Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 281 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 268/5.3.2019 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 74576/17.12.2018
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Γεωφυσική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 13320/17-1-2019. «Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στην ανάλυση και εφαρμογή των αρχών της βιωσιμότητας στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου. Σε αυτό περιλαμβάνονται τα ακόλουθα. Σημασία των φυσικών πόρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου. Η οικονομική των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος ως εργαλείο λήψης αποφάσεων διαχείρισης της υπαίθρου. Διαφοροποίηση και οργάνωση των δραστηριοτήτων σε περιοχές της υπαίθρου με στόχο την ενίσχυση της τοπι- κής ανάπτυξης και τη συνετή αξιοποίηση και διαχείριση των διαθέσιμων φυσικών πόρων. Ισόρροπη ανάπτυ- ξη της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής συνιστώσας των περιοχών της υπαίθρου στο πλαίσιο αναπτυξιακών σχεδίων και προγραμμάτων. Πολυκριτηριακή ανάλυση για την αποτίμηση της αναπτυξιακής σημασίας των φυσικών πόρων και για την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος. Ευρωπαϊκές πολιτικές και θεσμικό πλαίσιο προστασίας περιβάλλοντος και ευαίσθητων περιοχών της υπαίθρου. Περιβαλλοντι- κός σχεδιασμός της υπαίθρου με έμφαση σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων, παράκτιας ζώνης και προστατευόμενων περιοχών. Τουρισμός, περιβάλλον και τοπική ανάπτυξη».
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου και διαχείριση φυσικών πόρων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Η΄ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Αναπληρωτή η΄ Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΩΝ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της ανωτέρω θέσης περιλαμβάνει :Τις έννοιες της οικολογίας και της διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων της οικολογικής μηχανικής, της μαθηματικής οικολογίας, της ποσοτικής οικολογίας, των οικολογικών προσομοιώσεων, της αποκατάστασης οικοσυστημάτων, της μελέτης και εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, καθώς και της ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτόμων συστημάτων διεργασιών και προσεγγίσεων, με σκοπό τη διατήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικολογία, Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διαφορικές Εξισώσεις – Στοχαστική Ανάλυση»
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαφορικές Εξισώσεις – Στοχαστική Ανάλυση
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ίδρυμα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-04-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-12
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 22215/27-6-2018. Το γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορική Γλωσσολογία» καλύπτει την ιστορία της αγγλικής, τη διαχρονική διάσταση της γλώσσας, τη γλωσσική μεταβολή, την επανασύνθεση παλαιότερων σταδίων και την εξέλιξη των γλωσσών, και την ιστορική και γενετική σχέση των γλωσσών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορική Γλωσσολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού(Δ.Ε.Π), βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Τομέας Μετάδοσης-Επεξεργασίας Πληροφορίας και Δικτύων) της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής / «Ορθοπαιδική»
Περιγραφή: Μια (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοπαιδική».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ορθοπαιδική»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (Τομέας: Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Έργων) της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Συμπεριφορά Μεταλλικών Υλικών», του Τομέα Μηχανικής, Υλικών και Κατεργασιών, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Γνωστικό Αντικείμενο: Μηχανική Συμπεριφορά Μεταλλικών Υλικών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία με έμφαση στις οικονομικές σχέσεις και την οργάνωση των επιχειρήσεων»
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία με έμφαση στις οικονομικές σχέσεις και την οργάνωση των επιχειρήσεων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 62/29.1.2019 τ.Γ’ Αριθμ.Προκήρυξης 65793/9.11.2018
Γνωστικό Αντικείμενο: Τερματικές Εγκαταστάσεις και Συστήματα Εμπορευματικών Μεταφορών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
Γνωστικό Αντικείμενο: "Περιοδοντολογία"
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 7171/30-11-2018. Το γνωστικό αντικείμενο «Οργανωσιακή Ψυχολογία»: (α) καλύπτει ένα πλήρες και αυτόνομο γνωστικό πεδίο με διεθνώς αναγνωρισμένη την ειδικότητα του Οργανωσιακού Ψυχολόγου. Η ειδικότητα αναγνωρίζεται από τις αντίστοιχες επιστημονικές εταιρείες στο διεθνή χώρο, όπως της Αμερικάνικης Ψυχολογικής Εταιρείας και της Βρετανικής Ψυχολογικής Εταιρείας και στον ελληνικό χώρο (π.χ. Κλάδος Εργασιακής και Οργανωσιακής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας) (β) αποτελεί ένα σημαντικό κλάδο της εφαρμοσμένης ψυχολογίας ο οποίος, συνδυάζοντας θεωρητική και ερευνητική γνώση από διαφορετικές περιοχές της ψυχολογίας, στοχεύει στην επιστημονική μελέτη και κα- τανόηση των ψυχολογικών μηχανισμών που εξηγούν την ατομική και ομαδική συμπεριφορά σε σχέση με την εργασία και το περιβάλλον των οργανισμών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οργανωσιακή Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-05-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 6821/23-11-2018. Το επιστημονικό πεδίο της Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, περιλαμβάνει τη μελέτη της παθογένεσης, τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση του πλήρους φάσματος των παθήσεων του δέρματος, των εξαρτημάτων του και των ορατών βλεννογόνων, καθώς επίσης και τη διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Δερματολογία - Αφροδισιολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Δ.Ε.Π. ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: ΜΙΑΣ(1) ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Ε.Π. ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕΥΠ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σχολή:
Τμήμα: ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ-ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 6835/23-11-2018. Το επιστημονικό πεδίο της Παθολογίας περιλαμβάνει την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση όλων των παθολογικών καταστάσεων και νοσημάτων, όπως λοιμώξεις, υπέρταση, διαβήτη, δυσλιπιδαιμία, μεταβολικές και ηλεκτρολυτικές διαταραχές και καρδιαγγειακά νοσήματα. Το γνωστικό αντικείμενο της Ηπατολογίας περιλαμβάνει την οξεία ηπατίτιδα, χρόνια ηπατίτιδα, φορείς του ιού της ηπατίτιδας, μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα, αλκοολική νόσο, αυτοάνοσα νοσήματα του ήπατος, επιπλοκές της ηπατίτιδας C και B, κίρρωση του ήπατος (αντιρροπούμενη - μη αντιρροπούμενη) και ηπατοκυτ- ταρικός καρκίνος.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία - Ηπατολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΥ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες