Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 201 έως 220 από τις 281 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού(Δ.Ε.Π), βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Τομέας Μετάδοσης-Επεξεργασίας Πληροφορίας και Δικτύων) της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΤΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ, ΠΟΛΥΔΙΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιογλωσσολογία και Ανάλυση Λόγου». Η κοινωνιογλωσσολογία (sociolinguistics) αποτελεί ένα ευρύ και διεπιστημονικό πεδίο έρευνας, που ασχολείται με τη συστηματική μελέτη ζητημάτων γλώσσας και κοινωνίας, φέρνοντας σε διάλογο τη γλωσσολογία με τις κοινωνικές επιστήμες. Στην αρχική της εκδοχή είχε εστιάσει και ταυτιστεί με τη μελέτη της σύνδεσης της γλωσσικής ποικιλότητας με την κοινωνική δομή (ποικιλιακή κοινωνιογλωσσολογία/ κοινωνική διαλεκτολογία), ενώ νεότερες προσεγγίσεις τείνουν να συμπεριλαμβάνουν στο πεδίο της κοινωνιογλωσσολογίας ποικίλα ρεύματα που θέτουν στο επίκεντρο τη σχέση γλώσσας και κοινωνίας (π.χ. διεπιδραστική κοινωνιογλωσσολογία, ανάλυση συνομιλίας, κριτική ανάλυση λόγου). Η ανάλυση λόγου (discourse analysis), από την άλλη πλευρά, αποτελεί επίσης ένα κατεξοχήν διεπιστημονικό αντικείμενο, συμπεριλαμβάνοντας διαφορετικές προσεγγίσεις που προέρχονται από τη γλωσσολογία, την κοινωνιολογία και την ψυχολογία και θέτοντας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της την κειμενικά διαμεσολαβημένη κοινωνική πραγματικότητα (κοινωνικός κονστρουξιονισμός). Η σύζευξη της κοινωνιογλωσσολογίας και της ανάλυσης λόγου εκφράζει τη στροφή της νεότερης κοινωνιογλωσσολογίας σε κονστρουξιονιστικές προσεγγίσεις της κοινωνικής μελέτης της γλώσσας (π.χ. ανάλυση συνομιλίας, κριτική ανάλυση λόγου), όπου η γλώσσα, νοούμενη ως «λόγος», δεν αντικατοπτρίζει αλλά συγκροτεί την κοινωνική πραγματικότητα και τα υποκείμενα. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής τα πορίσματα της κοινωνιογλωσσολογίας και της ανάλυσης λόγου θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν στην καλλιέργεια στρατηγικών κατανόησης και κριτικής προσέγγισης κειμένων, στην ανάπτυξη πολυγραμματισμικού - πολυτροπικού γραμματισμού, στην καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων και γλωσσικού γραμματισμού αλλά και στη γενικότερη εκπαίδευση ευάλωτων / ευπαθών κοινωνικών ομάδων (π.χ. πρόσφυγες και μετανάστες, άτομα με αναπηρίες κ.λπ.).
Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινωνιογλωσσολογία και Ανάλυση Λόγου».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής (Εξέλιξη)
Περιγραφή: Μία θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων στη Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων και στη Σχεδίαση και Λειτουργία Δικτύων Επαναχρησιμοποίησης Υλικών»
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων στη Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων και στη Σχεδίαση και Λειτουργία Δικτύων Επαναχρησιμοποίησης Υλικών
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ κας ΜΑΡΙΑΣ ΚΛΑΔΑΚΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣTHΝ Α’/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣTHΝ Α’/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο αποτελεί αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών που περιλαμβάνει το επιστημονικό πεδίο της ποιότητας των εσωτερικών και παράκτιων υδάτων. Αφορά στην παρακολούθηση, την προστασία και την αποκατάσταση των εσωτερικών, μεταβατικών και παράκτιων υδάτων με εφαρμογές σε αντίστοιχα προβλήματα υδάτινων οικοσυστημάτων και τεχνικών αποκατάστασης αυτών. Το αντικείμενο αυτό περιλαμβάνει το εύρος των δύο προπτυχιακών μαθημάτων «Χημεία Περιβάλλοντος» και «Ρύπανση Εσωτερικών και Παράκτιων Υδάτων» καθώς και του μεταπτυχιακού μαθήματος «Αποκατάσταση Υδάτινων Οικοσυστημάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία Περιβάλλοντος με έμφαση στην προστασία και αποκατάσταση των επιφανειακών υδατικών συστημάτων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Ίδρυμα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 10111/12-12-2018.Η γνωστική περιοχή της συγκεκριμένης θέσης αφορά τη μελέτη της ρευστομηχανικής καθώς και τη θεωρητική και πειραματική μελέτη στροβίλων. Η μελέτη του αντικειμένου αυτού είναι ιδιαίτερα σημαντική σήμερα καθώς αφορά τόσο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των στροβίλων κάθε μορφής που χρησιμοποιούνται τόσο στις αεροπορικές όσο και επίγειες μεταφορές σε ξηρά και θάλασσα όσο και στην παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος με αεροστρόβιλους, ατμοστρόβιλους, υδροστροβίλους και στροβίλους ανέμου.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μηχανική Ρευστών με έμφαση στην Πειραματική και Θεωρητική Μελέτη των Στροβίλων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Φυσική με Έμφαση στις Ακτινοβολίες και την Κλιματική Αλλαγή»
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Φυσική με Έμφαση στις Ακτινοβολίες και την Κλιματική Αλλαγή
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΑΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτή Καθηγητή
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή (μετά από αίτηση εξέλιξης μέλους ΔΕΠ)
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων με έμφαση στη διηλεκτρική συμπεριφορά μονωτήρων
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Η υπό προκήρυξη θέση επιθυμεί να καλύψει το γνωστικό αντικείμενο της κλασικής αρχαιολογίας που ασχολείται με τη μελέτη του υλικού πολιτισμού της ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας το χρονικό διάστημα 1000 π.Χ. - 330 μ.Χ..
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλασική Αρχαιολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιφερειακή Γεωγραφία και Ανάπτυξη»
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιφερειακή Γεωγραφία και Ανάπτυξη
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 11519/12-12-2019. Βασικές αρχές και ιστορία της τέχνης του θεατρικού φωτισμού. Τέχνη και τεχνικές θεατρικού φωτισμού. Διαφορετικά είδη σκηνών και ο φωτισμός τους. Φωτιστικά μέσα και νέες τεχνολογίες. Φωτιστικός σχεδιασμός παραστάσεων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεατρικός φωτισμός
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΘΕΑΤΡΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Η Πολιτική Οικονομία είναι η επιστήμη που μελετάει τις οικονομικές σχέσεις, τις σχέσεις παραγωγής και τους ιστορικά μεταβαλλόμενους «νόμους», που διέπουν την παραγωγή, διανομή, ανταλλαγή και την κατανάλωση των αγαθών στις διάφορες βαθμίδες ανάπτυξης της ανθρώπινης κοινωνίας. Η Πολιτική Οικονομία ως διακριτή παράδοση μέσα στις επιστήμες της Οικονομίας, σε αντίθεση με τα Ορθόδοξα Οικονομικά, δίνει πρωταρχική έμφαση στους κοινωνικούς παράγοντες για την ανάλυση της οικονομίας. Η Πολιτική Οικονομία μελετάει την κοινωνική πλευρά της παραγωγής – τις κοινωνικοοικονομικές σχέσεις, δηλαδή τις σχέσεις παραγωγής μεταξύ των κοινωνικών τάξεων και στρωμάτων. Συνακόλουθα, η Πολιτική Οικονομία εξετάζει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην οικονομία, το δίκαιο και την πολιτική, καθώς και τη λειτουργία των θεσμών που έχουν αναπτυχθεί σε διαφορετικά ιστορικά κοινωνικά και οικονομικά συστήματα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Οικονομία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Φυσική και Χημεία της Ατμόσφαιρας
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική και Χημεία της Ατμόσφαιρας
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Εθνομουσικολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Εθνομουσικολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 8405/30-11-2018. Η αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων αναφέρεται στις σύγχρονες αντιλήψεις σχετικά με την εκμάθηση των βασικών αρχών της πρόληψης και της αποκατάστασης μέσω της θεραπευτικής άσκησης, της αξιολόγησης των αθλητικών κακώσεων, των εξετάσεων που απαιτούνται για τη διάγνωση και την θεραπευτική αγωγή, των τεχνικών αποκατάστασης που χρησιμοποιούνται σε πε- ριπτώσεις τραυματισμένων αθλητών, καθώς και στην εφαρμογή προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης-προ- πονητικής παρέμβασης στην αγωνιστικό χώρο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αποκατάσταση Αθλητικών Κακώσεων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΩΝ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-06
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες