Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 81 έως 100 από τις 167 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 56931/23-3-2022 (από εξέλιξη).Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Το γνωστικό αντικείμενο “Διδασκαλία εννοιών των Φυσικών επιστημών”αφορά τις διδακτικές προσεγγίσεις των εννοιών των φυσικών επιστημών, ενώ παρακολουθεί τα σύγχρονα ρεύματα στη διδακτική των φυσικών επιστημών και πώς αυτά μπορεί να υποστηρίξουν τη διδασκαλία εννοιών, δεξιοτήτων και στάσεων καθώς και το σχεδιασμό διδακτικού υλικού (συμβατικού και ψηφιακού) και διδακτικών στρατηγικών.Το θεωρητικό πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου “Διδασκαλία εννοιών των φυσικών επιστημών”εμπλουτίζεται και από την ιστορία και φιλοσοφία των φυσικών επιστημών που επιτρέπουν την ανάδειξη της φύσης των φυσικών επιστημών και την ένταξη των φυσικών επιστημών στο ευρύτερο κοινωνι- κό - πολιτισμικό τους πλαίσιο. Οι θεωρητικές, μεθοδολογικές και αναπτυξιακές προσεγγίσεις που αφορούν το γνωστικό αντικείμενο άπτονται θεμάτων, όπως οι φυσικές επιστήμες για την εκπαίδευση του πολίτη, η ανάπτυξη ικανοτήτων επιχειρηματολογίας και λήψης αποφάσεων, η συμμετοχή στη μάθηση ειδικών πληθυσμών, όπως οι γυναίκες και τα άτομα με προβλήματα όρασης, η αλληλεπίδραση φυσικών επιστημών και πολιτισμού και η αντανάκλαση αυτών των αλληλεπιδράσεων στην εκπαίδευση, η συμβολή της ιστορίας των φυσικών επιστημών στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών για την ανάπτυξη περιπτώσεων εφαρμογής για τη διδασκαλία των εννοιών των φυσικών επιστημών, η διδασκαλία και μάθηση της φύσης των φυσικών επιστημών στο πλαίσιο του γραμματισμού στις φυσικές επιστήμες για την ανάπτυξη περιπτώσεων εφαρμογής για τη διδασκαλία των εννοιών των φυσικών επιστημών ενταγμένων στο κοινωνικό, πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο και την ανάδειξη των στάσεων και των αξιών που οι φυσικές επιστήμες καλλιεργούν, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η αξιολόγηση διδακτικού υλικού και διδακτικών στρατηγικών για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην εκπαίδευση μελλοντικών και εν ενεργεία εκπαιδευτικών. Έμφαση επίσης δίνεται στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην αξιολόγηση πολυμεσικού και ψηφιακού διδακτικού υλικού, διαδικτυακών περιβαλλόντων μάθησης και διδακτικών παρεμβάσεων εμπλουτισμένων με θεατρικές πρακτικές και αφηγήσεις (λογοτεχνία, κινηματογράφος).»
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδασκαλία εννοιών των φυσικών επιστημών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης Φ.Ε.Κ. 1359/7.6.2022 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 18915/19.4.2022
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρία Ελαστικότητας και Εφαρμογές της
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση»
Γνωστικό Αντικείμενο: Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ 'Η ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης «Κλασική Αρχαιολογία: Αρχαιολογία της λατρείας» ερευνά ένα ζωτικό και αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας του αρχαίου ελληνικού κόσμου, καθώς αποτυπώνεται σε πολλές κατηγορίες του υλικού πολιτισμού, καλύπτοντας όλο το χρονικό φάσμα του. Ενώ βασίζεται στις βασικές αρχαιολογικές πρακτικές της τυπολογίας, της εικονογραφικής και της τεχνοτροπικής ανάλυσης, ο συνδυασμός των μαρτυριών (φιλολογικές, επιγραφικές, νομισματικές) με τα καθ’ αυτά αρχαιολογικά κατάλοιπα (αρχιτεκτονικά μνημεία, λατρευτικά ή αναθηματικά κινητά αντικείμενα) ορίζουν μια επιστημονική εξειδίκευση με διακριτό περιεχόμενο και μεθοδολογική προσέγγιση, η οποία μέσω των λατρευτικών πρακτικών αποσκοπεί στην ανασύνθεση και ερμηνεία των θρησκευτικών πεποιθήσεων και των κοινωνικών συστημάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 63988/20-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τις Αρχιτεκτονικές, τα Πρωτόκολλα και το Φυσικό Επίπεδο των Βιολογικών Νανοδικτύων, τις Εφαρμογές τους και τα Εργαλεία Μοντελοποίησης και Προσομοίωσής τους.
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιολογικά Νανοδίκτυα
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ - Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: •Εμβιομηχανική σκληρών/μαλακών ιστών και βιολογικών συστημάτων με πειραματικές/υπολογιστικές μεθόδους (μελέτη της δομής, της λειτουργίας και της κίνησης των μηχανικών πτυχών των βιολογικών συστημάτων, σε όλα τα επίπεδα, από ολόκληρους οργανισμούς έως όργανα και κύτταρα χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της μηχανικής). •Πειραματική /υπολογιστική μοντελοποίηση βιολογικών συστημάτων για την μελέτη μηχανοβιολογικών διαδικασιών σε νοσήματα (όπως οστεοπόρωση, καρδιαγγειακά νοσήματα, καρκίνο) ή στη βελτίωση βιοϊατρικών εμφυτευμάτων (π.χ. ενίσχυση ανάπτυξης οστικού ιστού). •Ανάλυση – σχεδιασμός βιοϊατρικών συστημάτων, όπως βιοϊατρικών εμφυτευμάτων, τεχνητών οργάνων, αντικαταστάσεων τμημάτων του σώματος, ή βιοϊατρικών συσκευών για διάγνωση/θεραπεία ιατρικών προβλημάτων (π.χ μικροχειρουργικά εργαλεία, εξωσκελετοί, συσκευές αποκατάστασης).
Γνωστικό Αντικείμενο: Εμβιομηχανική και Βιοϊατρική Τεχνολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Γνωστικό Αντικείμενο: Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Ιατροδικαστική-Δικαστική Ανθρωπολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιατροδικαστική-Δικαστική Ανθρωπολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Φυσιολογία» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: η Μοριακή Φυσιολογία εστιάζει στην κατανόηση των μοριακών και κυτταρικών μηχανισμών που ρυθμίζουν τη λειτουργία των επιμέρους οργάνων και ιστών των οργανισμών και συντονίζουν τη συνεργασία τους με στόχο τη διατήρηση της ομοιόστασης των κυττάρων και των οργανισμών κάτω από φυσιολογικές ή ποικίλες περιβαλλοντικές συνθήκες. Αξιοποιώντας σύγχρονες μοριακές τεχνικές Βιοεπιστημών, οι μηχανισμοί ρύθμισης των φυσιολογικών λειτουργιών διερευνώνται σε μοριακό, γονιδιακό και κυτταρικό επίπεδο από το επίπεδο των βιολογικών μακρομορίων μέχρι το επίπεδο του οργανισμού .
Γνωστικό Αντικείμενο: Μοριακή Φυσιολογία
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Με δεδομένη τη φύση των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων ενός Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής, το επιστημονικό πεδίο της ανωτέρω θέσης θα πρέπει να καλύπτει την τομή (intersection) της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και της χρηματοοικονομικής θεωρίας και πρακτικής. Ως εκ τούτου, ανάμεσα στις άλλες εκφάνσεις της, η Χρηματοοικονομική Λογιστική θα πρέπει να καλύπτει με επάρκεια τόσο το πεδίο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων/Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όσο και το γνωστικό πεδίο του Market Based Accounting Research (MABR). Η γνώση του MABR προϋποθέτει μεταξύ άλλων βαθιά γνώση της χρηματοοικονομικής επιστήμης, στατιστικών τεχνικών και του τρόπου λειτουργίας των χρηματοοικονομικών προϊόντων.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Τμήμα: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 63977/20-4-2022. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο αφορά τον συνδυασμό της επιστημονικής έρευνας και της μουσικής πράξης, οι οποίες εδράζονται στα πεδία της ιστορικής μουσικολογίας και της ερμηνείας της φωνητικής μουσικής αντίστοιχα, περιλαμβάνοντας τους τομείς της όπερας, του μουσικού θεάτρου (παλαιότερου και νεότερου, δημοφιλούς και πειραματικού) και γενικότερα των αναπαραστατικών τεχνών που σχετίζονται άμεσα με τη μουσική. Στα ζητούμενα του γνωστικού αντικειμένου περιλαμβάνονται αφενός η μουσική ερμηνεία των φωνητικών ειδών και έργων ρεπερτορίου του 18ου - 20ού αιώνα και αφετέρου οι επιστημονικές μεθοδολογίες έρευνας και διδασκαλίας της φωνητικής μουσικής, συνδυάζοντας τόσο την ιστορική μελέτη των έργων του μουσικού θεάτρου, της όπερας και των συναφών ειδών, όσο και τη διασύνδεση θεωρίας και πράξης της φωνητικής μουσικής. Το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο θα προσφέρει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα σε μουσικολόγους, ερμηνευτές και παιδαγωγούς φωνητικής μουσικής, ενώ θα συνεισφέρει στη διδασκαλία κύριων υποχρεωτικών μαθημάτων και εξειδικευμένων μαθημάτων επιλογής της Ιστορικής Μουσικολογίας, τόσο θεωρητικού όσο και εφαρμοσμένου προσανατολισμού. Συνεπώς, η/ο υποψήφια/ιος θα πρέπει: α) να διαθέτει μια αμιγώς μουσικολογική ακαδημαϊκή κατάρτιση (διδακτορική διατριβή και επιστημονικές δημοσιεύσεις), ώστε να καλύψει επαρκώς σε ερευνητικό και διδακτικό επίπεδο γενικούς και ειδικούς τομείς της μουσικής ιστοριογραφίας (τόσο του δυτικοευρωπαϊκού όσο και του νεοελληνικού χώρου), και β) να ανταποκρίνεται στον επιδιωκόμενο συνδυασμό ιστορίας και πράξης, έχοντας πολυετή επαγγελματική εμπειρία στην ερμηνεία του φωνητικού ρεπερτορίου (όπερα, τραγούδι, Lied, ορατόριο, πειραματικό μουσικό θέατρο) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορική Μουσικολογία: Ιστορία και πράξη της φωνητικής μουσικής, 18ος - 20ος αιώνας
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Στατική και δυναμική ανάλυση Μηχανολογικών συστημάτων με τη μέθοδο των Συνοριακών Στοιχείων
Γνωστικό Αντικείμενο: Στατική και δυναμική ανάλυση Μηχανολογικών συστημάτων με τη μέθοδο των Συνοριακών Στοιχείων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 63674/19-4-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Οικολογία - Οικοφυσιολογία λιβαδικών φυτών, Βιοποικιλότητα, εξέλιξη και παραγωγικότητα λιβαδικών οικοσυστημάτων, Οικολογία -Προστασία και πολιτισμικές υπηρεσίες λιβαδικών οικοσυστήματων, Αλληλεπίδραση φυτών - ζώων στα λιβαδικά οικοσυστήματα, Βόσκηση και λιβαδικό τοπίο, Απόκριση - προσαρμογή λιβαδικών και κτηνοτροφικών φυτών σε αβιοτικές (κυρίως: νερό, αλατότητα, βαρέα μέταλλα) και βιοτικές (βόσκηση) καταπονήσεις, Επίδραση κλίματος και βόσκησης στις χρήσεις/καλύψεις γης των λιβαδικών οικοσυστημάτων, Υδα- τικό ισοζύγιο και αποτελεσματικότητα χρήσης νερού των λιβαδικών φυτών, Υδατικές σχέσεις λιβαδικών φυτών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Λιβαδική Οικοφυσιολογία - Υδατικές Σχέσεις Λιβαδικών Φυτών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Ιατρική Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιατρική Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 49822/22-2-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Ουρολογία», ασχολείται με τη διάγνωση και αντιμετώπιση όλου του φάσματος των συγγενών και επίκτητων παθήσεων του Ουροποιητικού Συστήματος και των δύο φύλων καθώς και του γεννητικού συστήματος του άνδρα. Το γνωστικό αντικείμενο της Ουρολογίας ασχολείται με την εφαρμογή μεθόδων διάγνωσης σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο των παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος καθώς και την εφαρμογή μεθόδων φαρμακευτικής, ελάχιστα επεμβατικής ενδοσκοπικής και χειρουργικής αντιμετώπισης των παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος των ενηλίκων και των δύο φύλων καθώς και του ανδρικού γεννητικού συστήματος.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ουρολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 56925/23-3-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Το γνωστικό αντικείμενο “Διδακτική των Μαθηματικών”περιλαμβάνει τις θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις που αφορούν στη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών στα πλαίσια της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Επιδιώκει την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση αυτών των προσεγγίσεων με απώτερο σκοπό τον σχεδιασμό, την οργάνωση και διαχείριση διδακτικών δραστηριοτήτων που είναι προσανατολισμένες σε βασικές έννοιες της μαθηματικής επιστήμης για την προσχολική, την πρώτη σχολική και σχολική ηλικία και ενδιαφέρονται για τη βελτίωση της διδασκαλίας και μάθηση των μαθηματικών. Ζητήματα που άπτονται του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου αφορούν στη διερεύνηση των χαρακτηριστικών της μαθηματικής γνώσης που προσεγγίζεται στο πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοτήτων του ατόμου καθώς και της σχέσης της με τη μαθηματική γνώση που διαμορφώνεται στη σχολική τάξη των μαθηματικών, στη μελέτη της διαδικασίας συγκρότησης της μαθηματικής γνώσης των παιδιών και της γνωστικής ανάπτυξης των μαθηματικών εννοιών, στην ανάπτυξη και ενίσχυση της μαθηματικής δημιουργικότητας, στην αξιολόγηση και εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθηματικά, στη μελέτη των στάσεων και αντιλήψεων των μαθητών/ριών και των εκπαιδευτικών για τα μαθηματικά, στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία των μαθηματικών, στην ανάλυση των δομών και των στόχων του Προγράμματος Σπουδών των Μαθηματικών του δημοτικού σχολείου, στην εμβάθυνση σε συγκεκριμένες βασικές έννοιες του Προγράμματος Σπουδών των Μαθηματικών (ενδεικτικά: προσθετικός και πολλαπλασιαστικός συλλογισμός, νοεροί και κατ’εκτίμηση υπολογισμοί, αναλογική σκέψη, πρώιμη άλγεβρα), καθώς και στη διαθεματική προσέγγιση των μαθηματικών εννοιών.»
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική των Μαθηματικών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ασθένειες Υδρόβιων Οργανισμών και Εκτροφή»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ασθένειες Υδρόβιων Οργανισμών και Εκτροφή
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-06-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-08-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Ψυχολογία - Νευροψυχολογία Ψυχιατρικών Νοσημάτων
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψυχολογία - Νευροψυχολογία Ψυχιατρικών Νοσημάτων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-07-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-09-05
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες