Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 281 έως 297 από τις 297 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ Κ. ΧΑΣΙΩΤΗ)
Περιγραφή: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ-ΟΜΠΟΕ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ-ΟΜΠΟΕ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Ποιότητα στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές» αναφέρεται στην παροχή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου σε θέματα που άπτονται όλων των διαδικαστικών φάσεων ελέγχου και συμμόρφωσης των ναυτιλιακών εταιρειών και πλοίων προς τις εθνικές, διεθνείς πολιτικές και κανονισμούς καθώς και προς τις απαιτήσεις όλου του πλέγματος των φορέων της ναυτιλίας και των συνδυασμένων μεταφορών που σχετίζονται με την ασφάλεια και security, την υγεία και τις συνθήκες εργασίας των πληρωμάτων, την προστασία περιβάλλοντος, καθώς και με τις απαιτήσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης των πληρωμάτων. Το περιεχόμενο του γνωστικού αντικειμένου «Ποιότητα στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές» έχει σαφή τεχνολογικό και ναυτιλιακό προσανατολισμό και συνεπώς απαιτεί αντίστοιχα εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Τμήμα: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (από εξέλιξη)
Περιγραφή: Ο Μαθηματικός Προγραμματισμός αφορά στη μελέτη προβλημάτων βελτιστοποίησης μιας συνάρτησης πολλών μεταβλητών, συχνά υποκείμενες σε ένα σύνολο περιορισμών, τόσο από θεωρητικής όσο και από υπολογιστικής άποψης. Η δε Βελτιστοποίηση Δικτύων αφορά τη μελέτη προβλημάτων βελτιστοποίησης τα οποία μοντελοποιούνται με γραφήματα (π.χ., γραμμικά προβλήματα ροών δικτύων όπως το πρόβλημα ροής ελαχίστου κόστους σε δίκτυα, το πρόβλημα του περιοδεύοντος πωλητή, το πρόβλημα μεταφοράς κ.α.), δίχως να δίνεται έμφαση σε συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή εφαρμογής (π.χ., δίκτυα επικοινωνιών). Το γνωστικό αντικείμενο εστιάζει τόσο στην ανάπτυξη νέων αλγορίθμων για προβλήματα βελτιστοποίησης δικτύων όσο και στην μελέτη της υπολογιστικής τους συμπεριφοράς.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Τμήμα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ αποτελεί εξειδικευμένο πεδίο της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών που αξιοποιεί και προσαρμόζει υπάρχουσα γνώση για την αποτελεσματική διοίκηση αθλητικών κερδοσκοπικών, μη κερδοσκοπικών και δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών. Περιλαμβάνει επίσης τη μελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των υπηρεσιών με τη μορφή προγραμμάτων, γεγονότων και αναπτυξιακών μοντέλων σχετικών με τον αθλητισμό, την άσκηση και την αναψυχή. Η Διοίκηση Αθλητικών Υπηρεσιών αντλεί σε θεωρητικό επίπεδο από την οργανωσιακή θεωρία και συμπεριφορά, τα οικονομικά, αλλά και από τις θεωρίες καταναλωτικής συμπεριφοράς, όπως αυτές βρίσκουν εφαρμογή σε καταναλωτές/ χρήστες αθλητικών υπηρεσιών και προγραμμάτων, καθώς και αθλητικών θεαμάτων. Ως γνωστικό αντικείμενο, συγγενεύει (α) κατά προτεραιότητα με τη διοίκηση τουριστικών υπηρεσιών καθότι συνεργάζεται με αυτό για την δημιουργία υπηρεσιών αθλητικού τουρισμού, (β) με τη διοίκηση υγείας για το σχεδιασμό μοντέλων και υπηρεσιών προαγωγής υγείας μέσω της άσκησης, και (γ) με τη διοίκηση πολιτιστικών υπηρεσιών όσον αφορά στη διαχείριση του Ολυμπιακού κινήματος αλλά και στη σύζευξη αθλητικών και πολιτιστικών στοιχείων στα πλαίσια μεγάλων αθλητικών γεγονότων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Αθλητικών Υπηρεσιών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο«Μοριακή Βιολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: Μοριακή Βιολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 8473/17-1-2018.«Το αντικείμενο της θέσης εξετάζει τις εφαρμογές σύγχρονων γλωσσολογικών θεωριών και αναφέρεται: στον σχεδιασμό γλωσσικών προγραμμάτων σπουδών και στην κατάρτιση αναλυτικών προγραμμάτων της γλώσσας-στόχου, στην ανάπτυξη διδακτικών προσεγγίσεων και τεχνικών διδασκαλίας και εκμάθησης της γλώσσας-στόχου, στη διαμόρφωση κριτηρίων αξιολόγησης της γλωσσικής γνώσης, στις εφαρμογές της επικοινωνίας στο πλαίσιο της σχολικής τάξης και στον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας».
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία με ειδικό αντικείμενο τη Διδακτική της γαλλικής γλώσσας
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στον Τομέα Ζωγραφικής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
Περιγραφή: Θέση διπλής βαθμίδας (Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία)
Γνωστικό Αντικείμενο: «Περφόρμινγκ Αρτ. Επιτελεστικές καλλιτεχνικές δράσεις». Το Σώμα ως εκφραστικό μέσο στο πεδίο των Εικαστικών Τεχνών και της Σύγχρονη Τέχνης.
Ίδρυμα: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-03-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-05-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Με δεδομένη τη φύση των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων ενός Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής, το επιστημονικό πεδίο της ανωτέρω θέσης θα πρέπει να καλύπτει την τομή (intersection) της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και της χρηματοοικονομικής θεωρίας και πρακτικής. Ως εκ τούτου, ανάμεσα στις άλλες εκφάνσεις της, η Χρηματοοικονομική Λογιστική θα πρέπει να καλύπτει με επάρκεια τόσο το πεδίο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων/Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όσο και το γνωστικό πεδίο του Market Based Accounting Research (MABR). Η γνώση του MABR προϋποθέτει μεταξύ άλλων βαθιά γνώση της χρηματοοικονομικής επιστήμης, στατιστικών τεχνικών και του τρόπου λειτουργίας των χρηματοοικονομικών προϊόντων.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Τμήμα: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 8073/20-12-2017.Το επιστημονικό πεδίο της Παιδιατρικής, περιλαμβάνει την αιτιοπαθογένεια, την κλινική σημειολογία, τη διαγνωστική προσέγγιση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και την πρόληψη όλων των παθολογικών καταστάσεων και νοσημάτων της βρεφικής και παιδικής ηλικίας, Το επιστημονικό πεδίο της παιδιατρικής γαστρεντερολογίας περιλαμβάνει τη διάγνωση και θεραπεία νεογνών, βρεφών, παιδιών και εφήβων με γαστρεντερολογικά και ηπατικά νοσήματα, με διαταραχές θρέψης, καθώς και της εντερικής, ηπατικής και θρεπτικής ανεπάρκειας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδιατρική-Παιδιατρική Γαστρεντερολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει τον τομέα των μοριακών υλικών σε συμφωνία με τις ερευνητικές προτεραιότητες του Τμήματος (Βιοϋλικά, Μοριακά Υλικά, Μικρο- και Νανο-φασικά υλικά) όπως αυτές καθορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα της ίδρυσής του (Π.Δ. 200/1999, ΦΕΚ 179/6.9.1999). Με τον όρο Μοριακά Υλικά εννοούνται υλικά που ανήκουν είτε στη χαλαρή (soft matter) είτε στη συμπυκνωμένη (condensed matter) ύλη στα οποία οι τελικές τους ιδιότητες, ως υλικά ή διατάξεις, είναι αποτέλεσμα της, κατά κανόνα σύνθετης, μοριακής δομής/αρχιτεκτονικής τους, της ανισοτροπίας των φυσικών τους ιδιοτήτων και της ιεραρχικής τους οργάνωσης στη νανο- μικρο- ή/και στη μεσοσκοπική κλίμακα. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αναφέρεται, χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά: (α) στο σχεδιασμό, στη σύνθεση ή/και την ανάπτυξη μοριακών υλικών ή/και διατάξεων τους με τεχνολογικό ενδιαφέρον, (β) στην πειραματική μελέτη των ιδιοτήτων τους και τη συσχέτιση της μοριακής δομής και οργάνωσης με τη λειτουργικότητα και τις τελικές ιδιότητες (όπως για παράδειγμα, μηχανικές, ηλεκτρικές, θερμικές, οπτικές, μαγνητικές) του υλικού και (γ) στην πειραματική μελέτη της συσχέτισης της μοριακής δομής και οργάνωσης με την απόκριση των υλικών αυτών σε εξωτερικά ερεθίσματα/διεγέρσεις/αλληλεπιδράσεις, που τα καθιστούν υλικά με σύνθετες λειτουργικότητες (π.χ. ηλεκτροοπτικές, μαγνητοοπτικές, θερμοηλεκτρικές, ηλεκτρομαγνητικές, ηλεκτρομηχανικές, βιομιμητικές, κλπ.). Οι εργασίες σε θέματα πειραματικής μελέτης μοριακών υλικών παρουσιάζονται με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό σε καταχωρήσεις των πλέον έγκριτων διεθνών εκδόσεων στον ερευνητικό χώρο στην Επιστήμη και την Τεχνολογία των Υλικών, καθώς και σε μια πληθώρα εκδόσεων σε ειδικούς κλάδους, και είναι σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και επίσημες ερευνητικές προτεραιότητες που παρουσιάζονται στην βιβλιογραφία και τις επίσημες αποφάσεις κρατικών χρηματοδοτικών οργανισμών. Βάσει των ανωτέρω, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει ένα πλήρη κλάδο της Επιστήμης των Υλικών και έτσι είναι ευχερής η εφαρμογή ενιαίων κριτηρίων για την ποιοτική σύγκριση των υποψηφιοτήτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μοριακά Υλικά-Κατεύθυνση πειραματική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 4196/9-1-2018. Βασικές αρχές δασικής γενετικής, Γενετική ποικιλότητα και φυσικοί πληθυσμοί, Γενετική Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών, Εφαρμογές Βιοτεχνολογίας στα Δασικά Είδη, Προστασία Γενετικών Δασικών Πόρων, Γενετική βελτίωση δασικών ειδών για παραγωγή δευτερογενών προϊόντων και για ανθεκτικότητα σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις, Γενετική βελτίωση καλλωπιστικών και ταχυαυξών δασικών ειδών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Δασική Γενετική και Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η Ανόργανη Χημεία ασχολείται με τη μελέτη της χημείας των στοιχείων και των ενώσεων των αμετάλλων (εκτός του άνθρακα), των μεταλλοειδών, των μεταβατικών μετάλλων, των λανθανιδίων και των ακτινιδίων. Η μελέτη αυτή επικεντρώνεται αφενός μεν σε θέματα απομόνωσης των στοιχείων, σύνθεσης και χημικής δραστικότητας χημικών ενώσεων, καθώς και των εφαρμογών τους, αφετέρου δε σε θέματα χημικού δεσμού, δομής, σταθερότητας, και μηχανισμών σχηματισμού και μετασχηματισμού ανοργάνων ενώσεων. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί σημαντικές περιοχές έντονης αλληλεπίδρασης της Ανόργανης Χημείας με περιοχές άλλων πυλώνων της Χημείας, και άλλων επιστημών, με συνέπεια την άνθηση κλάδων όπως η Βιοανόργανη Χημεία, η Οργανομεταλλική Χημεία, η Χημεία των Ανοργάνων Μοριακών Υλικών, η Ανόργανη Χημεία της Στερεάς Κατάστασης και η Χρησιμοποίηση-Βελτιστοποίηση Συμπλόκων Ενώσεων στην Κατάλυση. Για τη μελέτη της δομής, της χημικής δραστικότητας, των ιδιοτήτων και των εφαρμογών των ανοργάνων ενώσεων, η Ανόργανη Χημεία χρησιμοποιεί ποικιλία μοντέρνων φυσικών και φασματοσκοπικών μεθόδων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανόργανη Χημεία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 2917/20-11-2017. Αντικείμενο της γενικής γλωσσολογίας είναι η ανάλυση της δομής, της λειτουργίας, της απόκτησης και της εξέλιξης των φυσικών γλωσσών, καθώς και οι διάφορες προσεγγίσεις, σχολές και ρεύματα που πρότειναν, καθιέρωσαν και ανέπτυξαν εργαλεία ανάλυσης. Η σύνταξη είναι κεντρικός τομέας της γενικής γλωσσολογίας και αναφέρεται στην ανάλυση της δομής των γλωσσικών μορφών σε προτασιακό επίπεδο και τις σχέσεις ανάμεσα στις μορφές τόσο στον συνταγματικό όσο και στον παραδειγματικό άξονα.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Γενική γλωσσολογία με ειδίκευση στη σύνταξη»
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μηχανική διεργασιών της επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΜΗΠΕΡ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-04-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ)
Περιγραφή: Αποτελεσματικότητα και η επίδρασή της στο κόστος και την κερδοφορία τραπεζικών συστημάτων. Προσδιοριστικοί παράγοντες των προβλέψεων για κόκκινα δάνεια. Τραπεζική ενοποίηση και αποτελεσματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τραπεζική αποτελεσματικότητα και η επίδρασή της στην παραγωγικότητα. Οικονομίες κλίμακας και φάσματος στον τραπεζικό κλάδο.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυκης: 12382/12-2-2018. Το γνωστικό αντικείμενο Ορθοπαιδική-Ορθοπαιδική Παίδων ασχολείται με όλο το φάσμα των Ορθοπαιδικών παθήσεων και κακώσεων των ενηλίκων και των παιδιών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ορθοπαιδική-Ορθοπαιδική Παίδων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-09
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες