Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 21 έως 40 από τις 118 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 619/21-9-2020. Γνωστικό αντικείμενο του συνταγματικού δικαίου αποτελεί το φαινόμενο του συνταγματισμού, στη διαχρονική και συγχρονική του διάσταση (εθνικό, συγκριτικό και ευρωπαϊκό-ενωσιακό συνταγματικό δίκαιο).Ειδικότερα καλύπτει: την έννοια του Συντάγματος, με τη σύνθετη έννοιά του, ως ουσιαστικού και τυπικού, του γραπτού δηλ. κώδικα κανόνων με αυξημένη τυπική δύναμη, που καθορίζει τα όργανα της Πολιτείας, τις αρμοδιότητες και τις μεταξύ τους σχέσεις, τη θέση του ανθρώπου, του πολίτη και των κοινωνικών ομάδων απέναντι στην κρατική εξουσία και τη σχέση της εσωτερικής προς τη διεθνή και την ενωσιακή έννομη τάξη, την έννοια και το περιεχόμενο της συντακτικής εξουσίας (θέσπιση του Συντάγματος) και της αναθεωρητικής λειτουργίας∙ την δικαιοπαραγωγική διαδικασία (νόμος: έννοια και διακρίσεις, νομοθετική εξουσιοδότηση και αυτόνομη κανονιστική αρμοδιότητα της διοίκησης, κανονισμός της βουλής, διεθνές δίκαιο, κοινοτικό δίκαιο).Περαιτέρω εμπερικλείει τη συνταγματική θεωρία σχετικά με τα στοιχεία του κράτους και το πολίτευμα, τη δημοκρατική αρχή, το αντιπροσωπευτικό σύστημα, την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, το κοινωνικό κράτος δικαίου και το δικαστικό έλεγχο της κρατικής δράσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο∙ το ισχύον ελληνικό συνταγματικό δίκαιο κατά το Σύνταγμα 1975/86/3001/08, και ειδικότερα τα άμεσα όργανα του κράτους, το Εκλογικό Σώμα, τη βουλή, την κυβέρνηση, το διορισμό της κυβέρνησης, τη διάλυση της Βουλής, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας∙ και τη συνταγματική θεωρία και συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη νομιμοποίησή της, έννοια της δημοκρατίας και του λαού, αρμοδιότητες, θεσμικά όργανα και σχέση εθνικού και ενωσιακού συντάγματος.Στο γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνεται και η έννοια, τυπολογία και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων (ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών) στην πολυεπίπεδη συνάρθρωσή τους (εθνική, ενωσιακή, ευρωπαϊκή και διεθνής προστασία). Ειδικότερα εξετάζονται οι φορείς και αποδέκτες δικαιωμάτων, οι περιορισμοί, η συρροή και σύγκρουσή τους, καθώς και ειδικότερα δικαιώματα έτσι, όπως κατοχυρώνονται στο ελληνικό Σύνταγμα, στη συγκριτική τους αποτύπωση, στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε άλλα διεθνή κείμενα προστασίας των δικαιωμάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Συνταγματικό Δίκαιο»
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Περιγραφική Ανατομική
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιγραφική Ανατομική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 475/21-9-2020. «Περιλαμβάνει σχεδιασμό, σύνθεση, χαρακτηρισμό δομής (π.χ. με φασματοσκοπικές μεθόδους) και μελέτη των βιολογικών ιδιοτήτων οργανικών ενώσεων και με-ταλλικών συμπλόκων - οργανομεταλλικών ενώσεων με σκοπό την πιθανή θεραπευτική τους χρήση. Επιπλέον περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, τη σύνθεση, την ανάλυση με χρωματογραφικές μεθόδους και τη μελέτη βιολογικών ιδιοτήτων ενώσεων επισημασμένων με ραδιονουκλίδια που χρησιμοποιούνται ως ραδιοφαρμακευτικές ενώσεις (ραδιοαπεικονιστικά ή ραδιοθεραπευτικά μέσα).»
Γνωστικό Αντικείμενο: Φαρμακοχημεία με ιδιαίτερη έμφαση στη ραδιοφαρμακευτική χημεία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Με το ΦΕΚ 2062/17.12.2020 τ. Γ’, προκηρύσσεται μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών της ΑΣΚΤ, με γνωστικό αντικείμενο «Xαρακτική με ιδιαίτερη έμφαση στη Λιθογραφία».
Γνωστικό Αντικείμενο: Xαρακτική με ιδιαίτερη έμφαση στη Λιθογραφία
Ίδρυμα: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-12-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-02-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ)
Περιγραφή: Με το ΦΕΚ 2140/24.12.2020 τ. Γ’ προκηρύσσεται μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: 3533/15.10.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Eικαστικές Τέχνες με έμφαση στα διευρυμένα εκφραστικά μέσα και μορφές
Ίδρυμα: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Ιατρική Μικροβιολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιατρική Μικροβιολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-12-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-02-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιαστική Σκέψη και Λειτουργικός Ιδεασμός» (Design Thinking and Functional Ideation)
Γνωστικό Αντικείμενο: Σχεδιαστική Σκέψη και Λειτουργικός Ιδεασμός» (Design Thinking and Functional Ideation)
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Ορθοπαιδική
Γνωστικό Αντικείμενο: Ορθοπαιδική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 30707/24-8-2020.Περιλαμβάνει την ανατομία, μορφολογία, βιολογία, φυσιολογία, βελτίωση, τεχνικές καλλιέργειας και παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, μετασυλλεκτικοί χει-ρισμοί των προϊόντων της αμπέλου, φυσικό περιβάλλον της αμπέλου και αειφορική διαχείριση των αγροοικοσυστημάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αμπελουργία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Βιοχημεία-Ογκολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία-Ογκολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Γνωστικό Αντικείμενο: «Αναλυτική – Πειραματική Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-12-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-02-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Αναισθησιολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Αναισθησιολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων και συστημάτων από επίπεδο VLSI έως και επίπεδο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών. Η θέση αφορά τη σχεδίαση υπομονάδων ή και τη διασύνδεσή τους σε ένα υπολογιστικό σύστημα καθώς και την οργάνωση και αρχιτεκτονική του υπολογιστή. Σκοπός της σχεδίασης ή/και οργάνωσης είναι η αύξηση της απόδοσής του υπολογιστή ή/και η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ή/και η αύξηση της αξιοπιστίας του ή/και η αύξηση της ευκολίας επιβεβαίωσης σχεδιασμού ή και η αύξηση της δοκιμαστικότητάς του ή/και η ανοχή ελαττωμάτων. Είναι απαραίτητη η εμπειρία χρήσης σχεδιαστικών CAD εργαλείων για τη σχεδίαση, επιβεβαίωση ορθής σχεδίασης και ορθής κατασκευής ψηφιακών συστημάτων ή/και εργαλείων προσομοίωσης υπολογιστικών συστημάτων σε επίπεδο αρχιτεκτονικής υπολογιστών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Υλικό ή/και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ)
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-12-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-02-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διατάξεις λέιζερ βραχέων παλμών και εφαρμογές τους σε όλο-οπτικές διαδικασίες, μη γραμμική οπτική και αισθητήρες»
Γνωστικό Αντικείμενο: Διατάξεις λέιζερ βραχέων παλμών και εφαρμογές τους σε όλο-οπτικές διαδικασίες, μη γραμμική οπτική και αισθητήρες
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ)
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Ευρωπαϊκή Νομισματική Ολοκλήρωση και Ανάλυση και Διαχείριση Ασφαλιστικών και Κινδύνων Αγοράς» περιγράφεται ως το σύνολο των παρακάτω ζητημάτων: • Ευρωπαϊκή νομισματική ολοκλήρωση/ διεύρυνση με χρήση συναλλαγματικών ισοτιμιών ευρωπαϊκών νομισμάτων. Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις και Νομισματική οικονομική συμβατικών νομισμάτων. Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση/ ζητήματα αποχώρησης κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Θεωρία Ακάλυπτης Ισοδυναμίας Μετοχών (Uncovered Equity Parity) με χρήση συναλλαγματικών ισοτιμιών. • Διαχείριση και εκτίμηση κινδύνων στις ασφαλιστικές εταιρείες. Διαχείριση γενικών ασφαλίσιμων κινδύνων από φυσικά φαινόμενα (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά, προσκρούσεις πουλιών σε αεροσκάφη). Διαχείριση και διαφορές κινδύνων του Ενεργητικού/ Παθητικού των Γενικών Ασφαλίσεων και των Ασφαλίσεων Ζωής. Αλληλεξάρτηση κινδύνου μεταξύ εταιριών Γενικών Ασφαλίσεων- Ασφαλίσεων Ζωής ή/ και Αντασφαλιστικών εταιριών. Υπολογισμός ασφαλίστρων κινδύνων Ζωής, Πυρός, Αυτοκινήτων. Θέματα συστημάτων κοινωνικής και ιδιωτικής ασφάλισης και συνταξιοδοτικά συστήματα. Ανάλυση Λειτουργικού κινδύνου. • Μεθοδολογίες διαχείρισης κινδύνων (value at risk και cut-off-rate) σε χαμηλού κινδύνου χαρτοφυλάκια, όπως αμοιβαία κεφάλαια, κρατικά ομόλογα, δείκτες/ χαρτοφυλάκια ακίνητης περιουσίας κ.λ.π., στην ελληνική και στη διεθνή αγορά. Διαχείριση κινδύνων αναφορικά με την δομή του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ευρωπαϊκή Νομισματική Ολοκλήρωση και Ανάλυση και Διαχείριση Ασφαλιστικών και Κινδύνων Αγοράς
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-12-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-02-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 2988/12-10-2020. To γνωστικό αντικείμενο με τίτλο «Παιδαγωγική - Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» αναφέρεται πρωταρχικά στην Παιδαγωγική ως επιστήμη η οποία μελετά συστηματικά το κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό φαινόμενο της αγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο δίνεται έμφαση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση που αφορά στις ποικίλες σχέσεις ανάμεσα στις διαδικασίες της αγωγής και τις κοινωνικές και πολιτισμικές διαφοροποιήσεις. Ως διαπολιτισμική εκπαίδευση ορίζεται εκείνη η προσέγγιση και το ομόλογο πεδίο της Παιδαγωγικής που, μέσω της μελέτης των δομών, των εκπαιδευτικών πολιτικών και των σχολικών και διδακτικών πρακτικών, αποσκοπούν στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας, της δημιουργικότητας, της κριτικής συνείδησης, της πολιτικής ενεργοποίησης και της ολόπλευρης ανάπτυξης όλων των νέων ανθρώπων, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους τάξη, την πολιτισμική, εθνική, εθνοτική και θρησκευτική τους ομάδα, το φύλο ή το σεξουαλικό τους προσανατολισμό.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδαγωγική - Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-12-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής/Εφαρμοσμένη Χωρική Ανάλυση
Περιγραφή: Το αντικείμενο της Εφαρμοσμένης Χωρικής Ανάλυσης εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της Εφαρμοσμένης Ανθρώπινης Γεωγραφίας. Η Εφαρμοσμένη Χωρική Ανάλυση αξιοποιεί μεθόδους επεξεργασίας γεωχωρικών δεδομένων με εργαλεία στατιστικής ανάλυσης και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Χωρική Ανάλυση
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Τεχνολογία Λογισμικού Συστημάτων Χρονοπρογραμματισμού
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία Λογισμικού Συστημάτων Χρονοπρογραμματισμού
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-12
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες