Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 61 έως 80 από τις 83 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. Φ.Ε.Κ. 826/21-05-2019 τ.Γ', αριθμός προκήρυξης 11590
Γνωστικό Αντικείμενο: Αστικός Σχεδιασμός
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), Καθηγητή α΄ βαθμίδας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής) της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο της Υγείας και Κοινωνιολογία Δικαίου». Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στο πεδίο της νομικής επιστήμης. Εστιάζει στο δίκαιο της υγείας, ως ένα σύγχρονο διακλαδικό δίκαιο, το οποίο αφορά σε σειρά κρίσιμων ζητημάτων του τομέα της υγείας, οργανωτικών και λειτουργικών, καθώς και αντικειμένου, τα οποία απασχολούν το δημόσιο και ιδιωτικό δίκαιο και παράλληλα το προσεγγίζει υπό την οπτική της κοινωνιολογίας δικαίου, δίνοντας έμφαση στην κοινωνική του διάσταση. Πιο συγκεκριμένα, εμπεριέχει γνώσεις σύνθετων νομικών θεμάτων που απασχολούν σήμερα τον υγειονομικό τομέα, κυρίως στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, ενώ αναδεικνύει τα κενά και τις παθογένειές του. Εξετάζει τη θέσπιση και εφαρμογή των κανόνων δικαίου, που ρυθμίζουν τη διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία του δημόσιου και ιδιωτικού συστήματος υγείας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, όπως και το νομικό καθεστώς των υπηρεσιών/μονάδων υγείας που το συγκροτούν, της χρηματοδότησης και των προμηθειών τους. Επίσης αντικείμενό του αποτελούν το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τα επαγγέλματα υγείας και την επαγγελματική ευθύνη που προκύπτει από την άσκησή τους. Περαιτέρω, το ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο ασχολείται με την έννομη σχέση ιατρού-ασθενή, τους κανόνες δικαίου και τις αναπτυσσόμενες πρακτικές, τους λήπτες υπηρεσιών υγείας και τους ασθενείς, τα δικαιώματα και τους θεσμούς προστασίας τους. Τέλος προσεγγίζει ορισμένα ειδικά θέματα φροντίδας υγείας που αντιμετωπίζονται στον 21ο αιώνα και απασχολούν τις υπηρεσίες υγείας.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-06-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-08-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ναυτιλιακή Τεχνολογία και Διοίκηση»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ναυτιλιακή Τεχνολογία και Διοίκηση
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-06-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-08-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Κυτταρική Φυσιολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Κυτταρική Φυσιολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου
Περιγραφή: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Επιστήμη και Τεχνολογία γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων
Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-06-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 17348/15-2-2019. Περιλαμβάνει: Επεξεργασία, ανάλυση και ταξινόμηση δορυφορικών εικόνων, αρχές φωτοερμηνείας, ανάλυση χωρικών δεδομένων με τη χρήση ΓΣΠ (Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών), γεωστατιστική, επεξεργασία διανυσματικών και ψηφιδωτών δεδομένων, μετασχηματισμός δεδομένων, χρήση Συστημάτων Εντοπισμού Θέσης (GPS), συνδυασμένη επεξεργασία δορυφορικών και διανυσματικών εικόνων, εξαγωγή θεματικών πληροφοριών, εφαρμογές σε διαχείριση εδαφικών πόρων, καταστροφικών για τη γεωργία φαινομένων, εκτίμηση ζημιών και γεωργικών καλλιεργειών, εφαρμογή ΓΣΠ ως εργαλεία στη χαρτογράφηση των εδαφών και στην κατασκευή εδαφολογικών χαρτών, περιβαλλοντική διαχείριση αγροτικού περιβάλλοντος, γεωργικές στατιστικές.
Γνωστικό Αντικείμενο: Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στη Γεωργία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής - «Παθολογική Ανατομική με εξειδίκευση στη Γαστρεντερολογία»
Περιγραφή: Μια θέση Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ανατομική με εξειδίκευση στη Γαστρεντερολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Παθολογική Ανατομική με εξειδίκευση στη Γαστρεντερολογία».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-04-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-06-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός Διαδικτύου και Εξαγωγή Πληροφορίας από τον Παγκόσμιο Ιστό»
Γνωστικό Αντικείμενο: Προγραμματισμός Διαδικτύου και Εξαγωγή Πληροφορίας από τον Παγκόσμιο Ιστό
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Ιστορία του Γαλλικού Πολιτισμού με έμφαση στις διαπολιτισμικές σχέσεις
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία του Γαλλικού Πολιτισμού με έμφαση στις διαπολιτισμικές σχέσεις
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-04-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-06-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Τεχνολογίες Λογισμικού Κατανεμημένων Υπολογιστικών Συστημάτων
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογίες Λογισμικού Κατανεμημένων Υπολογιστικών Συστημάτων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 16850/11-2-2019. Σύνθετο γνωστικό αντικείμενο που περιλαμβάνει δύο σκέλη: Α. Νεοελληνική ποίηση και πεζογραφία από τον 16ο ως τον 20ο αιώνα (με έμφαση στους 19ο και 20ο αιώνα), καθώς και νεοελληνική κριτική. Β. Σύγχρονες θεωρίες της λογοτεχνίας, ιδίως θεωρία της πρόσληψης και θεωρία του δραματικού κειμένου.
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνική λογοτεχνία-θεωρία της λογοτεχνίας
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΘΕΑΤΡΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου
Περιγραφή: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Επεξεργασία και Βιοδιεργασίες Τροφίμων
Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-06-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 17347/15-2-2019.Περιλαμβάνει: Αρχές μηχανικής ρευστών-κίνηση πραγματικών ρευστών-κινούμενες μάζες αέρα. Εφαρμογές της ρευστομηχανικής στους ανεμιστήρες και στις αεραντλίες σε αεροσήραγγες. Τύποι αντλιών. Επιλογή-εγκατάσταση-λειτουργία-δοκιμές αντλιών. Συστήματα άντλησης. Αντλίες λυμάτων. Ειδικές αντλίες γεωργικών μηχανημάτων. Τύποι ανεμιστήρων-αεραντλιών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωργική Μηχανική- Αντλίες
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: "Αθλητική Κοινωνιολογία"
Γνωστικό Αντικείμενο: "Αθλητική Κοινωνιολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-04-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-06-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπλ. Καθηγητής/«Θωρακο-Καρδιοχειρουργική»
Περιγραφή: - Μια (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θωρακο-Καρδιοχειρουργική».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Θωρακο-Καρδιοχειρουργική»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 14398/31-1-2019.Το γνωστικό αντικείμενο "Αναισθησιολογία. Επιστημονικό πεδίο: Χρόνιος Πόνος" ασχολείται με όλο το φάσμα της αντιμετώπισης του χρόνιου πόνου καλοήθους και κακοήθους αιτιολογίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αναισθησιολογία. Επιστημονικό πεδίο: Χρόνιος Πόνος
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη Θέσης Εξέλιξης
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΑ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής
Περιγραφή: Γεωχημεία
Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωχημεία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΟΥΣ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-06-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-08-06
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες