Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 61 έως 80 από τις 162 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης).
Γνωστικό Αντικείμενο: «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία με έμφαση στην οικο-καινοτομική δραστηριότητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 31402/28-8-2020. ο γνωστικό αντικείμενο Γενική Χειρουργική - Χειρουργική Μεταμοσχεύσεων, ασχολείται με τις μεταμοσχεύσεις οργάνων και ιστών (ήπατος, ενήλικες και παιδιά, νεφρών, ενήλικες και παιδιά, παγκρέατος, νησιδίων παγκρέατος, ηπατοκυττάρων, καθώς και την δωρεά, λήψη και συντήρηση μοσχευμάτων) και τα χειρουργικά προ-βλήματα των υποψηφίων προς μεταμόσχευση και των μεταμοσχευμένων ασθενών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Χειρουργική-Χειρουργική Μεταμοσχεύσεων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-22
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο αφορά σε τεχνολογίες και σχεδιασμούς ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και διατάξεων ψηφιακού και αναλογικού αλλά και μεικτού (αναλογικά/ψηφιακά) χαρακτήρα καθώς και συναφών συστημάτων που συντίθενται από τις εν λόγω ηλεκτρονικές διατάξεις/κυκλώματα. Τα παραπάνω υλοποιούνται με χρήση αντίστοιχων τεχνολογιών Ηλεκτρονικής στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τόσο διακριτές υλοποιήσεις όσο και κυρίως υλοποιήσεις ολοκληρωμένου χαρακτήρα, όπως Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Ειδικού Σκοπού (Application Specific Integrated Circuits-ASICs), Συστήματα στο ίδιο Ολοκληρωμένο (Systems on Chip-SoCs), υλοποιήσεις βασισμένες σε Επαναδιατασσόμενες Διατάξεις Υλικού (Field Programmable Gate Arrays-FPGAs), αλλά και τεχνολογίες υλικού για Ενσωματωμένα Συστήματα, όπως για Επεξεργαστικούς Πυρήνες Ειδικού Σκοπού (Application Specific Instruction Set Processors –ASIPs), ειδικοί αναλογικοί-ψηφιακοί (ADCs) και ψηφιακοί-αναλογικοί (DACs) μετατροπείς, υποσυστήματα μεικτής λογικής (αναλογικοί/ψηφιακοί σχεδιασμοί) για διεπαφές διασύνδεσης με ενεργοποιητές και αισθητήρες, όπως κυκλώματα read-out και conditioning, και επιταχυντές συγκεκριμένων συναρτήσεων και λειτουργιών μέσω υλικού ειδικού σκοπού.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ηλεκτρονική και Ηλεκτρονικά Συστήματα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-12-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-02-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 32566/21-9-2020. Το γνωστικό αντικείμενο «Διοικητικό Δίκαιο» περιλαμβάνει, αφενός, το ουσιαστικό διοικητικό δίκαιο (ιδίως των διοικητικών πράξεων, δίκαιο διοικητικών συμβά-σεων, κρατική ευθύνη, δίκαιο δημοσίων πραγμάτων), αφετέρου, το δικονομικό διοικητικό δίκαιο (δικονομία Συμβουλίου της Επικρατείας, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα ενώπιόν τους, προϋποθέσεις του παραδεκτού και του βασίμου, δικαστική απόφαση και συνέπειές της), τέλος, το ειδικό διοικητικό δίκαιο (χωροταξικό και πολεοδομικό δίκαιο, δίκαιο περιβάλλοντος, διοικητικό οικονομικό δίκαιο, υπαλληλικό δίκαιο). Μικρό τμήμα της θεωρητικής πλευράς του γνωστικού αυτού αντικειμένου καταλαμβάνει και η διοικητική επιστήμη όσον αφορά την οντολογία της δημόσιας διοίκησης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοικητικό Δίκαιο
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-22
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπλ. Καθηγητής/«Γενική Ιατρική και Δημόσια Υγεία»
Περιγραφή: Μια θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Ιατρική και Δημόσια Υγεία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Γενική Ιατρική και Δημόσια Υγεία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Ερευνητής Β΄ Βαθμίδας
Περιγραφή: Ερευνητής Β΄ Βαθμίδας - Κύριος Ερευνητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικολογία και διατήρηση ιχθυοπανίδας ρεόντων εσωτερικών υδάτων
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΕΛΚΕΘΕ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-12-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: θέση ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει: Aνίχνευση γενετικά τροποποιημένων φυτικών οργανισμών (ΓΤΟ) με επικυρωμένες μοριακές μεθόδους. Δημιουργία γενετικών δεικτών για: i) τη μελέτη διασποράς ΓΤΟ στο περιβάλλον, ii) την ταυτοποίηση ειδών της φυτικής χλωρίδας/μυκήτων και iii) την ποσοτικοποίηση και μοριακή ανάλυση μεταγραφικής έκφρασης γονιδίων-στόχων σπερμάτων φυτικών οργανισμών. Προσδιορισμό και ποσοτικοποίηση γενετικών και φυσιολογικών χαρακτηριστικών, συμβατικών/ γενετικά τροποποιημένων φυτικών οργανισμών και εδώδιμων/ φαρμακευτικών μανιταριών με χρήση βιοπληροφορικών συστημάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μοριακή Βιοτεχνολογία – Γενετική Ταυτοποίηση
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-12-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, της Σχολής Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Βιολί –Λόγια δυτική μουσική».
Γνωστικό Αντικείμενο: ΒΙΟΛΙ- ΛΟΓΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 31289/28-8-2020. Το επιστημονικό πεδίο του γνωστικού αντικειμένου περιλαμβάνει:Τις αρχές, τις μεθόδους και τις εφαρμογές Ιατρικής Βιοχημείας. Πιο συγκεκριμένα, αφορά διδασκαλία, εκτέλεση και αξιολόγηση μεθόδων Κλινικής Βιοχημείας, όπως φασματοφωτομετρία, νεφελομετρία, θολωσιμετρία, φθορισμομετρία, χημειοφωταύγεια, ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών (μιας και δύο διαστάσεων) - λιποπρωτεϊνών - DNA, χρωματογραφία (αέρια, υγρή, επί χάρτου, μοριακής διήθησης, ιοντοανταλλαγής, υψηλής απόδοσης [HPLC], κ.α.) για τη διερεύνηση βιοδεικτών που είναι χρήσιμοι στην κλινική πράξη για την έγκαιρη διάγνωση, αλλά και για την εκτίμηση της πορείας των διαφόρων νοσημάτων. Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει επίσης την πρωτεωμική και τη διερεύνηση του πρωτεώματος με σύγχρονες τεχνικές, όπως δυσδιάστατη ηλεκτροφόρηση και φασματομετρία μαζών, αλλά και τη διερεύνηση του ανοσιακού συστήματος με ανοσοενζυμικές τεχνικές (ELISA), τη διερεύνηση πολυμορφισμών με μεθόδους, όπως η real-time PCR για τη σύνδεση της γενετικής ποικιλότητας με τις διάφορες κλινικές οντότητες, τεχνικές διερεύνησης του οξειδωτικού στρες σε βιολογικά υλικά, για την ανίχνευση των παραγόμενων ελευθέρων ριζών, την εκτίμηση του αντιοξειδωτικού φορτίου αυτών των βιολογικών δειγμάτων αλλά και τη σύνδεση του οξειδωτικού στρες με το φαινότυπο των διαφόρων νοσημάτων. Παράλληλα, στο γνωστικό αυτό αντικείμενο περιλαμβάνεται η εκτέλεση και αξιολόγηση μεθόδων που συμβάλλουν στην εξειδικευμένη διερεύνηση κληρονομικών μεταβολικών νοσημάτων σε ειδικό εξοπλισμένο εργαστήριο. Τέλος στο γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνεται η διδασκαλία των μαθημάτων της Βιοχημείας και της Κλινικής Βιοχημείας, η οποία περιγράφει τη σύνδεση των παθοφυσιολογικών βιοχημικών διεργασιών με τα διάφορα νοσήματα, τη διαγνωστική διερεύνηση νοσημάτων και διερεύνηση δεικτών που συμβάλλουν στην πρόληψη ή αξιολογούν την πορεία της θεραπείας ενός νοσήματος.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιατρική Βιοχημεία - Κλινική Βιοχημεία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-22
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του τμήματος Νοσηλευτικής
Γνωστικό Αντικείμενο: «Νοσηλευτική του Ενήλικα – Νέες Τεχνολογίες στη Νοσηλευτική Εκπαίδευση»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-12-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-02-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Μαιευτική -Γυναικολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαιευτική - Γυναικολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Διοίκηση Τουρισμού"
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Τουριστικών Επιχειρήσεων
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 3794/22-10-2020. «Η Αρχαία Ελληνική Φιλολογία έχει ως αντικείμενό της την έρευνα και τη μελέτη των έργων που συγκροτούν την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, δηλαδή των γραπτών φιλολογικών μνημείων του ελληνικού κόσμου από την αρχαϊκή εποχή έως και το τέλος της ύστερης αρχαιότητας. Στα κείμενα αυτά περιλαμβάνονται τόσο τα ποιητικά όσο και τα πεζογραφικά λογοτεχνικά είδη, καθώς και οι βοηθητικές επιστήμες που τα καθιστούν προσβάσιμα, όπως είναι η Παλαιογραφία, η Παπυρολογία και η Επιγραφική. Επιπλέον μελετάται η επιβίωση των αρχαίων κειμένων διαχρονικά μέχρι τη σύγχρονη εποχή, καθώς και η θεωρία και πράξη της μεταφοράς των κειμένων αυτών σε νεότερες γλώσσες».
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία με έμφαση στην Αρχαία Ελληνική Τραγωδία και Αρχαία Ελληνική Κωμωδία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-12-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 31989/31-8-2020. «Η Βιβλική Θεολογία μελετά το θεολογικό περιεχόμενο των βιβλίων της Αγίας Γραφής, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, τα στάδια διαμόρφωσης και εξέλιξης των θε-ολογικών εννοιών τους μέσα στην ιστορία και κάτω από ιδιαίτερες κάθε φορά ιστορικές συνθήκες. Διαπιστώνει τα ιδιαίτερα και τα κοινά χαρακτηριστικά της κάθε περιόδου και του κάθε βιβλίου ξεχωριστά και ανιχνεύει τη θεολογική τους συνέχεια καθ’ όλη τη διάρκεια της εξελικτικής πορείας της θεολογίας της Αγίας Γραφής από την Παλαιά στην Καινή Διαθήκη. Η βιβλική θεολογία, κατά το ένα σκέλος της, είναι προϊόν της Εισαγωγής και Ερμηνείας της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία ερευνά το νόημα των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης στο πρωτότυπο και στις μεταφράσεις τους με βάση τα ιστορικά, φιλολογικά, γλωσσικά, κοινωνικά, αρχαιολογικά, πολιτισμικά και λοιπά δεδομένα και εισαγωγικά ζητήματα της συγγραφής τους με εργαλείο τις ερμηνευτικές μεθόδους, που χρησιμοποιούνται σήμερα στη διεθνή βιβλική επιστημονική έρευνα. Παρακολουθεί την ιστορία της πρόσληψης και ερμηνείας τους διά μέσου των αιώνων από την εποχή της συγγραφής τους έως σήμερα».
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιβλική Θεολογία και Ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-22
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός»
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο Περιβαλλοντική Πληροφορική, Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών πραγματεύεται μεθόδους συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων εξ’ αποστάσεως (κυρίως από δορυφόρους υπό τη μορφή δορυφορικών εικόνων) και εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης χώρου (όπως ανάλυση σημειακών χωρικών προτύπων) και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Πρόκειται για αντικείμενα που ευρύτερα συνιστούν τη σύγχρονη γεωπληροφορική, με πεδίο εφαρμογής ένα ευρύ φάσμα θεμάτων του περιβάλλοντος, της οικολογίας, της οικολογίας τοπίου, των φυσικών καταστροφών συμπεριλαμβανομένων των δασικών πυρκαγιών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Πληροφορική, Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-12-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-02-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Το γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός του Εσωτερικού και του Δημόσιου Aστικού Xώρου: Μεθοδολογίες Aνάλυσης και Nοηματοδοσίας» έχει μεγάλο εύρος και καλύπτει έναν πλήρη κλάδο που εστιάζεται σε θέματα Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων, ιδιωτικών ή δημόσιας λειτουργίας και αστικών περιβαλλόντων μικρής ή μεγάλης κλίμακας. Αφορά επίσης στην ανάπτυξη Μεθοδολογιών Νοηματοδοσίας, οι οποίες αποσκοπούν στην αναζήτηση αναλυτικών και συνθετικών εργαλείων από τη γλώσσα, τη λογοτεχνία ή από άλλα πεδία αισθητικών καταθέσεων, ώστε να κατευθύνουν με επινοητικές πρακτικές και διαδικασίες κριτικής εμβάθυνσης τη συνθήκη του σχεδιασμού. Η εγγενής «ανοιχτότητα» της Αρχιτεκτονικής, αλλά κατά κύριο λόγο η ιδιοσυστασία της Αρχιτεκτονικής Εσωτερικού χώρου, καθόσον κινείται μεταξύ επιστήμης, τέχνης και αισθητικού παραγόμενου, επιβάλλει την όσμωση με άλλα πεδία στοχασμού και δημιουργίας με σκοπό την ανάδυση νέων μορφών, λειτουργιών και αφηγήσεων, που θα δώσουν νόημα και περιεχόμενο στην ανθρώπινη δραστηριότητα στο χώρο.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Σχεδιασμός του Εσωτερικού και του Δημόσιου αστικού χώρου: Μεθοδολογίες ανάλυσης και νοηματοδοσίας»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-20
Κατάσταση: Ενταγμένη

Σελίδες