Γενικές Πληροφορίες

Η επιλογή, εξέλιξη και μονιμοποίηση των καθηγητών γίνεται από ενδεκαμελή ή δεκαπενταμελή εκλεκτορικά σώματα, αναλόγως του αριθμού των υπηρετούντων Καθηγητών και Λεκτόρων στο Τμήμα.

Το εκλεκτορικό σώμα ορίζεται μετά το πέρας της υποβολής υποψηφιοτήτων για την κάθε θέση.

Τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος επιλέγονται από μητρώα του Τμήματος. Τα Τμήματα καταρτίζουν με απόφαση της Συνέλευσης, ένα μητρώο εσωτερικών και ένα μητρώο εξωτερικών μελών, επιλέγοντας τα μέλη τους από το γενικό μητρώο του πληροφοριακού συστήματος. Στο μητρώο εσωτερικών μελών περιλαμβάνονται καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές του οικείου Τμήματος. Στο μητρώο εξωτερικών μελών περιλαμβάνονται καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, καθώς και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Στην περίπτωση των ενδεκαμελών εκλεκτορικών σωμάτων, τουλάχιστον έξι μέλη της επιτροπής πρέπει να προέρχονται από το μητρώο εξωτερικών μελών, ενώ στην περίπτωση των δεκαπενταμελών εκλεκτορικών σωμάτων, τουλάχιστον οκτώ πρέπει να προέρχονται από το μητρώο εξωτερικών μελών. Τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να προέρχονται από το μητρώο εσωτερικών μελών. Τα εξωτερικά και εσωτερικά μέλη αναπληρώνονται από ίσο αριθμό εξωτερικών και εσωτερικών μελών. Η αρμοδιότητα συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων ανήκει στη Συνέλευση του Τμήματος κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Κοσμητείας. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του εκλεκτορικού σώματος δημοσιοποιούνται με απόφαση του κοσμήτορα.

Το εκλεκτορικό σώμα ορίζει τριμελή εισηγητική επιτροπή, στην οποία τουλάχιστον ένα μέλος θα πρέπει να προέρχεται από το μητρώο εξωτερικών μελών του ιδρύματος. Η τριμελής εισηγητική επιτροπή υποχρεούται να καταθέσει εισηγητική έκθεση, η οποία θα έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων. Στο πλαίσιο αυτού του έργου, η τριμελής εισηγητική επιτροπή έχει τη δυνατότητα να ζητήσει συστατικές επιστολές για κάθε υποψήφιο, από καθηγητές ή ερευνητές της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης.

Το εκλεκτορικό σώμα επιλέγει τον καταλληλότερο υποψήφιο και έναν επιλαχόντα. Για την επιλογή συντάσσεται ειδικά αιτιολογημένο πρακτικό, το οποίο διαβιβάζεται στον Πρύτανη για έλεγχο νομιμότητας. Ο διορισμός γίνεται έπειτα με πράξη του Πρύτανη εντός δύο μηνών.

Η διαδικασία εκλογής/εξέλιξης/μονιμοποίησης ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στον Οργανισμό του Ιδρύματος.

Η οργάνωση, παρακολούθηση και δημοσιοποίηση των διαδικασιών εκλογής/εξέλιξης/μονιμοποίησης των καθηγητών των Ιδρυμάτων, καθώς και η υποβολή υποψηφιοτήτων, γίνονται υποχρεωτικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης ΑΠΕΛΛΑ, μέσω του οποίου κάθε Ίδρυμα/Τμήμα καταρτίζει και τηρεί τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών.