Ενέργειες αρμόδιων διοικητικών υπαλλήλων

Ο εξουσιοδοτημένος από τον Υπεύθυνο του Ιδρύματος αρμόδιος διοικητικός υπάλληλος της Γραμματείας του οικείου Τμήματος θα πρέπει να εισάγει στο σύστημα τον αριθμό ΦΕΚ της προκήρυξης κάθε θέσης.

Τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος επιλέγονται από τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος. Οι πράξεις συγκρότησης και επικαιροποίησης των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών αναρτώνται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη του αρμόδιου διοικητικού υπαλλήλου της Γραμματείας του Τμήματος ή της Σχολής κατά περίπτωση.

Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή, εξέλιξη καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων και για την ανανέωση και μονιμοποίηση των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, επιλέγονται µε πλήρως αιτιολογηµένη, ως προς το γνωστικό αντικείμενο και το επιστημονικό έργο των µελών του, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. Η ανωτέρω πράξη, καθώς και όλες οι διοικητικές πράξεις που αφορούν στη συγκρότηση και στη σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος, αναρτώνται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη του αρμόδιου διοικητικού υπαλλήλου της Γραμματείας του οικείου Τμήματος του Ιδρύματος.

Η συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος, όπως αποτυπώνεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, απεικονίζεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη του αρμόδιου διοικητικού υπαλλήλου της Γραμματείας του οικείου Τμήματος του Ιδρύματος.

Η ημερομηνία συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής και το πρακτικό επιλογής αυτής, αναρτώνται αμελλητί με ευθύνη του αρμόδιου διοικητικού υπαλλήλου της Γραμματείας του οικείου Τμήματος του Ιδρύματος στο πληροφοριακό σύστημα.

Η συγκρότηση των μελών της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, όπως αποτυπώνεται στο πρακτικό του Εκλεκτορικού Σώματος, απεικονίζεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη του αρμόδιου διοικητικού υπαλλήλου της Γραμματείας του οικείου Τμήματος του Ιδρύματος.

Η εισηγητική έκθεση ή το υπόμνημα της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής αναρτώνται αμελλητί με ευθύνη του αρμόδιου διοικητικού υπαλλήλου της Γραμματείας του οικείου Τμήματος του Ιδρύματος στο πληροφοριακό σύστημα.

Η ημερομηνία της συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος για τη διαδικασία της εκλογής ή εξέλιξης των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων και της ανανέωσης ή μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και η σχετική ημερήσια διάταξη αναρτώνται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη του αρμόδιου διοικητικού υπαλλήλου της Γραμματείας του οικείου Τμήματος του Ιδρύματος.

Το πρακτικό της διαδικασίας εκλογής/εξέλιξης/ανανέωσης/μονιμοποίησης διαβιβάζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος στον Πρύτανη προκειμένου να διενεργήσει έλεγχο νομιμότητας και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τον διορισμό του υποψηφίου. Ο αρμόδιος διοικητικός υπάλληλος της Γραμματείας του Τμήματος οφείλει να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα τόσο το πρακτικό όσο και το διαβιβαστικό έγγραφο. Το ως άνω έγγραφο κοινοποιείται ηλεκτρονικά με ευθύνη του αρμόδιου διοικητικού υπαλλήλου της Γραμματείας του Τμήματος στους υποψηφίους και στα μέλη του Τμήματος.

Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Πρύτανη ολοκληρώνεται είτε με την έκδοση της πράξης διορισμού του επιλεγέντος υποψηφίου είτε με την αναπομπή του φακέλου της επιλογής στο οικείο Τμήμα για επανάληψη της διαδικασίας. Η πράξη διορισμού ή η απόφαση του Πρύτανη σχετικά με την αναπομπή του φακέλου της επιλογής, αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη του αρμόδιου διοικητικού υπαλλήλου της Γραμματείας του Τμήματος.

Στο πληροφοριακό σύστημα είναι δυνατό επιπλέον να αναρτηθεί οποιαδήποτε διοικητική απόφαση κρίνει απαραίτητη το Ίδρυμα/Τμήμα.