Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 281 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Description: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 268/5.3.2019 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 74576/17.12.2018
Discipline: Εφαρμοσμένη Γεωφυσική
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
School: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-13
Submission End Date: 2019-05-07
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 13320/17-1-2019. «Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στην ανάλυση και εφαρμογή των αρχών της βιωσιμότητας στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου. Σε αυτό περιλαμβάνονται τα ακόλουθα. Σημασία των φυσικών πόρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου. Η οικονομική των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος ως εργαλείο λήψης αποφάσεων διαχείρισης της υπαίθρου. Διαφοροποίηση και οργάνωση των δραστηριοτήτων σε περιοχές της υπαίθρου με στόχο την ενίσχυση της τοπι- κής ανάπτυξης και τη συνετή αξιοποίηση και διαχείριση των διαθέσιμων φυσικών πόρων. Ισόρροπη ανάπτυ- ξη της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής συνιστώσας των περιοχών της υπαίθρου στο πλαίσιο αναπτυξιακών σχεδίων και προγραμμάτων. Πολυκριτηριακή ανάλυση για την αποτίμηση της αναπτυξιακής σημασίας των φυσικών πόρων και για την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος. Ευρωπαϊκές πολιτικές και θεσμικό πλαίσιο προστασίας περιβάλλοντος και ευαίσθητων περιοχών της υπαίθρου. Περιβαλλοντι- κός σχεδιασμός της υπαίθρου με έμφαση σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων, παράκτιας ζώνης και προστατευόμενων περιοχών. Τουρισμός, περιβάλλον και τοπική ανάπτυξη».
Discipline: Βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου και διαχείριση φυσικών πόρων
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-15
Submission End Date: 2019-05-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Η΄ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Αναπληρωτή η΄ Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Discipline: «ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΩΝ»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-05
Submission End Date: 2019-04-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Το γνωστικό αντικείμενο της ανωτέρω θέσης περιλαμβάνει :Τις έννοιες της οικολογίας και της διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων της οικολογικής μηχανικής, της μαθηματικής οικολογίας, της ποσοτικής οικολογίας, των οικολογικών προσομοιώσεων, της αποκατάστασης οικοσυστημάτων, της μελέτης και εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, καθώς και της ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτόμων συστημάτων διεργασιών και προσεγγίσεων, με σκοπό τη διατήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος.
Discipline: Οικολογία, Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-01-25
Submission End Date: 2019-03-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διαφορικές Εξισώσεις – Στοχαστική Ανάλυση»
Discipline: Διαφορικές Εξισώσεις – Στοχαστική Ανάλυση
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-12
Submission End Date: 2019-04-12
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Discipline: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Institution: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
School: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Department: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-13
Submission End Date: 2019-05-12
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 22215/27-6-2018. Το γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορική Γλωσσολογία» καλύπτει την ιστορία της αγγλικής, τη διαχρονική διάσταση της γλώσσας, τη γλωσσική μεταβολή, την επανασύνθεση παλαιότερων σταδίων και την εξέλιξη των γλωσσών, και την ιστορική και γενετική σχέση των γλωσσών.
Discipline: Ιστορική Γλωσσολογία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-01-22
Submission End Date: 2019-03-22
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού(Δ.Ε.Π), βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Τομέας Μετάδοσης-Επεξεργασίας Πληροφορίας και Δικτύων) της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Discipline: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-07
Submission End Date: 2019-05-07
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής / «Ορθοπαιδική»
Description: Μια (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοπαιδική».
Discipline: «Ορθοπαιδική»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-13
Submission End Date: 2019-05-13
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (Τομέας: Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Έργων) της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Discipline: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-05
Submission End Date: 2019-04-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Συμπεριφορά Μεταλλικών Υλικών», του Τομέα Μηχανικής, Υλικών και Κατεργασιών, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Discipline: Μηχανική Συμπεριφορά Μεταλλικών Υλικών
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-08
Submission End Date: 2019-04-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία με έμφαση στις οικονομικές σχέσεις και την οργάνωση των επιχειρήσεων»
Discipline: Κοινωνιολογία με έμφαση στις οικονομικές σχέσεις και την οργάνωση των επιχειρήσεων
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Department: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-05
Submission End Date: 2019-05-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Description: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 62/29.1.2019 τ.Γ’ Αριθμ.Προκήρυξης 65793/9.11.2018
Discipline: Τερματικές Εγκαταστάσεις και Συστήματα Εμπορευματικών Μεταφορών
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
School: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-14
Submission End Date: 2019-04-03
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: αναπληρωτής καθηγητής
Description: Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
Discipline: "Περιοδοντολογία"
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-02
Submission End Date: 2019-05-02
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 7171/30-11-2018. Το γνωστικό αντικείμενο «Οργανωσιακή Ψυχολογία»: (α) καλύπτει ένα πλήρες και αυτόνομο γνωστικό πεδίο με διεθνώς αναγνωρισμένη την ειδικότητα του Οργανωσιακού Ψυχολόγου. Η ειδικότητα αναγνωρίζεται από τις αντίστοιχες επιστημονικές εταιρείες στο διεθνή χώρο, όπως της Αμερικάνικης Ψυχολογικής Εταιρείας και της Βρετανικής Ψυχολογικής Εταιρείας και στον ελληνικό χώρο (π.χ. Κλάδος Εργασιακής και Οργανωσιακής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας) (β) αποτελεί ένα σημαντικό κλάδο της εφαρμοσμένης ψυχολογίας ο οποίος, συνδυάζοντας θεωρητική και ερευνητική γνώση από διαφορετικές περιοχές της ψυχολογίας, στοχεύει στην επιστημονική μελέτη και κα- τανόηση των ψυχολογικών μηχανισμών που εξηγούν την ατομική και ομαδική συμπεριφορά σε σχέση με την εργασία και το περιβάλλον των οργανισμών.
Discipline: Οργανωσιακή Ψυχολογία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-20
Submission End Date: 2019-05-20
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 6821/23-11-2018. Το επιστημονικό πεδίο της Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, περιλαμβάνει τη μελέτη της παθογένεσης, τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση του πλήρους φάσματος των παθήσεων του δέρματος, των εξαρτημάτων του και των ορατών βλεννογόνων, καθώς επίσης και τη διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων.
Discipline: Δερματολογία - Αφροδισιολογία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-08
Submission End Date: 2019-04-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Δ.Ε.Π. ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Description: ΜΙΑΣ(1) ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Ε.Π. ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕΥΠ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Discipline: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ
Institution: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
School:
Department: ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-16
Submission End Date: 2019-04-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Discipline: «ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ-ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Department: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-05
Submission End Date: 2019-04-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 6835/23-11-2018. Το επιστημονικό πεδίο της Παθολογίας περιλαμβάνει την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση όλων των παθολογικών καταστάσεων και νοσημάτων, όπως λοιμώξεις, υπέρταση, διαβήτη, δυσλιπιδαιμία, μεταβολικές και ηλεκτρολυτικές διαταραχές και καρδιαγγειακά νοσήματα. Το γνωστικό αντικείμενο της Ηπατολογίας περιλαμβάνει την οξεία ηπατίτιδα, χρόνια ηπατίτιδα, φορείς του ιού της ηπατίτιδας, μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα, αλκοολική νόσο, αυτοάνοσα νοσήματα του ήπατος, επιπλοκές της ηπατίτιδας C και B, κίρρωση του ήπατος (αντιρροπούμενη - μη αντιρροπούμενη) και ηπατοκυτ- ταρικός καρκίνος.
Discipline: Παθολογία - Ηπατολογία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-08
Submission End Date: 2019-04-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Discipline: «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΥ»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Department: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-05
Submission End Date: 2019-04-05
Status: Ανοιχτή

Pages