Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 116 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 16961/11-2-2019. Το γνωστικό αντικείμενο «Πλαστική και Επανορθωτική Χειρουργική», ασχολείται με όλο το φάσμα της Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής και ιδιαίτερα την αντιμετώπιση και αποκατάσταση κρανιοπροσωπικών ανωμαλιών ενηλίκων και παίδων, σχιστιών προσώπου, κρανιοπροσωπικών τραυματισμών, νευροϊνωμάτωσης τύπου Ι, αποκατάστασης κεφαλής και τραχήλου, νεοπλασιών δέρματος, μαλακών μορίων και σύνθετων ιστικών ελλειμμάτων, και το πλήρες φάσμα της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής.
Discipline: Πλαστική και Επανορθωτική Χειρουργική
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-15
Submission End Date: 2019-08-13
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), Καθηγητή α΄ βαθμίδας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής) της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο της Υγείας και Κοινωνιολογία Δικαίου». Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στο πεδίο της νομικής επιστήμης. Εστιάζει στο δίκαιο της υγείας, ως ένα σύγχρονο διακλαδικό δίκαιο, το οποίο αφορά σε σειρά κρίσιμων ζητημάτων του τομέα της υγείας, οργανωτικών και λειτουργικών, καθώς και αντικειμένου, τα οποία απασχολούν το δημόσιο και ιδιωτικό δίκαιο και παράλληλα το προσεγγίζει υπό την οπτική της κοινωνιολογίας δικαίου, δίνοντας έμφαση στην κοινωνική του διάσταση. Πιο συγκεκριμένα, εμπεριέχει γνώσεις σύνθετων νομικών θεμάτων που απασχολούν σήμερα τον υγειονομικό τομέα, κυρίως στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, ενώ αναδεικνύει τα κενά και τις παθογένειές του. Εξετάζει τη θέσπιση και εφαρμογή των κανόνων δικαίου, που ρυθμίζουν τη διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία του δημόσιου και ιδιωτικού συστήματος υγείας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, όπως και το νομικό καθεστώς των υπηρεσιών/μονάδων υγείας που το συγκροτούν, της χρηματοδότησης και των προμηθειών τους. Επίσης αντικείμενό του αποτελούν το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τα επαγγέλματα υγείας και την επαγγελματική ευθύνη που προκύπτει από την άσκησή τους. Περαιτέρω, το ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο ασχολείται με την έννομη σχέση ιατρού-ασθενή, τους κανόνες δικαίου και τις αναπτυσσόμενες πρακτικές, τους λήπτες υπηρεσιών υγείας και τους ασθενείς, τα δικαιώματα και τους θεσμούς προστασίας τους. Τέλος προσεγγίζει ορισμένα ειδικά θέματα φροντίδας υγείας που αντιμετωπίζονται στον 21ο αιώνα και απασχολούν τις υπηρεσίες υγείας.
Discipline: «ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-06-06
Submission End Date: 2019-08-06
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Φαρμακευτική και Οργανική Χημεία
Discipline: Φαρμακευτική και Οργανική Χημεία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-06-06
Submission End Date: 2019-08-06
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης:16749/31-1-2019.«Μελέτη επιδράσεων στη μορφοποίηση φαρμακευτικών σκευασμάτων, των ιδιοτήτων δραστικών και βοηθητικών ουσιών, καθώς και των συνθηκών παρασκευής αυτών από φυσικοχημική άποψη».
Discipline: Φαρμακευτική Τεχνολογία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-08
Submission End Date: 2019-08-06
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Ιατροδικαστική- Τοξικολογία
Discipline: Ιατροδικαστική- Τοξικολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-07-13
Submission End Date: 2019-09-13
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), Καθηγητή α΄ βαθμίδας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τομέας Διοικητικής Πληροφορικής και Λήψης Αποφάσεων) της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική με Έμφαση στην Επεξεργασία-Ασφάλεια Πολυμέσων και στην Κοινωνική Υπολογιστική». Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της Πληροφορικής, με έμφαση στις τρεις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές: (α) Επεξεργασία Πολυμέσων. Η εν λόγω επιστημονική περιοχή καλύπτει πολύ μεγάλο εύρος επιστημονικών υπό-περιοχών. Με βάση τις ανάγκες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων –και χωρίς να εξαιρούνται άλλες σχετικές υπό-περιοχές– μεταξύ των σημαντικότερων υπό-περιοχών περιλαμβάνονται οι ακόλουθες: σημασιολογική κατάτμηση εικόνων και ακολουθιών βίντεο (videoobjectsegmentation), περίληψη ακολουθιών βίντεο (videosummarization), οργάνωση ακολουθιών βίντεο με βάση το περιεχόμενό τους και ανάλυση 3Δ ακολουθιών βίντεο και εικόνων. (β) Ασφάλεια Πολυμέσων. Η εν λόγω επιστημονική περιοχή καλύπτει μεγάλο εύρος επιστημονικών υπό-περιοχών. Με βάση τις ανάγκες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων –και χωρίς να εξαιρούνται άλλες σχετικές υπό-περιοχές– μεταξύ των σημαντικότερων υπό-περιοχών περιλαμβάνονται οι ακόλουθες: υδατογραφία, στεγανογραφία και κρυπτογραφία αντικειμένων εικόνων/βίντεο (objectwatermarking / steganography / cryptography), χρήση χαοτικών χαρτών για κρυπτογράφηση πολυμέσων, κρυπτογράφηση μορφών εξαχθέντων από έργα τέχνης, απόκρυψη βιομετρικών χαρακτηριστικών σε εικόνες και βίντεο και εξ’ αποστάσεως πιστοποίηση ταυτότητας (authentication) με χρήση βιομετρικών χαρακτηριστικών. (γ) Κοινωνική Υπολογιστική. Η εν λόγω επιστημονική περιοχή καλύπτει ένα αξιόλογο εύρος επιστημονικών υπό-περιοχών. Με βάση τις ανάγκες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων –και χωρίς να εξαιρούνται άλλες σχετικές υπό-περιοχές– μεταξύ των σημαντικότερων υπό-περιοχών περιλαμβάνονται οι ακόλουθες: ανάλυση ανθρωπίνων ενεργειών (humanactions) με τεχνικές διάδρασης χρήστη, ανάκτηση εικόνων με βάση τη διάδραση χρηστών, αυτόματη επισημείωση πολυμεσικού υλικού με μεθόδους πληθοπορισμού (crowdsourcing), παρακολούθηση φήμης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περίληψη ακολουθιών βίντεο με μεθόδους κοινωνικής υπολογιστικής και κατάταξη του περιεχομένου των κοινωνικών δικτύων με μεθόδους κοινωνικής υπολογιστικής.
Discipline: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-06-06
Submission End Date: 2019-08-06
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Μάθηση»
Discipline: Μηχανική Μάθηση
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-07-04
Submission End Date: 2019-09-04
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 19265/13-3-2019. Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης περιλαμβάνει προπονητικά χαρακτηριστικά της κολύμβησης και τις φυσιολογικές και ψυχολογικές ανταποκρίσεις των κολυμβητών κατά την άσκηση και το αγώνα.
Discipline: Κολύμβηση
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-24
Submission End Date: 2019-08-22
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Ουρολογία
Discipline: Ουρολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-30
Submission End Date: 2019-07-30
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 21193/11-4-2019. Η Γενική Γλωσσολογία έχει ως αντικείμενό της την περιγραφή και ερμηνεία των γλωσσικών φαινομένων σε διάφορα επίπεδα ανάλυσης, μεταξύ των οποίων βασικά είναι η φωνητική, η φωνολογία, η μορφολογία, η σύνταξη, η σημασιολογία, η πραγματολογία, και τα διεπίπεδά τους. Περιλαμβάνει επίσης τη μελέτη των μηχανισμών παραγωγής και αντίληψης της γλώσσας (γλωσσική επεξεργασία), τη μελέτη των σταδίων γλωσσικής κατάκτησης/ανάπτυξης, και τη μελέτη των διαδικασιών γλωσσικής αλλαγής.
Discipline: Γενική Γλωσσολογία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-07-19
Submission End Date: 2019-09-19
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα »
Discipline: Πληροφοριακά Συστήματα
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-16
Submission End Date: 2019-08-02
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 16967/11-2-2019. Το γνωστικό αντικείμενο «Αγγειοχειρουργική», ασχολείται με όλο το φάσμα των επεμβάσεων της Ανοιχτής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής, τη Διάγνωση και Αντιμετώπιση των Αγγειακών Παθήσεων και την Αιμοδυναμική των Αγγείων.
Discipline: Αγγειοχειρουργική
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-15
Submission End Date: 2019-08-13
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός με έμφαση στις εφαρμογές αντικειμενοστρεφούς τεχνολογίας λογισμικού, στις κινητές εφαρμογές, στην κινητή και ηλεκτρονική μάθηση, στις ευφυείς μεθόδους λογισμικού, καθώς και στην αναγνώριση και παραγωγή συναισθημάτων δια μέσου λογισμικού
Discipline: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
School: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Department: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-06-12
Submission End Date: 2019-08-12
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπλ. Καθηγητής/«Ιστολογία - Εμβρυολογία»
Description: Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή , με γνωστικό αντικείμενο «Ιστολογία - Εμβρυολογία».
Discipline: «Ιστολογία - Εμβρυολογία»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-07-04
Submission End Date: 2019-09-04
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 17347/15-2-2019.Περιλαμβάνει: Αρχές μηχανικής ρευστών-κίνηση πραγματικών ρευστών-κινούμενες μάζες αέρα. Εφαρμογές της ρευστομηχανικής στους ανεμιστήρες και στις αεραντλίες σε αεροσήραγγες. Τύποι αντλιών. Επιλογή-εγκατάσταση-λειτουργία-δοκιμές αντλιών. Συστήματα άντλησης. Αντλίες λυμάτων. Ειδικές αντλίες γεωργικών μηχανημάτων. Τύποι ανεμιστήρων-αεραντλιών.
Discipline: Γεωργική Μηχανική- Αντλίες
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Department: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-08
Submission End Date: 2019-08-06
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Επείγουσα Ιατρική
Discipline: Επείγουσα Ιατρική
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-07-13
Submission End Date: 2019-09-13
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αναλογιστικά -Ασφαλιστικά»
Discipline: Αναλογιστικά -Ασφαλιστικά
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-16
Submission End Date: 2019-08-02
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Γλωσσολογία με έμφαση στις Γλώσσες της Ν.Α. Μεσογείου»
Discipline: Συγκριτική Γλωσσολογία με έμφαση στις Γλώσσες της Ν.Α. Μεσογείου
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
School: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-16
Submission End Date: 2019-08-02
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: επίκουρος καθηγητής
Description: Ορθοπαιδική
Discipline: Ορθοπαιδική
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-06-06
Submission End Date: 2019-08-06
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 14168/31-1-2019. Το γνωστικό αντικείμενο «Αισθητική της Θείας Λατρείας και Ομιλητική» καλύπτει ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μελέτη των πηγών και των λειτουργικών κειμένων, καθώς επίσης και των υμνολογικών και αγιολογικών πηγών, αλλά και των άλλων λειτουργικών τεχνών, όπως αγιογραφία, ψηφιδογραφία, ναοδομική αισθητική, τέχνη αμφίων και σκευών και μελετά την εξέλιξή τους και τη θέση τους ως τεχνών, που διακονούν τη θεία λατρεία. Επίσης γίνεται εκτενής λόγος και μελέτη της ιστορίας του χριστιανικού κηρύγματος, εξετάζει επίσης τα θέματα και τις πηγές του, την έννοια, τον σκοπό και τη διακονία του λόγου, τα είδη και τις μορφές του κηρύγματος, την αισθητική προσέγγιση της εκκλησιαστικής διδαχής και, μέσα από πρακτικές ασκήσεις στον ναό, επιχειρείται η θεωρία και η σπουδή της αισθητικής των λειτουργικών τεχνών και της τέχνης του λόγου.
Discipline: Αισθητική της Θείας Λατρείας και Ομιλητική
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Department: ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-08
Submission End Date: 2019-08-06
Status: Ανοιχτή

Pages