Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 81 έως 100 από τις 415 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑς
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσικοχημεία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματική Φυσικοχημεία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία νέα θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Η μουσική ακουστική και η ακουστική χώρων, αφορούν στη φυσική της μουσικής και στη μελέτη του τρόπου παραγωγής, διάδοσης και συμπεριφοράς του ήχου σε χώρους. Περιλαμβάνει (α) τη μελέτη, τη λειτουργία, τη σχεδίαση και την εξομοίωση μουσικών οργάνων, και του παραγόμενου από αυτά ήχου, (β) τη μελέτη της ακουστικής συμπεριφοράς χώρων με πολύ μικρές χωρικές διαστάσεις έως και σε αίθουσες θεάτρων και χώρους προβολής, τόσο κλειστής όσο και ανοιχτής γεωμετρίας, (γ) τη δημιουργία ακουστικών πεδίων για τεχνολογικές εφαρμογές αιχμής και της συμπεριφοράς κλασικών υλικών και μεταϋλικών, (δ) προβλήματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό ηλεκτροακουστικών διατάξεων και τη χρήση τους στην πειραματική μουσική, (ε) πειραματικές μετρήσεις και υπολογιστικές προσομοιώσεις στη διαμόρφωση ακουστικών πεδίων/συντονιστών Helmholtz.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Μουσική ακουστική και ακουστική χώρων»
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη (1) κενής θέσης καθηγητή ΦΕΚ 1107/20.4.2023 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 9637/1.3.2023
Γνωστικό Αντικείμενο: Σχεδιασμός Οδών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τμήμα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η Αναλυτική Χημεία είναι ένας σημαντικός κλάδος της Χημείας και αποτελεί έναν ουσιαστικό τομέα έρευνας και διδασκαλίας της Σχολής Θετικών Επιστημών. Το γνωστικό αντικείμενο της Αναλυτικής Χημείας σε συνδυασμό με τη Νανοτεχνολογία είναι σαφές, σύγχρονο και ευρύ. Καλύπτει την Αναλυτική Χημεία και ιδιαίτερα την αξιοποίηση των επιτευγμάτων της Νανοτεχνολογίας για την ανάπτυξη πρωτότυπων αναλυτικών μεθόδων ή/και αναλυτικών διατάξεων/συσκευών με ευρύτητα εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένων των ‘μοριακών τεχνικών’ ανάλυσης) και εφαρμογές σε ποικιλία πραγματικών δειγμάτων, όπως κλινικά δείγματα, δείγματα τροφίμων και φαρμάκων, περιβαλλοντικά δείγματα, κ.α.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αναλυτική Χημεία με έμφαση στη Νανοτεχνολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου» αναφέρεται στον κλάδο της οικονομικής επιστήμης ο οποίος εξετάζει το διεθνές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών καθώς και τη διεθνή κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής. Μελετάει τις επιπτώσεις αυτών στην παγκόσμια και εθνική ευημερία, στα εισοδήματα των χωρών και στη διανομή τους, καθώς και στις διεθνείς και εγχώριες αγορές παραγωγικών συντελεστών. Εξετάζει τις εξωτερικότητες του Διεθνούς Εμπορίου και της άσκησης Εμπορικής Πολιτικής, καθώς και τα στρατηγικά κίνητρα των κυβερνήσεων στην άσκηση Εμπορικής Πολιτικής προς όφελος της εθνικής ευημερίας των χωρών τους. Τέλος, εξετάζει τα κίνητρα, τους τρόπους και τις συνέπειες της σύναψης διμερών, περιφερειακών και πολυμερών εμπορικών συμφωνιών, καθώς και άλλων διεθνών οικονομικών συμφωνιών.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπισκόπηση και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών με εφαρμογές στη Γεωγραφία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Τηλεπισκόπηση και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών με εφαρμογές στη Γεωγραφία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής / Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκλήρυξης: 52342/6-3-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Εφαρμογή και ανάπτυξη σύγχρονων πειραματικών μεθόδων στη Μεταφορά Ορμής, Θερμότητας και Μάζας για την ανάλυση φυσικών, φυσικοχημικών ή/και βιολογικών διεργασιών με βάση τις θεμελιώδεις αρχές της Χημικής Μηχανικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματικά Φαινόμενα Μεταφοράς σε Διεργασίες Χημικής Μηχανικής
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 52355/6-3-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο εστιάζεται στη μελέτη της δομής και των δομικών ιδιοτήτων των υλικών στη νανοκλίμακα, καθώς και των εκτεταμένων ατελειών δομής, των ομοφασικών και ετεροφασικών διεπιφανειών και των ετεροδομών/νανοδομών, με χρήση των μεθόδων ανάλυσης της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διέλευσης (TEM) και σαρωτικής διέλευσης (STEM). Η μελέτη σχετίζεται άμεσα με τις φυσικές ιδιότητες των υλικών και ως εκ τούτου με τις εφαρμογές τους.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης Υλικών στη Νανοκλίμακα
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής
Περιγραφή: Παθολογία-Λοιμώξεις
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία-Λοιμώξεις
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 69702/18-5-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το επιστημονικό πεδίο της Πνευμονολογίας, περιλαμβάνει τη φυσιολογία, παθοφυσιολογία και λειτουργική ανατομική του αναπνευστικού συστήματος, καθώς και τη διαγνωστική και θεραπευτική όλων των νοσημάτων του αναπνευστικού. Περιλαμβάνονται επίσης τα Εργαστήρια Πνευμονικών Λειτουργικών δοκιμασιών, Εργοσπιρομετρίας, Ενδοσκοπήσεων και Εργαστήριο Ύπνου. Το επιστημονικό πεδίο των Διαταραχών Ύπνου περιλαμβάνει: Φυσιοπαθολογία του Ύπνου. Νευροφυσιολογία, Νευροβιολογία και λειτουργία του Ύπνου, έλεγχος Ύπνου και Εγρήγορσης, Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος, Προσαρμογή της φυσιολογικής λειτουργίας του αναπνευστικού και των άλλων συστημάτων στον ύπνο. Συνέπειες της οξείας και χρόνιας αποστέρησης ύπνου. Ύπνος ανάλογα με ηλικία και φύλο. Διαταραχές του ύπνου. Νοσολογική ταξινόμηση, ορισμοί, επιδημιολογία κλινική εικόνα, διάγνωση. Μη αναπνευστικές: Αϋπνία, Υπερυπνίες κεντρικής αιτιολογίας, Διαταραχές του κιρκάδιου ρυθμού, Παραΰπνίες και άλλες κινητικές διαταραχές στον ύπνο, Επίδραση φαρμάκων στον ύπνο, άλλες μη ταξινομημένες διαταραχές. Αναπνευστικές διαταραχές στον ύπνο: Ροχαλητό, Σύνδρομο Αποφρακτικής Άπνοιας/Υπόπνοιας, Σύνδρομα Κεντρικής Άπνοιας, Περιοδική αναπνοή, Κεντρικός και κυψελιδικός Υποαερισμός, Ύπνος στις χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, Ύπνος σε άλλες χρόνιες μη αναπνευστικές παθήσεις, νυχτερινή υποξυγοναιμία, επίδραση φαρμάκων, άλλες μη ταξινομημένες αναπνευστικές διαταραχές. Γνώση των θεραπευτικών αρχών των διαταραχών ύπνου. Υγιεινή του ύπνου, Φαρμακοθεραπεία διαταραχών ύπνου, Γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, άλλες ψυχοθεραπείες και άλλες μη φαρμακευτικές μέθοδοι των μη αναπνευστικών διαταραχών ύπνου. Εφαρμογή συσκευών θετικής πίεσης αεραγωγών, Εναλλακτικές θεραπείες ΣΑΥΥ, Ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης ΣΑΥΥ, Μη επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός, Τύποι και αρχές λειτουργίας των συσκευών υποστήριξης της αναπνοής για κατ’ οίκον θεραπεία, Οξυγονοθεραπεία. Εκτέλεση και ερμηνεία όλων των διαγνωστικών και θεραπευτικών καταγραφικών εξετάσεων που αφορούν σε διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο. Κοινωνικές, οικονομικές και διοικητικές παράμετροι της ιατρικής του ύπνου
Γνωστικό Αντικείμενο: Πνευμονολογία - Διαταραχές Ύπνου
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 52336/6-3-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Τεχνικές σχεδίασης και βελτιστοποίησης ασύρματων δικτύων επικοινωνίας στο φυσικό επίπεδο (physical layer) και στο επίπεδο πρόσβασης μέσου (medium access control-MAC layer). Τεχνικές αντιμετώπισης των διαλείψεων και των παρεμβολών, καθώς και βελτιστοποίησης της φασματικής και ενεργειακής αποδοτικότητας. Κλασικές και προηγμένες τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης σε ασύρματα δίκτυα επικοινωνίας (TDMA, FDMA, CDMA, SDMA, random access, NOMA, RSMA κ.τ.λ.). Τεχνικές ασύρματης επικοινωνίας και συγκομιδής ενέργειας για συσκευές με εξαιρετικά χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση (ultra-low energy consumption). Ασύρματα οπτικά και υβριδικά (RF-optical) δίκτυα επικοινωνίας. Συνδυασμένη βελτιστοποίηση της χρήσης τηλεπικοινωνιακών και υπολογιστικών πόρων σε ασύρματα δίκτυα επικοινωνίας. Βελτιστοποίηση της επίδοσης ασύρματων δικτύων με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης
Γνωστικό Αντικείμενο: Σχεδίαση και Βελτιστοποίηση Ασύρματων Δικτύων Επικοινωνίας
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία Τροφίμων»
Γνωστικό Αντικείμενο: Χημεία Τροφίμων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Η πολυδιαδρομική διάδοση είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, το οποίο λαμβάνει χώρα σε δίκτυα ασύρματων και κινητών επικοινωνιών και έχει ως συνέπεια την επιδείνωση της ποιότητας της προσφερόμενης υπηρεσίας. Οι ευφυείς κεραίες αποτελούν μια κομβική τεχνολογία, η οποία επιτρέπει την αντιμετώπιση του φαινομένου πολυδιαδρομικής διάδοσης και συντελεί στην αύξηση του ρυθμού μετάδοσης πληροφορίας. Παράλληλα, οι φορετές κεραίες προσφέρνουν τη δυνατότητα αποδοτικής δικτύωσης πολλαπλών συσκευών και αισθητήρων επιτρέποντας την επέκταση των δικτύων ασύρματων και κινητών επικοινωνιών με φιλικό προς τους χρήστες τρόπο, ενώ η γνώση της θέσης της συσκευής από το δίκτυο επιτρέπει την ανάπτυξη ταχύτερων και αποδοτικότερων αλγορίθμων ευφυών κεραιών, καθώς και την εισαγωγή υπηρεσιών με βάση την θέση (location -based services). Το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης αφορά την σχεδίαση και ανάπτυξη διατάξεων ευφυών ή/και φορετών κεραιών, και αλγορίθμων αντιμετώπισης πολυδιαδρομικής διάδοσης και εντοπισμού θέσης, με αναφορά στο φυσικό στρώμα του δικτύου.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ευφυείς και Φορετές Κεραίες, Πολυδιαδρομική Διάδοση και Εντοπισμός Θέσης».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 47220/13-2-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Κεντρικό αίτημα της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες αποτελεί η εξασφάλιση ενός βασικού, αλλά επαρκούς επιπέδου επιστημονικού εγγραμματισμού στους εκπαιδευόμενους και μελλοντικούς πολίτες. Ο σκοπός αυτός περιλαμβάνει τη βασική κατανόηση (α) επιστημονικών όρων και εννοιών, αλλά και (β) των μεθόδων, (γ) της θεσμικής λειτουργίας και (δ) των κοινωνικών επιπτώσεων της επιστήμης. Υπηρετείται δε θεωρητικά, ερευνητικά και διδακτικά από τον συγκερασμό γνώσεων και εργαλείων με προέλευση από τα επιστημονικά πεδία της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και της Δημόσιας Κατανόησης της Επιστήμης (Public Understanding of Science). Συνεπώς, ο προσδιορισμός του γνωστικού αντικειμένου «Διδακτική και Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών» περιλαμβάνει δύο συνιστώσες. Η πρώτη συνιστώσα (Διδακτική των Φυσικών Επιστημών) αφορά τη σύγχρονη θεώρηση για τη διδασκαλία και τη μάθηση των Φυσικών Επιστημών στην τυπική εκπαίδευση. Η δεύτερη συνιστώσα (Δημόσια Κατανόηση της Επιστήμης) αφορά την πρόσληψη της Επιστήμης ως πολιτισμικού αγαθού και πλαισίου κατανόησης του φυσικού και του τεχνο-επιστημονικού περιβάλλοντος από το ευρύ κοινό, είτε πρόκειται για μαθητές/τριες, είτε για ενήλικες. Οι δύο αυτές συνιστώσες αλληλοκαθορίζονται. Αφενός το επίπεδο της Δημόσιας Κατανόησης της Επιστήμης που διαθέτουν τα άτομα επηρεάζεται άμεσα από την ποιότητα της εκπαίδευσής τους στις Φυσικές Επιστήμες, αφετέρου η προσέγγιση της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών καθορίζεται από τις σύγχρονες θεωρήσεις για τον επιστημονικό εγγραμματισμό. Σε ερευνητικό και διδακτικό επίπεδο το γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική και Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών» μελετά τις προϋπάρχουσες βιωματικές γνώσεις και εμπειρίες των εκπαιδευομένων αναφορικά με το φυσικό και τεχνο-επιστημονικό περιβάλλον και τη συγκρότηση μαθησιακά κατάλληλων διδακτικών σχεδιασμών ανάλογα με την ηλικία, τις προηγούμενες γνώσεις, ικανότητες και ανάγκες τους. Εξετάζει επίσης την επιστημονική γνώση ως γνώση αναφοράς και τους όρους αναπλαισίωσής της, ώστε αυτή να μετασχηματιστεί και να καταστεί προσβάσιμη στους/τις μαθητές/τριες και το ευρύ κοινό. Εστιάζει ακόμα στην οργάνωση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών σχεδιασμών για τις Φυσικές Επιστήμες, στους τρόπους αναπαράστασης των επιστημονικών εννοιών, καθώς και στην καλλιέργεια ικανοτήτων που αφορούν τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και συμπερασμού, την κατανόηση της λειτουργίας της επιστήμης ως θεσμού και των σχέσεών της με την κοινωνία. Τέλος, διερευνά τις διαδράσεις μεταξύ των εκπαιδευομένων, μεταξύ της προϋπάρχουσας γνώσης τους και της προς κατάκτηση αναπλαισιωμένης επιστημονικής γνώσης, καθώς και μεταξύ των εκπαιδευομένων και των διαμεσολαβητών της μάθησης με έμφαση στους εκπαιδευτικούς, τις στρατηγικές και τα μαθησιακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε τυπικά και άτυπα εκπαιδευτικά πλαίσια.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική και Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μέλους ΔΕΠ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της Οργανωσιακής Κουλτούρας καθώς και η Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων αποτελούν θεμελιώδη γνωστικά πεδία στον τομέα της Διοίκησης. Το ανθρώπινο δυναμικό ή αλλιώς οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν σήμερα το πολυτιμότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Η μελετητική προσέγγιση και οι μεθοδολογικές αρχές της Οργανωσιακής Κουλτούρας και της Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, συμβάλλουν ουσιαστικά στη διερεύνηση εργασιακών συμπεριφορών και στη διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα μέσα από ένα σύνολο ενεργειών, στρατηγικών και λειτουργιών ώστε οι μονάδες υγείας να αποκτήσουν, διατηρήσουν και αξιοποιήσουν ικανούς εργαζόμενους, που θα εκτελούν επιτυχώς και με παραγωγικό τρόπο τα καθήκοντά τους στο περιβάλλον εργασίας. Το πεδίο ανάλυσης της Οργανωσιακής Κουλτούρας και της Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, συμβάλλει πρώτον στην κατανόηση των εργασιακών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των εργαζομένων και του τρόπου άσκησης της διοίκησης στις μονάδες υγείας, δεύτερον στη διερεύνηση και υπέρβαση των όποιων οργανωσιακών και διοικητικών δυσλειτουργιών, τρίτον στην οργανωσιακή αλλαγή και τέταρτον στην εξέλιξη των μονάδων υγείας σε οργανισμούς μάθησης και προσέλκυσης εργαζομένων με κύριες συνιστώσες την ποιότητα και την ασφάλεια των χρηστών των υπηρεσιών υγείας. Κοινός στόχος της Οργανωσιακής Κουλτούρας και της Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων είναι η διαρκής βελτίωση της παραγωγικότητας, της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης των οργανισμών υγείας, η ικανοποίηση των χρηστών υπηρεσιών υγείας και των εργαζομένων και η βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Οργανωσιακή Κουλτούρα και Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στις Μονάδες Υγείας»
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική των Ζώων» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το περιεχόμενο της θέσης είναι: Κλινικό, διδακτικό και ερευνητικό έργο σχετικό με τη διαγνωστική προσέγγιση, θεραπεία και πρόληψη παθολογικών καταστάσεων και παθήσεων που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης στα ζώα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Χειρουργική των Ζώων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π. στο Τμήμα Βιολογίας της ΣΘΕΤΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία.
Περιγραφή: Επίκουρος επί θητεία με γνωστικό αντικείμενο "Βιοποικιλότητα Ζώων - Κλιματική Αλλαγή"
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοποικιλότητα Ζώων – Κλιματική Αλλαγή
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στην εγκληματολογική προσέγγιση του ηλεκτρονικού εγκλήματος, και της χρήσης ηλεκτρονικών δεδομένων χωρίς δικαίωμα πρόσβασης. Επιπλέον, αφορά στην πρόληψη της ηλεκτρονικής εγκληματικότητας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομοθετικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό έγκλημα, καθώς και σε ζητήματα ηθικής της διαχείρισης ηλεκτρονικών δεδομένων και της δόλιας χρήσης τους (π.χ. cyber bullying, διασπορά fake news κ.α.).
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ψηφιακή εγκληματολογία και προστασία ηλεκτρονικών δεδομένων»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Γ'ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΦΥΣΙΚΗ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Ίδρυμα: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή:
Τμήμα: ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αιματολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Αιματολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-25
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες