Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 21 έως 40 από τις 99 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Μελέτη φαινομένων ρύπανσης του περιβάλλοντος, τις επιπτώσεις ρυπογόνων ουσιών σε διάφορα επίπεδα οργάνωσης των ζωικών οργανισμών (με έμφαση στους υδρόβιους οργανισμούς), την μεταφορά ρύπων στο περιβάλλον και τις επιπτώσεις τους στα οικοσυστήματα. καλύπτει ύλη των μαθημάτων (1) Βιολογία ζώων Ι, (2) Βιολογία Ζώων ΙΙ, (3) Ιχθυολογία, (4) Ρύπανση Περιβάλλοντος, του προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας, καθώς και των μαθημάτων (5) Οικολογική Γενετική και Οικοτοξικολογία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Περιβαλλοντικές Επιστήμες» και (6) Αξιολόγηση και Διαχείριση Υδάτινων Οικοσυστημάτων της κατεύθυνσης «Εφαρμοσμένη Οικολογία - Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας. Το γνωστικό αντικείμενο «Τοξικολογία Υδρόβιων ζωϊκών οργανισμών περιλαμβάνει (α) την εκτίμηση της in vitro και in vivo τοξικότητας ξενοβιοτικών ουσιών (ρυπογόνων ουσιών) σε υδρόβιους ζωικούς οργανισμούς των γλυκών και αλμυρών υδάτων, μέσω εργαστηριακών μεθόδων (δοκιμές τοξικότητας, μελέτη αναπτυξιακών ανωμαλιών σε Ιχθύες, μετά από την επίδραση ρυπογόνων ουσιών) και μελέτης πεδίου (Βιοπαρακολούθηση με τη χρήση οργανισμών Βιοενδεικτών και Βιομαρτύρων), (β) χημικές αναλύσεις, μέσω προσδιορισμού φυσικοχημικών παραμέτρων, καθώς και ανόργανων και οργανικών ρύπων στην υδάτινη μάζα και σε ιστούς υδρόβιων οργανισμών, (γ) in vitro μελέτες για την εκτίμηση των κυτταροτοξικών, οξειδωτικών και γενοτοξικών επιπτώσεων των ρυπογόνων ουσιών σε εκτιθέμενους οργανισμούς και καλλιέργειες κυττάρων, καθώς και (δ) την μελέτη της ικανότητας ξενοβιοτικών ουσιών να επάγουν τις δυσμενείς επιπτώσεις τους, μέσω μεμβρανικών υποδοχέων, μορίων και πρωτεϊνών του κυττάρου (σηματοδοτικός μηχανισμός επαγωγής stress).
Γνωστικό Αντικείμενο: Τοξικολογία Υδρόβιων Ζωϊκών Οργανισμών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 27570/19-7-2018. Μορφολογικά γνωρίσματα, γενική περιγραφή, βιολογικές απαιτήσεις, γεωγραφική εξάπλωση δασικών δένδρων και θάμνων της Ελλάδας και σπουδαίων από δασοπονική άποψη ξενικών δασικών δένδρων, καθώς και δένδρων και θάμνων των πάρκων και δενδροστοιχιών. Γνωρίσματα, περιγραφή και ταξινόμηση taxa των σπερματοφύτων. Γενικές φυτοκοινωνιολογικές αρχές, μέθοδοι ανάλυσης των φυτοσυστάδων, καθορισμός των φυτοκοινωνιολογικών μονάδων και τύπων, ταξινόμηση της δασικής βλάστησης στην Ελλάδα, συνχωρολογία,εφαρμογές της φυτοκοινωνιολογίας στην πράξη. Χλωρίδα και βλάστηση της Ελλάδας με έμφαση στα δασικά οικοσυστήματα. Ιστορία της δασικής βλάστησης και μέθοδοι έρευνάς της, μέθοδος ανάλυσης γύρης, ιστορία της δασικής βλάστησης στην Ελλάδα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Δασική Βοτανική-Γεωβοτανική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 25820/9-7-2018. Η προκήρυξη της θέσης για το γνωστικό αντικείμενο «Μοντάζ στον Κινηματογράφο μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ», αφορά στην κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών με αντικείμενο την εργαστηριακή-καλλιτεχνική πρακτική και θεωρία του μοντάζ σε κινηματογραφικά έργα μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μοντάζ στον κινηματογράφο μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 26648/23-7-2018. Το γνωστικό αντικείμενο «Αριθμητικές και αναλυτικές μέθοδοι στην Εδαφομηχανική» αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή αριθμητικών και αναλυτικών μεθόδων ανάλυσης και μελέτης θεμελιώσεων, αντιστηρίξεων, εκσκαφών και άλλων γεωτεχνικών έργων της ειδικότητας του Πολιτικού Μηχανικού.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αριθμητικές και αναλυτικές μέθοδοι στην Εδαφομηχανική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 28154/20-7-2018. Η «Θεατρολογία» είναι ένας επιστημονικός κλάδος που μελετά τόσο τα δραματικά κείμενα όσο και τις θεατρικές παραστάσεις. Η «Ιστορία Θεάτρου» ανήκει στη Θεατρολογία αλλά επικεντρώνεται στην εξέλιξη της θεατρικής τέχνης και στη σχέση της με το ευρύτερο κοινωνικό και ιδεολογικό πλαίσιο, σε ζητήματα πρόσληψης των καλλιτεχνικών κινημάτων, όπως και σε ζητήματα ιστοριογρα- φίας. Η «Παραστασιολογία» εστιάζει στην ανάλυση και τον κριτικό σχολιασμό της θεατρικής παράστασης" στη διερεύνηση της διαλεκτικής σχέσης των συντελεστών της σκηνικής πράξης" στην κατανόηση των κωδίκων της σκηνικής γλώσσας και στην ανάδειξη της αισθητικής των σκηνοθετικών προσεγγίσεων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεατρολογία-Παραστασιολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΘΕΑΤΡΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 29637/27-8-2018. Η συγκεκριμένη προκήρυξη «Ιστορία των Νεοτέρων Χρόνων: σχέσεις των ευρωπαϊκών λαών με τον ελληνικό κόσμο» αφορά τη νεότερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Περιλαμβάνει τις πολιτικές, οικονομικές , κοινωνικές και πολιτισμικές εξελίξεις στην Ευρώπη δίνοντας έμφαση στις σχέσεις που αναπτύχθηκαν ανάμεσα στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες της γηραιάς ηπείρου. Η «Ιστορία των Νεοτέρων Χρόνων» αποτελεί μία σημαντική περίοδο της παγκόσμιας ιστορίας και καλύπτει έναν πλήρη κλάδο της ιστορικής επιστήμης έχοντας το εύρος μιας αναγνωρισμένης ειδικότητας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία των Νεοτέρων Χρόνων: σχέσεις των ευρωπαϊκών λαών με τον ελληνικό κόσμο
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 28802/24-7-2018. Το γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική-Γυναικολογία», ασχολείται με όλο το φάσμα των Γυναικολογικών Παθήσεων καθώς και τη Μαιευτική.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαιευτική-Γυναικολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 25798/9-7-2018. Το γνωστικό αντικείμενο «Εργατικό Δίκαιο» περιλαμβάνει το Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, το Ατομικό Εργατικό Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εργατικό Δίκαιο
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 29668/31-8-2018. Το γνωστικό αντικείμενο «Ήχος & Μουσική στον Κινηματογράφο» αποσκοπεί στην κάλυψη των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών, σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο, της πράξης της κινηματογραφικής Μουσικής ως συνεργασία της τέχνης της Μουσικής κυρίως με τον κινηματογράφο, αλλά συμπληρωματικά και άλλα οπτικοακουστικά έργα (τηλεόραση, θέατρο, video games κ.ά.). Η εκπαιδευτική διάσταση του αντικειμένου αφορά στην κάλυψη μαθημάτων καλλιτεχνικού και εργαστηριακού περιεχομένου, με έμφαση σε θέματα που άπτονται κυρίως της μουσικής σύνθεσης κι ερμηνείας σε ταινίες μυθοπλασίας, μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ αλλά και θέατρο, διαφημιστικά, videogames, εγκαταστάσεις, Μου- σική για τον βωβό κινηματογράφο, performances και άλλες συναφείς εφαρμογές ή και καλλιτεχνικά έργα που συνδυάζουν την εικόνα με τη Μουσική.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ήχος και Μουσική στον Κινηματογράφο
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-22
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας (01) θέσης αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ενεργειακά Αποδοτική Μεταφορά και Μεταγωγή Δεδομένων μεταξύ Υπολογιστικών Συστημάτων».
Γνωστικό Αντικείμενο: Ενεργειακά Αποδοτική Μεταφορά και Μεταγωγή Δεδομένων μεταξύ Υπολογιστικών Συστημάτων
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-21
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 24420/2-7-2018. Τα συστατικά του εδάφους (ορυκτά της αργίλου, οργανική ουσία, εδαφικό διάλυμα), οι χημικές ιδιότητες και η γονιμότητα του εδάφους. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ στερεής (ανόργανης και οργανικής), υγρής και αέριας φάσης του εδάφους. Επίδραση της γονιμότητας του εδάφους στη θρέψη του φυτού.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εδαφολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 28597/24-7-2018. Η Ωτορινολαρυγγολογία αποτελεί ειδικότητα η οποία κατά τα τελευταία χρόνια, έλαβε μεγάλη έκταση. Οι παθήσεις των ώτων, της ρινός και του λάρυγγος καθώς και η αντιμετώπιση τους, αποτελούν πλέον μακροχρόνια εκπαίδευση καθότι, εκτός της συντηρητικής η χειρουργική εκπαίδευση απαιτεί πολλές δεξιότητες. Η εγχειρητική της Ωτορινολαρυγγολογίας έχει επεκταθεί και εξειδικευθεί τόσον στην ωτοχειρουργική (χειρουργική μικροσκοπίου) όσο και στη ρινολογία (ενδοσκοπική χειρουργική). Επίσης, ιδιαίτερες δεξιότητες πλέον απαιτούνται για τη χειρουργική του τραχήλου, της παρωτίδος, του θυρεοει- δούς αδένα και της βάσης του κρανίου. Τα επείγοντα της Ωτορινολαρυγγολογίας όπως π.χ. τα ξένα σώματα των βρόγχων και του οισοφάγου χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Η ειδικότητα της Ωτορινολαρυγγολογίας ασχο- λείται, επίσης, με την περιοχική πλαστική χειρουργική (ρινοπλαστική, πλαστική πτερυγίων, κρημνοί). Σήμερα πλέον, η Ωτορινολαρυγγολογία αποτελεί μία μεγάλη ειδικότητα που αγκαλιάζει πολλές υποειδικότητες έτσι ώστε η εκπαίδευση της να είναι μακροχρόνια.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ωτορινολαρυγγολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΤΙΚΩΝ ΔΙΕΠΑΦΩΝ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-28
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Γεωχημεία»,
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Γεωχημεία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Π. ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ, ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ»
Περιγραφή: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Π. ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ, ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ, ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σχολή: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-22
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 29916/21-8-2018. Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Αθλημάτων και συμβάλλει στην κάλυψη των διευρυμένων διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος και εκτός του ότι περιλαμβάνει σύγχρονες μεθόδους επιστημονικής προσέγγισης θεμάτων που αφορούν στη διδακτική, την προπονητική και την οργάνωση του μαθήματος της Ενόργανης Γυμναστικής, πραγματεύεται και την εργομετρική αξιολόγηση αθλητών ενόργανης γυμναστικής, καθώς και αθλητών άλλων αθλημάτων, σε ένα μεγάλο εύρος εργαστηριακών μετρήσεων, όπως τη μέτρηση και αξιολόγηση της σωματικής σύστασης, της μυϊκής δύναμης, και άλλων βιολογικών παραμέτρων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ενόργανη Γυμναστική - Εργομετρία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική».
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδαγωγική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Ασφάλεια και ιδιωτικότητα σε έξυπνα δίκτυα διαχείρισης ενέργειας, ασφάλεια σε κινητά δίκτυα τηλεπικοινωνιών, ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα, ασφάλεια σε ετερογενή κινητά και ασύρματα δίκτυα, ασφάλεια και ανίχνευση αδυναμιών ασφάλειας σε εφαρμογές και συσκευές, ασφάλεια και ανίχνευση επιθέσεων ασφάλειας σε αδόμητα δίκτυα, ασφάλεια και ιδιωτικότητα σε κινητές συσκευές, έλεγχος και πιστοποίηση ταυτότητας χρηστών, επιθέσεις κυβερνοασφάλειας και κακόβουλο λογισμικό, ανάλυση κινδύνων και ασφάλιση για κυβερνοεπιθέσεις.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Τμήμα: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας (01) θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ασύρματη Μετάδοση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου και Υψηλής Ταχύτητας».
Γνωστικό Αντικείμενο: Ασύρματη Μετάδοση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου και Υψηλής Ταχύτητας
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε.
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-21
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΝΑΤΟΜΙΑ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-13
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες