Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 146 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: αναπληρωτής καθηγητής ή επίκουρος καθηγητής
Description: Οικονομική Ανάπτυξη
Discipline: Οικονομική Ανάπτυξη
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-01-13
Submission End Date: 2021-03-13
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, της Σχολής Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Βιολί –Λόγια δυτική μουσική».
Discipline: ΒΙΟΛΙ- ΛΟΓΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Department: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-11-28
Submission End Date: 2021-01-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 7161/22-10-2020.Το γνωστικό αντικείμενο «Οικοδομική. Ενεργειακές και περιβαλλοντικές παράμετροι» αφορά στη μελέτη, στον σχεδιασμό και στη διαμόρφωση των δομικών στοιχείων που συνθέτουν ένα κτιριακό έργο από κατασκευαστική άποψη, λαμβανομένων όμως υπόψη ταυτοχρόνως και των απαιτήσεων του περιβαλλοντικού σχεδιασμού των κτιρίων και ειδικότερα εκείνων των παραμέτρων, που δυνητικά θα μπορούσαν να επηρεάσουν το περιβάλλον με την κατασκευή του έργου ή να επηρεασθούν από αυτό. Ο επιστημονικός κλάδος, στον οποίο ανήκει, είναι αυτός της επιστήμης και τεχνολογίας των κατασκευών. Το εύρος του καλύπτει πλήρως την ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, που δραστηριοποιείται στη μελέτη και επίβλεψη οικοδομικών έργων.
Discipline: Οικοδομική. Ενεργειακές και περιβαλλοντικές παράμετροι
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-12-28
Submission End Date: 2021-03-01
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ Η/Υ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Discipline: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ Η/Υ
Institution: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Department: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-01-19
Submission End Date: 2021-02-18
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Discipline: «Αναλυτική επίλυση, αριθμητικές μέθοδοι και στατιστική ανάλυση για τη βελτιστοποίηση διαδικασιών παραγωγής και ελέγχου ποιότητας»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-12-17
Submission End Date: 2021-02-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Το γνωστικό αντικείμενο «Νεοτεκτονική-Μικροτεκτονική-Γεωτεκτονική» περιλαμβάνει τρία θεμελιώδη ερευνητικά πεδία των Γεωεπιστημών που αφορούν τη γένεση, δομή και εξέλιξη των τεκτονικών διεργασιών της γηίνης λιθόσφαιρας. Η Νεοτεκτονική ασχολείται με την μελέτη των τεκτονικών κινήσεων ή παραμορφώσεων που επηρεάζουν το φλοιό της Γης μετά την κύρια Αλπική ορογενετική δράση, καθώς και την έρευνα που αφορά τα ενεργά γεωλογικά ρήγματα και συστήματα διαρρήξεων σε συνδυασμό με μεθόδους άλλων κλάδων των Γεωπιστημών (Μορφοτεκτονική, Σεισμοτεκτονική, Παλαιοσεισμολογία, Γεωλογική Χαρτογράφηση κ.λπ.), με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για το ενεργό τεκτονικό καθεστώς, την ανάλυση του πεδίου τάσεων, την εξέλιξη των σεισμικά ενεργών ρηγμάτων και την εκτίμηση της επικινδυνότητας τους. Η Μικροτεκτονική ασχολείται με τη μελέτη, ανάλυση και ερμηνεία τεκτονικών δομών της θραυσιγενούς και κυρίως πλαστικής παραμόρφωσης των πετρωμάτων στη μεσο-μικροσκοπική κλίμακα παρατήρησης. Συνδυαστικά μπορεί να εμπλουτίζεται με ραδιοχρονολογικές, ισοτοπικές-γεωχημικές, ορυκτοχημικές, θερμοβαρομετρικές αναλύσεις, καθώς και απεικονίσεις της τρισδιάστατης γεωμετρίας των τεκτονικών δομών. Η Μικροτεκτονική ανάλυση αποσκοπεί στην ερμηνεία των παλαιότερων τεκτονικών κινήσεων και πετροτεκτονικών διεργασίων στο φλοιό, καθώς και τον προσδιορισμό των συνθηκών και μηχανισμών παραμόρφωσης για την κατανόηση της εξέλιξης των τεκτονικών κινήσεων στον γήινο φλοιό. Η Γεωτεκτονική ασχολείται με την κατασκευή, την κίνηση και τη δυναμική ερμηνεία της εξέλιξης μεγάλων τμημάτων του φλοιού της γης, διαμέσου της γεωμετρικής, κινηματικής και δυναμικής ανάλυσης των τεκτονικών δομών που προκύπτουν στη μεσο-μακροσκοπική κλίμακα παρατήρησης. Η Γεωτεκτονική συσχετίζει τις τεκτονικές κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών με τις μαγματικές και μεταμορφικές διεργασίες και γενικότερα με τα προβλήματα του σχηματισμού της λιθόσφαιρας. Επιπλέον, συμβάλει στην κατανόηση της εξέλιξης εφιππευτικών συστημάτων και ρηξιγενών λεκανών, του εκταφιασμού μεταμορφωμένων πετρωμάτων, στην αναζήτηση και γένεση κοιτασμάτων, κ.α..
Discipline: Νεοτεκτονική – Μικροτεκτονική - Γεωτεκτονική
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-12-17
Submission End Date: 2021-02-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης, Φ.Ε.Κ. 2212/31.12.2020 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 53724/18.11.2020
Discipline: Ποσοτικές Μέθοδοι στον σχεδιασμό και στη λειτουργία χερσαίων δικτύων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
School: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-01-15
Submission End Date: 2021-03-12
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ατομική ή/και Μοριακή Πειραματική Φυσική»
Discipline: Ατομική ή/και Μοριακή Πειραματική Φυσική
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΦΥΣΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-01-16
Submission End Date: 2021-03-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μετεωρολογία - Κλιματολογία»
Discipline: Μετεωρολογία - Κλιματολογία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΦΥΣΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-12-09
Submission End Date: 2021-02-10
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία» || ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ : Το γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία» είναι ο κλάδος της Ψυχολογίας (επιστήμη της συμπεριφοράς) που έχει ως αντικείμενο τη συμπεριφορά σε σχέση με τους άλλους. Ένας κλασικός ορισμός του αντικειμένου είναι: «Με λίγες εξαιρέσεις, οι κοινωνικοί ψυχολόγοι θεωρούν ως αντικείμενο του κλάδου τους το να κατανοήσουν και να εξηγήσουν πώς οι σκέψεις, τα συναισθήματα και η συμπεριφορά των ατόμων επηρεάζονται από την πραγματική, τη φανταστική ή την εκλαμβανόμενη παρουσία άλλων ατόμων.» (Allport, 1968, p.3). Επιμέρους θέματα με τα οποία ασχολείται η «Κοινωνική Ψυχολογία» είναι: Το αντικείμενο και μέθοδοι της Κοινωνικής Ψυχολογίας, Το άτομο σε σχέση με άλλους (κοινωνική νόηση, κοινωνική απόδοση, εαυτός, στάσεις και αλλαγή στάσεων, κοινωνική επιρροή), ομάδες (διαδικασίες στην ομάδα (δομή, ηγεσία, επίδοση, λήψη αποφάσεων), διομαδικές σχέσεις, στερεότυπα, προκατάληψη και διάκριση), κοινωνικές σχέσεις και συμπεριφορές (διαπροσωπικές σχέσεις, επιθετικότητα, φιλοκοινωνική συμπεριφορά, συναισθήματα, γλώσσα και επικοινωνία). Περαιτέρω, στενή συγγένεια με την «Κοινωνική ψυχολογία» έχουν και εφαρμοσμένοι κλάδοι της Ψυχολογίας, όπως Οργανωσιακή Ψυχολογία, Διαπολιτισμική Ψυχολογία, Ψυχολογία της Υγείας, Αθλητική Ψυχολογία, Οικονομική Ψυχολογία και Ψυχολογία του Καταναλωτή, Περιβαλλοντική Ψυχολογία, Πολιτική Ψυχολογία, Δικαστική Ψυχολογία, Κοινοτική Ψυχολογία.
Discipline: Κοινωνική Ψυχολογία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-12-10
Submission End Date: 2021-02-10
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 2996/12-10-2020.Η Φαρμακολογία - Κλινική Φαρμακολογία, έχει αντικείμενο το φάρμακο και τη θεραπευτική. Ασχολείται με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων, τον σχεδιασμό και πραγμα-τοποίηση φαρμακολογικών μελετών όλων των φάσεων, την προκλινική και κλινική αξιολόγηση των φαρμάκων και των θεραπειών, την ορθή χρήση των φαρμάκων στον ασθενή, τις τοξικές δράσεις ή δηλητηριάσεις που σχετίζονται με τη χρήση φαρμάκων και τέλος με την Φαρμακοεπιδημιολογία και Φαρμακοεπαγρύπνηση, την ορθολογική διαχείριση του φαρμάκου στην κοινωνία. Η Φαρμακολογία - Κλινική Φαρμακολογία στοχεύει στη βελτιστοποίηση της θεραπευτικής με απώτερο σκοπό την εξατομίκευση της θεραπείας, λαμβάνοντας υπόψη της τις αρχές της Φαρμακοεπιδημιολογίας, της Φαρμακοδυναμικής, Φαρμακοκινητικής και Τοξικοκινητικής τις δυνατότητες που προσφέρουν τα νέα πεδία της Φαρμακογενετικής/Φαρμακογενωμικής, της πρωτεωμικής και της μεταβονομικής, τις αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα/αντίδοτα φαρμάκων και συμπληρώματα διατροφής, τη συνοσηρότητα κ.ά.
Discipline: Φαρμακολογία - Κλινική Φαρμακολογία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-01-04
Submission End Date: 2021-03-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Μελέτης»
Discipline: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Μελέτης
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-11-21
Submission End Date: 2021-01-22
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Η Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική αφορά στην εφαρμοσμένη ανάλυση της Μικροοικονομικής Θεωρίας και ειδικότερα της συμπεριφοράς των ατόμων και των επιχειρήσεων σχετικά με την κατανομή των σπάνιων πόρων και την αλληλεπίδραση τους κατά τη λήψη των σχετικών τους αποφάσεων. Κατά κανόνα, η Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική είναι ο συνδυασμός της Μικροοικονομικής Θεωρίας και της Οικονομετρίας με στόχο να θεραπεύσει ζητήματα ανάλυσης σε πεδία όπως τα Οικονομικά της Εργασίας, της Εκπαίδευσης και της Υγείας, η Θεωρία Καταναλωτή, η Θεωρία Επιχείρησης, η Οργάνωση της Λειτουργίας των Αγορών και η Αξιολόγηση Δημόσιων Πολιτικών.
Discipline: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Department: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-01-16
Submission End Date: 2021-03-16
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: αναπληρωτής καθηγητής ή επίκουρος καθηγητής
Description: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Discipline: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-01-13
Submission End Date: 2021-03-13
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: επίκουρος καθηγητής
Description: Διοίκηση και Πρακτική Άσκηση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Discipline: Διοίκηση και Πρακτική Άσκηση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Department: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-01-13
Submission End Date: 2021-03-13
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανατομία - Ιστολογία - Εμβρυολογία»
Discipline: Ανατομία - Ιστολογία - Εμβρυολογία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-01-16
Submission End Date: 2021-03-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 3184/22-10-2020.Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην τεχνολογία σκυροδέματος και ειδικότερα σε θέματα μελέτης σύνθεσης και εργαστηριακών ελέγχων σχετικά με τις φυσικομη-χανικές του ιδιότητες και την ανθεκτικότητα, τόσο για συμβατικά όσο και για ειδικούς τύπους σκυροδεμάτων. Αφορά επίσης στη μελέτη και αξιοποίηση εναλλακτικών υλικών χαμηλού κόστους και περιβαλλοντικού αποτυπώματος (ανακυκλωμένα, βιομηχανικά παραπροϊόντα) στο σκυρόδεμα και αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον με κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές, με σκοπό την προώθηση της αειφορίας στις κατασκευές.
Discipline: Τεχνολογία Σκυροδέματος. Ανάπτυξη Σκυροδέματος για Αειφόρες Κατασκευές
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-12-28
Submission End Date: 2021-03-01
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ:ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (19ος-20ος αιώνας)
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Discipline: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ: ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (19ος-20οςαιώνας)
Institution: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
School: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2021-01-19
Submission End Date: 2021-02-18
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Discipline: «Αναλυτική επίλυση, αριθμητικές μέθοδοι και στατιστική ανάλυση για τη βελτιστοποίηση διαδικασιών παραγωγής και ελέγχου ποιότητας»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-12-17
Submission End Date: 2021-02-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Εξέλιξη Επίκουρου Καθηγητή σε θέση της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: "Μαθηματική Στατιστική". Το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης, που αφορά την ανάπτυξη μαθηματικών αποδεικτικών διαδικασιών της Στατιστικής Επιστήμης, αποτελεί ευρύ κλάδο και αναγνωρισμένη ειδικότητα σύμφωνα με το διεθνές αποδεκτό σύστημα ταξινόμησης MSC (Mathematical Subject Classification) της AMS (American Mathematical Society). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το προαναφερθέν γνωστικό αντικείμενο συμπεριλαμβάνει τις ευρείες κατηγορίες:1) 62Cxx (Decision Theory), με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις υποκατηγορίες 62C07 (Complete class results), 62C10 (Bayesian problems; characterization of Bayes procedures), 62C12 (Empirical decision procedures; empirical Bayes procedures), 62C15 (Admissibility), 62C20 (Minimax procedures), 2) 62Fxx (Parametric Inference), με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις υποκατηγορίες 62F03 (Hypothesis testing), 62F05 (Asymptotic properties of tests), 62F12 (Asymptotic properties of estimators), 62F15 (Bayesian inference), 62F25 (Tolerance and confidence regions), 62F30 (Inference under constraints), 3) 62Gxx (Nonparametric Inference), με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις υποκατηγορίες 62G05 (Estimation), 62G07 (Density estimation), 62G08 (Nonparametric regression), 62G10 (Hypothesis testing), 62G15 (Tolerance and confidence regions), 62G20 (Asymptotic properties), 62G30 (Order statistics; empirical distribution functions), 62G32 (Statistics of extreme values; tail inference, 4) 62Hxx (Multivariate analysis), με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις υποκατηγορίες 62H12 (Estimation), 62H15 (Hypothesis testing), 62H17 (Contingency tables), 62H20 (Measures of association (correlation, canonical correlation, etc.)), 62H25 (Factor analysis and principal components; correspondence analysis), 62H30 (Classification and discrimination; cluster analysis), 5) 62Jxx (Linear inference, regression), με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις υποκατηγορίες 62J02 (General nonlinear regression), 62J05 (Linear regression), 62J07 (Ridge regression; shrinkage estimators), 62J10 (Analysis of variance and covariance), 62J12 (Generalized linear models), 62J15 (Paired and multiple comparisons), 6) 62Lxx (Sequential methods), με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις υποκατηγορίες 62L10 (Sequential analysis), 62L12 (Sequential estimation), στην ως άνω ταξινόμηση.
Discipline: Μαθηματική Στατιστική
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2020-12-17
Submission End Date: 2021-02-17
Status: Ανοιχτή

Pages