Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 21 έως 40 από τις 159 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. Ι. ΓΚΡΙΝΙΑΤΣΟΥ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας / Αναπληρωτής Καθηγητής / Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 5566/31-1-2018.Το αντικείμενο δε νοείται απλώς αθροιστικά αλλά τονίζει τον συνδυασμό των δύο σκελών, με την καλλιέργεια του επιστημονικού πεδίου που ορίζεται από τη συνάντηση της Φιλολογίας με τις Ψηφιακές Τεχνολογίες, προσανατολισμένης κατά κύριο λόγο στον πολύμορφο χώρο των ψηφιακών εφαρμογών στην έρευνα και τη διδασκαλία. Στο πεδίο αυτό εμπίπτουν ο σχεδιασμός ψηφιακών υποδομών και η οργάνωση εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και η διερεύνηση του πώς οι κατακτήσεις της Φιλολογίας μπορούν να αξιοποιηθούν ψηφιακά και πώς η συνθήκη της ψηφιακότητας μπορεί να ανατροφοδοτήσει τη γνώση στο πεδίο της Φιλολογίας. Η υπό προκήρυξη θέση καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερα από τα πεδία της αρχαίας, της μεσαιωνικής και της νέας ελληνικής γραμματείας, σε συνάρτηση με το διδακτικό και ερευνητικό έργο του Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών στον οποίον εντάσσεται
Γνωστικό Αντικείμενο: Ελληνική Φιλολογία και Ψηφιακός Πολιτισμός
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 13476/2-3-2018.“Απαιτούνται πιστοποιημένη γνώση και εμπειρία στην ιατρική στατιστική με εφαρμογή στην υγιεινή, επιδημιολογία και μεθοδολογία έρευνας. Για την επιστημονική κάλυψη των προαναφερθέντων είναι απαραίτητες οι γνώσεις ιατρικής στατιστικής μεθοδολογίας στη διαμόρφωση στατιστικών μοντέλων, στην συμπερασματική ανάλυση, στη διερεύνηση αιτιολογικών συσχετίσεων και επιδημιών. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν το σχεδιασμό και την ανάλυση επιδημιολογικών μελετών, τη μετα-ανάλυση και τη σωστή καταγραφή της μεθοδολογίας και της ανάλυσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων επιδημιολογικών και μετα-επιδημιολογικών μελετών.”
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιατρική Στατιστική - Επιδημιολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 14642/8-3-2018. Χημεία ατμόσφαιρας νερών και εδάφους - Φυσικοχημικές διεργασίες στο περιβάλλον - Περιβαλλοντική Χημεία Ανόργανων και οργανικών Ενώσεων - Βιοσυσσώρευση - Πόσιμο νερό - Υπόγεια νερά - Δειγματοληψία και προσδιορισμός ρύπων στο περιβάλλον και σε πηγές εκπομπής - Χημικός και οικοτοξικολογικός έλεγχος φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος - Ρύπανση αέρα εσωτερικών χώρων - Εκτίμηση επικινδυνότητας-Εντόπιση πηγών ρύπανσης - Έλεγχος, επε- ξεργασία και διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων - Τεχνολογίες αντιρρύπανσης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος.
Γνωστικό Αντικείμενο: Χημεία Περιβάλλοντος
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 13493/2-3-2018. Η Φαρμακολογία - Κλινική Φαρμακολογία, έχει αντικείμενο το φάρμακο και τη θεραπευτική. Ασχολείται με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων, τον σχεδιασμό και πραγματοποίηση φαρμακολογικών μελετών όλων των φάσεων την προκλινική και κλινική αξιολόγηση των φαρμάκων και των θεραπειών, την ορθή χρήση των φαρμάκων στον ασθενή και τέλος με την Φαρμακοεπιδημιολογία και Φαρμακοεπαγρύπνηση, την ορθολογική διαχείριση του φαρμάκου στην κοινωνία. Η Φαρμακολογία - Κλινική Φαρμακολογία στοχεύει στη βελτιστοποίηση της θεραπευτικής με απώτερο σκοπό την εξατομίκευση της θεραπείας, λαμβάνοντας υπόψη της τις αρχές της Φαρμακοεπιδημιολογίας, της Φαρμακοδυναμικής, και Φαρμακοκινητικής, τις δυνατότητες που προσφέρουν τα νέα πεδία της Φαρμακογε- νετικής / Φαρμακογενωμικής, της πρωτεωμικής και της μεταβονομικής, τις αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής, τη συνοσηρότητα κ.ά.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φαρμακολογία - Κλινική Φαρμακολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 14248/8-3-2018. «Το περιεχόμενο του επιστημονικού πεδίου της θέσης περιλαμβάνει: • την αξιοποίηση / ανάπτυξη προηγμένων μη παρεμβατικών πειραματικών τεχνικών για τη μελέτη των ρευ- στοδυναμικών χαρακτηριστικών συσκευών φυσικών /φυσικοχημικών διεργασιών, • την αξιοποίηση / ανάπτυξη λογισμικού για την προσομοίωση των φαινομένων, το σχεδιασμό συσκευών διεργασιών και την τεχνικο - οικονομική αξιολόγησηπαραγωγικών μονάδων. • την πειραματική και υπολογιστική μελέτη των μικροσυσκευών με στόχο την ανάπτυξη αξιόπιστων μοντέλων ή/και συσχετισμών για το βέλτιστο σχεδιασμό τους».
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματική Μελέτη και Προσομοίωση Φυσικών και Χημικών Διεργασιών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 13494/2-3-2018.Τα προαπαιτούμενα για τη θέση περιλαμβάνουν πολύχρονη πείρα στην Βιολογική Χημεία και υπολογιστική Βιοχημεία και ιδιαίτερα των πρωτεϊνών στα πιο κάτω πεδία: «Ανάλυση εκφράσεως και αλληλεπίδρασης βλαστογόνων πρωτεϊνών (πχ ZNF217) στη διαφοροποίηση, στον καρκίνο και στη γήρανση, καθώς και ανάλυση δικτύων αλληλεπιδρώντων πρωτεϊνών στα πιο πάνω ή και σημαντικών μετα-μεταφραστικών μεταβολών».
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 14262/27-2-2018. Η Προπονητική Ποδοσφαίρου αναφέρεται, στις σύγχρονες αντιλήψεις σχετικά με το άθλημα του Ποδοσφαίρου, την εκμάθηση των τεχνικών δεξιοτήτων, της τακτικής συμπεριφορά, της βελτίωσης της φυσικής κατάστασης, σε παιδιά, εφήβους καθώς και σε ενήλικες αθλητές Ποδοσφαίρου.
Γνωστικό Αντικείμενο: Προπονητική Ποδοσφαίρου
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΩΝ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανπεπιστημίου Αθηνών
Γνωστικό Αντικείμενο: "Οδοντική Χειρουργική"
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη κενής θέσης, Φ.Ε.Κ. 699/20-06-2018, αριθμός προκήρυξης 19275
Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωτεχνική Μηχανική στα μεταλλευτικά και τεχνικά έργα
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ)
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΜΥ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ)
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 14582/27-2-2018. Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης μελετά θεωρητικές έννοιες και αξιολογεί τις πηγές που σχετίζονται με την εμφάνιση και την εξέλιξη της Φυσικής Αγωγής σε σημαντικούς πολιτισμούς του παρελθόντος. Στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου εξετάζονται οι σημαντικότερες αθλητικές γιορτές της αρχαιότητος αλλά και της σύγχρονης εποχής με εμβάθυνση στα αγωνίσματα και τη θέση της Φυσικής Αγωγής στην εκπαίδευση των νέων. Η σχετική με το γνωστικό αντικείμενο έρευνα επεκτείνεται στη μελέτη των τεκμηρίων που σχετίζονται με τη Φυσική Αγωγή, τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς και την τέλεση αθλητικών γιορτών διαχρονικά. Σκοπός του γνωστικού αντικειμένου είναι η απόκτηση, εκ μέρους των φοιτητών και φοιτητριών, ιστορικής γνώσης και ερευνητικών δεξιοτήτων έτσι ώστε να μπορούν να κατανοήσουν και να διαχειριστούν, επαρκώς, πληρο- φορίες σχετικές με το ρόλο και την αξία της Φυσικής Αγωγής διαχρονικά.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Θεωρία της Φυσικής Αγωγής με Έμφαση στην Ιστορία της Φυσικής Αγωγής»
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΜΥΪΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 11376/31-1-2018. Δασοκομία-Δασική Οικολογία είναι ο κλάδος της Δασολογικής επιστήμης και τεχνικής, ο οποίος ασχολείται με τον ορισμό και τα χαρακτηριστικά του δάσους, τους τύπους δασών και την εξάπλωση τους, την ανάλυση της δασικής βιοκοινότητας, την αυτοοικολογία (σχέσεις δασοπονικών ειδών με τους παράγοντες του περιβάλλοντος), τη συνοικολογία (ορισμός οικοσυστήματος, δομή και λειτουργία δασικών οικοσυστημάτων), και την οικολογία της αύξησης (επίδραση παραγόντων του περιβάλλοντος στην αύξηση των δασικών δένδρων), ως βάση για την ενάσκηση ορθολογικής δασοπονίας. Στη συνέχεια, με βάση την ανάλυση των παραπάνω σχέσεων (ανάλυση των φυσικών νόμων) παρέχει τις γνώσεις και τις μεθόδους για τον τρόπο επέμβασης στα δασικά οικοσυστήματα με σκοπό τη διαμόρφωση μιας κατάλληλης και σκόπιμης δομής των δασικών οικοσυστημάτων έτσι ώστε αυτά να ανταποκρίνονται πάντοτε πληρέστερα και κατά τον πιο ορθολογικό τρόπο στις ανάγκες της ανθρώπινης κοινωνίας. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τη συσταδογνωσία (δομή, σύνθεση, οικολογικά χαρακτηριστικά των συστάδων και δασοκομικο-βιολογικές ιδιότητες των ειδών), την εξέλιξη και δυναμική των δασικών οικοσυστημάτων, τις μεθόδους φυσικής αναγέννησης των δασών, την τεχνητή ίδρυση των συστάδων, την καλλιέργεια και τον δασοκομικό χειρισμό των δασών, την αναγωγή των πρεμνοφυών δασών και την εκτίμηση της σημερινής κατάστασης των δασών και των παραγόντων που οδήγησαν σε αυτή.
Γνωστικό Αντικείμενο: Δασοκομία- Δασική Οικολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ: ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Μαθηματικών».
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική των Μαθηματικών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-13
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες