Υπεύθυνοι Φορέων

Με απόφαση του Πρύτανη του οικείου Ιδρύματος ορίζεται ο υπεύθυνος του Ιδρύματος, ο οποίος είναι υπάλληλος του Α.Ε.Ι.. Με την ίδια απόφαση ορίζεται το χρονικό διάστημα της άσκησης των καθηκόντων του καθώς και ο αναπληρωτής του σε περίπτωση που παραιτηθεί, εκλείψει ή αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του για οποιοδήποτε λόγο κατά τον χρόνο της άσκησής των.

Κάθε Υπεύθυνος Ιδρύματος, αφού εγγραφεί και πιστοποιηθεί, έχει την ευθύνη της χορήγησης πρόσβασης στους δικαιούμενους αυτήν και συντονίζει τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος σε επίπεδο Ιδρύματος.