Καθηγητές/Ερευνητές της ημεδαπής

O καθηγητής ημεδαπής Α', Β’ ή Γ' βαθμίδας που είχε πρόσβαση στο παλαιό πληροφοριακό σύστημα μέσω υπερσυνδέσμου που του είχε αποσταλεί σε ηλεκτρονικό μήνυμα, θα ενημερωθεί με νέο ηλεκτρονικό μήνυμα από το πληροφοριακό σύστημα για τη δυνατότητα εισόδου του στην νέα υπηρεσία.

Εφόσον το ακαδημαϊκό Ίδρυμα στο οποίο ανήκει ο καθηγητής έχει ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη σύνδεση, μέσω της Υποδομής Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (Authentication Authorization Infrastructure - AAI), ο καθηγητής θα εισέρχεται στην εφαρμογή με χρήση των κωδικών που έχει λάβει από το οικείο Ίδρυμα. Εάν τα στοιχεία ενός καθηγητή δεν έχουν καταχωριστεί στον κατάλογο του Ιδρύματος, ο καθηγητής θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με το Κέντρο Δικτύων του Ιδρύματος ώστε να δημιουργηθεί λογαριασμός για αυτόν.

Ο ερευνητής ημεδαπής Α', Β’ ή Γ' βαθμίδας, του οποίου ο οικείος φορέας έχει ενταχθεί στην Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (Authentication Authorization Infrastructure - AAI), θα μπορεί να εγγραφεί στο σύστημα με τους κωδικούς που έχει λάβει από το οικείο Ερευνητικό Κέντρο.

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής και πιστοποίησής τους στο πληροφοριακό σύστημα, οι καθηγητές/ερευνητές θα μπορούν να επιλέγονται από τους Υπεύθυνους των Ιδρυμάτων κατά την κατάρτιση των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών, ενώ παράλληλα θα μπορούν να βλέπουν μέσα από το λογαριασμό τους τα στοιχεία των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί και για τις οποίες έχουν οριστεί μέλη του εκλεκτορικού σώματος ή της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής. Θα έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την εκλογή/εξέλιξή/μονιμοποίηση τους συμπληρώνοντας μόνο τα επιπλέον απαιτούμενα στοιχεία και όχι δημιουργώντας νέο προφίλ ως υποψήφιοι.

Οι ερευνητές ημεδαπής Α',Β’ ή Γ' βαθμίδας που ανήκουν σε ερευνητικό κέντρο το οποίο δεν έχει ενταχθεί στην ομοσπονδία ΕΔΕΤ και δεν είχαν λογαριασμό στο παλαιό πληροφοριακό σύστημα θα μπορούν να δημιουργούν νέο λογαριασμό στη νέα υπηρεσία.