικροβιολογία με έμφαση στα ακραία οικοσυστήματα
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΕΛΚΕΘΕ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Γνωστικό Αντικείμενο: Επιστήμες της συμπεριφοράς σε σχέση με εργασιακούς θεσμούς και ομάδες
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Γραμματισμός και Διδακτικές Πρακτικές στην Πρώτη Σχολική Ηλικία» σχετίζεται με την παιδαγωγική του πρώτου ή αρχικού γραμματισμού (Early Literacy Pedagogy) και ιδιαίτερα με τη μελέτη των διδακτικών πρακτικών ενίσχυσης του φυσικού (ή οικογενειακού) γραμματισμού στην προσχολική εκπαίδευση. Ο πρώτος γραμματισμός αποτελεί ένα πολυσχιδές και διεπιστημονικό πεδίο, που τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας εξαιρετικά δυναμικής συζήτησης καθώς πληθώρα ερευνητικών δεδομένων από διάφορα επιστημονικά πεδία (ψυχολογία, γλωσσολογία, διδακτική, κοινωνιολογία κ.ά.) έχουν αναδείξει τη σημασία των πρώτων χρόνων της ζωής των παιδιών στην διά βίου πορεία εγγραμματισμού τους. Σε ερευνητικό και διδακτικό επίπεδο, το γνωστικό αντικείμενο «Γραμματισμός και Διδακτικές Πρακτικές στην Πρώτη Σχολική Ηλικία» μελετά τις βασικές διαστάσεις των εκπαιδευτικών πρακτικών γραμματισμού στην προσχολική ηλικία και επικεντρώνεται: α) στη διερεύνηση της συμπεριφοράς των μικρών παιδιών καθώς επιχειρούν να αντλήσουν νόημα από γραπτά κείμενα ή να παράγουν τα δικά τους γραπτά μηνύματα (αναδυόμενος γραμματισμός), β) στη μελέτη των περιστατικών γραμματισμού στο οικογενειακό περιβάλλον και το πώς το οικογενειακό περιβάλλον επηρεάζει τις στάσεις και τις γνώσεις των παιδιών για το γραπτό λόγο γ) στις διδακτικές πρακτικές στο νηπιαγωγείο για την ενίσχυση της φυσικής πορείας εγγραμματισμού των παιδιών, δ) στην οργάνωση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που συμβάλλουν θετικά στην εξοικείωση των παιδιών με το γραπτό (αποπλαισιωμένο/ εξειδικευμένο/ επεξεργασμένο) λόγο, με την πολυτροπικότητα των κειμένων πληροφοριών, με την κριτική συζήτηση-ανάλυση κειμένων και την εκμάθηση βασικών στοιχείων του αλφαβητικού συστήματος, ε) στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση του πρώτου γραμματισμού για παιδιά που μεγαλώνουν σε ευάλωτα κοινωνικά περιβάλλοντα, και, στ) στην ουσιαστική και εις βάθους συνεργασία οικογένειας – νηπιαγωγείου και τοπικών φορέων για θέματα που σχετίζονται με την επικοινωνία, τη γλώσσα και το γραμματισμό.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γραμματισμός και Διδακτικές Πρακτικές στην Πρώτη Σχολική Ηλικία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Καρδιοχειρουργική
Γνωστικό Αντικείμενο: Καρδιοχειρουργική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 23248/9-6-2020. Το γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο» περιλαμβάνει ιδίως: γενικό μέρος εμπορικού δικαίου, δίκαιο εμπορικών εταιριών, δίκαιο αθέμιτου και ελεύθερου ανταγωνισμού, δίκαιο αξιογράφων, δίκαιο εμπορικών συμβάσεων, δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, ασφαλιστικό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο, δίκαιο κεφαλαιαγοράς, πτωχευτικό δίκαιο και δίκαιο εξυγίανσης, ναυτικό δίκαιο και δίκαιο μεταφορών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εμπορικό Δίκαιο
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Παθολογική Ανατομική
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογική Ανατομική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 8032/31-12-2020. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Το γνωστικό αντικείμενο «Παραγωγή Κινηματογράφου» αποσκοπεί στην κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών, για την καλλιτεχνική αλλά και για την επαγγελματική κατάρτιση που απαιτείται από τον μελλοντικό Παραγωγό Κινηματογράφου. Στο γνωστικό αντικείμενο Παραγωγή Κινηματογράφου, καλλιεργούνται οι δεξιότητες του Παραγωγού που εκτείνονται σε όλα τα στάδια υλοποίησης μίας κινηματογραφικής ταινίας: Για το στάδιο της ανάπτυξης ενός νέου έργου, καλλιεργούνται οι δεξιότητες γύρω από τις πρωταρχικές αισθητικές και καλλιτεχνικές επιλογές, από την διαδικασία εύρεσης δημιουργικών συντελεστών, ανθρωπίνων πόρων και χρηματοδότησης, από την κατάρτιση ενός επιχειρηματικού πλάνου προώθησης και πώλησης του έργου. Για το στάδιο της υλοποίησης της Παραγωγής, καλλιεργούνται οι τεχνικές οργάνωσης και διαχείρισης ανθρώπινων και οικονομικών πόρων αλλά και δημιουργικών συνεργατών μέσα από την ουσιαστική κατανόηση του υπό παραγωγή καλλιτεχνικού έργου. Η σφαιρική και σε βάθος γνώση όλων των πτυχών της διαδικασίας υλοποίησης μίας ταινίας αποτελεί βασική προϋπόθεση όλων των παραπάνω. Για το στάδιο της διανομής, καλλιεργείται η δυνατότητα κατάρτισης μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής προώθησης και πώλησης του έργου σε θεατές στην Ελλάδα και τον κόσμο, συχνά θεατές διαφορετικών πολιτιστικών καταβολών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παραγωγή Κινηματογράφου
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-17
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Π. ΣΤΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Βυζαντινή και Παλαιοσλαβική Γραμματεία
Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή και Παλαιοσλαβική Γραμματεία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Θεολογική Επιστημολογία και Φιλοσοφία
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεολογική Επιστημολογία και Φιλοσοφία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αφορά στην ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση συστημάτων ελέγχου και αυτοματισμού, με κύριο πεδίο εφαρμογής τα ρομποτικά συστήματα. Στο πλαίσιο αυτό, ειδικότερες θεματικές περιοχές ερευνητικού ενδιαφέροντος αποτελούν (α) ο έλεγχος και η πλοήγηση αυτόνομων ρομποτικών οχημάτων, (β) ο έλεγχος κίνησης/δύναμης/ενδοτικότητας ρομποτικών συστημάτων, (γ) τα σχήματα ελέγχου για συνεργατικά/συνεργαζόμενα ρομπότ, και (δ) η καθοδήγηση ρομπότ μέσω οπτικής ανατροφοδότησης. Η εκπαιδευτική διάσταση του αντικειμένου αφορά στη κάλυψη μαθημάτων (θεωρίας και εργαστηρίου) σχετικών με τα συστήματα αυτομάτου ελέγχου, τους βιομηχανικούς αυτοματισμούς, και τη ρομποτική, σε προπτυχιακό ή/και μεταπτυχιακό επίπεδο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Συστήματα ελέγχου και αυτοματισμού με έμφαση σε εφαρμογές ρομποτικής
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Βιολογική Ανθρωπολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιολογική Ανθρωπολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ουρολογία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ: Η Ουρολογία αποτελεί αναγνωρισμένη κύρια ιατρική ειδικότητα και έχει ως αντικείμενο τη διάγνωση και θεραπεία των νόσων του ουροποιογεννητικού συστήματος. Καλύπτει ένα πολύ μεγάλο πεδίο ενασχόλησης τόσο σε ενήλικες, όσο και σε παιδιά και ως εκ τούτου, περιλαμβάνει πλήθος υποειδικοτήτων (παιδοουρολογία, νευροουρολογία, ουρογεννητική ογκολογία, γυναικολογική ουρολογία, ανδρολογία και υπογονιμότητα, ενδοουρολογία). Κύριο πεδίο εφαρμογής αποτελεί η χειρουργική αντιμετώπιση των ουρολογικών παθήσεων, αλλά και των παθήσεων του γεννητικού συστήματος, γεγονός που προϋποθέτει συνεχή ενημέρωση και γνώση των διάφορων εξελισσόμενων χειρουργικών τεχνικών. Επιπλέον, προϋποθέτει άριστη γνώση των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής και απεικονιστικής διάγνωσης, όπως αυτή της μαγνητικής απεικόνισης (πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία ) και της εφαρμογής της (fusion βιοψίες προστάτη), καθώς και άλλες σύγχρονες εφαρμογές. Η θέση απαιτεί κλινική εμπειρία σε όλο το φάσμα των απεικονιστικών και χειρουργικών τεχνικών, εκπαιδευτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ιδιαίτερα σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, καθώς και ερευνητική εμπειρία σε κλινικό και βασικό επίπεδο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ουρολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Γνωστικό Αντικείμενο: «Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών
Γνωστικό Αντικείμενο: «Φυτοπαθολογία – Εχθροί και Ασθένειες της Αμπέλου».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση Ε.Λ.Ε. Β΄ ή Γ΄ Βαθμίδας
Περιγραφή: Μία (1) θέση Ε.Λ.Ε. Β΄ ή Γ΄ Βαθμίδας
Γνωστικό Αντικείμενο: Kτηνιατρική φροντίδα για την ευζωία των ζώων εργαστηρίου του Τμήματος Ζωικών Προτύπων Βιοϊατρικής Έρευνας
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ - ΕΙΠ
Σχολή:
Τμήμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ - ΕΙΠ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: To γνωστικό αντικειμένο της θέσης αφορά στην βιολογική προσέγγιση της παραγωγής οστρακοειδών και την οικονομικοτεχνική διαχείριση κινδύνων των εκτρεφόμενων πληθυσμών. Αναφέρεται στην διασφάλιση της ποιότητας των εκτρεφόμενων προϊοντων μέσα από την διαχείριση της βιοποικιλότητας και των επιπτώσεων από περιβαλλοντικούς κινδύνους. Η τεχνολογία εκτροφής αφορά τον οικονομοτεχνικό σχεδιασμό παραγωγής οστρακοειδών με έμφαση την ανάλυση κινδύνων, την διαχείριση κρίσεων και την ανάδειξη των ασφαλιστικών απαιτήσεων με στόχο την ανάπτυξη παραγωγικής ικανότητας. Αναφέρεται στο βιολογικό κύκλο, την διαχείριση τεχνολογικών καινοτομιών στις υδατοκαλλιέργειες και τις αλληλεπιδράσεις των εκτροφών με το περιβάλλον. Συμπεριλαμβάνεται η διερεύνιση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας με σκοπό την επιλογή ειδών εκτροφής, τις μαζικές θνησιμότητες, αλλά και την καταπολέμιση επιζήμιων βιοεναποθετών και θηρευτών στις οστρακοκαλλιέργειες. Η διακίνηση σχετίζεται με την μετασυλλεκτική διαχείριση για την διασφάλιση της ποιότητας των οστρακοειδών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία Εκτροφής και Διακίνησης Οστρακοειδών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-20
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες